Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2021

Thứ sáu - 26/02/2021 08:24 1104
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 01/2021 và ước tháng 02/2021, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng năm 2021 như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Trồng trọt
Trong tháng, tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân toàn tỉnh ước thực hiện được 7.399 ha, tăng 7,14% (+493 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
- So với cùng kỳ năm trước cây lúa 3.264 ha, tăng 8,44% (+254 ha); Cây bắp 317 ha, tăng 3,69% (+11 ha); Khoai lang 36 ha, giảm 68,7% (-79 ha); Khoai mỳ 1.230 ha, tăng 0,41% (+5 ha); Rau các loại 1.616 ha, tăng 32,46% (+396 ha).


Chăn nuôi
Tình hình chăn nuôi trong tháng 02/2021 nhìn chung khá ổn định. Số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 02/2021 gồm có:
- Đàn trâu: 13.330 con, tăng 0,53% so cùng kỳ; Đàn bò: 39.441 con, tăng 0,05% so cùng kỳ; Đàn heo: 1.110.000 con, tăng 2,78% so cùng kỳ; Đàn gia cầm: 7.610 ngàn con, tăng 0,71% so cùng kỳ.
Lâm nghiệp
Về khai thác, trong tháng ước tính khai thác được 846 m3 gỗ, giảm 74 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác ước đạt 90 Ste, giảm 10 Ste so với cùng kỳ. Lượng gỗ và củi khai thác được hoàn toàn là rừng trồng.
Thủy sản
Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 436 tấn, so cùng kỳ tăng 11 tấn; (Trong đó: khai thác thủy sản nội địa 32 tấn; sản lượng thủy sản nuôi trồng 404 tấn).
2. Sản xuất công nghiệp
Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 02/2021 tuy giảm so với tháng trước nhưng lại tăng so với cùng kỳ.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2021 ước đạt 85,06% so với tháng trước và 117,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng giảm 1,19% so với tháng trước, giảm 4,09% so với cùng kỳ năm trước; tương ứng: Ngành công nghiệp chế biến giảm 15,7%, tăng 18,59%; Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 0,15%, tăng 4,04%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 12,46%, tăng 7,88%.
Tính chung 2 tháng năm 2021, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 17,73% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng giảm 0,66% so với cùng kỳ năm trước; tương ứng: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,70%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,92%; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,88%.
Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp giảm nhẹ, chỉ số tháng 02 năm 2021 giảm 0,38% so với tháng trước, giảm 6,72% so với cùng kỳ năm trước.


Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 02 năm 2021 giảm 3,08% so với tháng trước, tăng 62,67% so với cùng kỳ.
3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng
Tình hình kinh doanh buôn bán của các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước tháng 02 năm 2021 đều tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, nhưng bên cạnh đó các ngành hoạt động lưu trú, ăn uống, lữ hành và dịch vụ giảm nhiều so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.


Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 02/2021 ước tính đạt 4.640,80 tỷ đồng, giảm 1.78% so với tháng trước, tăng 2,32% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 9.365,75 tỷ đồng, tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước.
Giao thông vận tải
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 02/2021 ước đạt 171,8 tỷ đồng, giảm 7,98% so với tháng trước, tăng 7,69% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 358,51 tỷ đồng, tăng 1,22% so với cùng kỳ.
Vận tải hành khách tháng 02/2021 ước thực hiện vận chuyển 1.269,17 ngàn HK và luân chuyển 153.596,15 ngàn HK.km; so với tháng trước tăng 1,71% về vận chuyển, tăng 1,62% về luân chuyển; so với cùng kỳ năm trước tăng 12,02% về vận chuyển, tăng 12,71% về luân chuyển. Lũy kế 2 tháng, vận tải hành khách ước đạt 2.516,99 ngàn HK và 304.729,17 ngàn HK.km, so với cùng kỳ giảm 3,88% về vận chuyển và giảm 3,19% về luân chuyển.
Vận tải hàng hoá tháng 02/2021 ước thực hiện được 280,38 ngàn tấn và 19.241,71 ngàn T.km, so với tháng trước giảm 5,72% về vận chuyển, giảm 6,33% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,81% về vận chuyển, tăng 1,54% về luân chuyển. Lũy kế 2 tháng, vận tải hàng hóa ước đạt 577,76 ngàn tấn và 39.783,41ngàn Tấn.km, so với cùng kỳ tăng 1,78% về vận chuyển và tăng 1,48% về luân chuyển.
II. KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 
1. Chỉ số giá

Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (CPI) tháng 02 năm 2021 tăng 1,50% so với tháng trước (Trong đó: khu vực thành thị tăng 0,74% so với tháng trước; khu vực nông thôn tăng 1,78% so với tháng trước), tăng 2,01% so với tháng 12 năm 2020, tăng 0,98% so với cùng kỳ năm trước.


Giá vàng  và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 02/2021 giảm 0,07% so với tháng trước; tăng 23,23% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 02/2021 giảm 0,3% so với tháng trước và giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước.
​2. Đầu tư, xây dựng​​​​​​
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 02/2021 ước thực hiện 73 tỷ đồng, bằng 1,41% so với kế hoạch năm 2021, giảm 22,26% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 2 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 218,66 tỷ đồng, đạt 4,22% kế hoạch năm và tăng 18,58% so với cùng kỳ năm trước.
3. Tài chính
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 02/2021 ước thực hiện được 627.500 triệu đồng; lũy kế 2 tháng ước thu đạt 24% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh
Tổng chi ngân sách địa phương tháng 02/2021 ước thực hiện 1.088.000 triệu đồng, đạt 8,29%; lũy kế 2 tháng đạt 14% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Trong đó: Chi thường xuyên 649.000 triệu đồng.

III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC
1. Lao động, việc làm

Trong tháng 02/2021, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 396 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 479 lao động; hỗ trợ học nghề cho 05 lao động.
2. 
Công tác an sinh xã hội
Công tác bảo trợ xã hội: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý và nuôi dưỡng tập trung 50 đối tượng (13 trẻ mồ côi, 16 người khuyết tật, 14 người tâm thần, 07 người cao tuổi) Trong tháng có 10 tổ chức, cá nhân tặng quà cho các đối tượng tại Trung tâm với tổng trị giá quà tặng khoảng 15.078.000 đồng (gồm 225 phần quà, 03 cái xích đu và một số yếu phẩm phục vụ cho đối tượng).
Thăm và tặng quà Tết nguyên đán cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập, các bệnh viện, trường chuyên biệt, ... trên địa bàn tỉnh Bình Phước (300 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng). Tặng 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán (do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ).
Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: 12.893 phần quà, trị giá 9.642.700.000 đồng; hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội: 21.567 phần quà, trị giá 10.783.500.000 đồng; hỗ trợ cho các đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội: 183 phần quà, trị giá 91.500.000 đồng; hỗ trợ cho các đối tượng khác: 7.506 phần quà, trị giá 3.556.800.000 đồng.
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hiện tiếp nhận 25 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 23 học viên; khám và điều trị bệnh cho 2.315 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 337 đối tượng.
3. 
Giáo dục, đào tạo
Trong tháng 02/2021, ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, theo dõi công tác chuyên môn các bậc học, ngành học tại các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, chuyển đổi phương thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh; đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi do vi rút corolla mới (COVID-19), Ngành Y tế tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa phát hiện ca bệnh dương tính với COVID-19.
5. 
Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021) và mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Kết quả, thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 2.720m băng rôn, 3.360m2 panô, 4.220 m2 panơ; 20.000m cờ dây; tuyên truyền được 1.330 giờ đèn Led; 704 giờ xe tuyên truyền với nhiều nội dung khác nhau; viết tin bài đăng trên trang Web, tạp chí của ngành và của đơn vị.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp 38 đoàn với hơn 3.888 lượt khách tham quan.
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương được 06 buổi thu hút khoảng 5.200 lượt khán giả. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình thông tin lưu động được 06 buổi, phục vụ khoảng 1.680 lượt người xem; chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân được 50 buổi, phục vụ khoảng 4.720 lượt người xem.
Hoạt động thư viện: Trong tháng, Thư viện cấp 11 thẻ thư viện (cấp mới 06 thẻ và 05 thẻ gia hạn); phục vụ được 394.926 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 4.125 lượt.
Thể dục thể thao: Trong tháng, các đội tuyển thể thao tỉnh tham gia dự 03 giải thể thao toàn quốc và khu vực, kết quả đạt 04 HCV,  02 HCB, 09 HCĐ; hỗ trợ 15 lượt trọng tài làm nhiệm vụ tại các giải thể thao, hội thao.
Hoạt động du lịch: Hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 40.135 lượt khách; trong đó khách nội địa 40.045 lượt khách; khách quốc tế: 90 lượt khách. Tổng doanh thu đạt 25,3 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm 2020.    
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 02/2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 12 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 01 vụ va chạm giao thông, làm 09 người chết, 12 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng 02 tăng 18,08%; số người chết giảm 10%, số người bị thương tăng gấp 1,2 lần. Tính chung 02 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 18 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 9,09%, số người chết giảm 8,33%; số người bị thương giảm 14,29%.


Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 4.701 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 882 phương tiện, tước 619 GPLX, cảnh cáo 103 trường hợp, xử lý hành chính 4.919 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 6,54 tỷ đồng.
7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng 02/2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 vụ cháy kho thực phẩm chức năng của Công ty TNHH MTV Hà Vy, thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng. Tích lũy đến tháng 02 năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 03 vụ cháy, thiệt hại do cháy khoảng 70.048 triệu đồng và 01 người bị thương.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 25 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 13 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 24 triệu đồng. Tích lũy đến tháng 02 năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 53 vụ vi phạm về môi trường và tiến hành xử lý 28 vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 56 triệu đồng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,792
  • Hôm nay344,716
  • Tháng hiện tại4,791,889
  • Tổng lượt truy cập318,853,042
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây