Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020

Thứ tư - 30/09/2020 08:22
Trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện 8 tháng, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước ước tính tháng 9, tổng hợp chung kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 9 tháng năm 2020 trên các ngành, lĩnh vực cụ thể:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Trồng trọt: Tính đến ngày 15/9/2020, toàn tỉnh đã gieo trồng được 11.142 ha lúa, giảm 3,28% (-378 ha) so với cùng kỳ năm trước; 3.570 ha bắp, giảm 8,2% (-319 ha) so cùng kỳ; 283 ha khoai lang, giảm 48,73%; 6.411 ha khoai mỳ, giảm 37,94% so với cùng kỳ; 193 ha cây mía, giảm 18,57% (-44 ha); 3.771 ha rau các loại, giảm 17,12% (-779 ha) so cùng kỳ; 340 ha đậu các loại, giảm 41,88% (-245 ha) so cùng kỳ.
Đối với cây lâu năm: Toàn tỉnh ước tính hiện có 424.291 ha, tăng 0,06% (+275 ha) so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cây ăn quả các loại 11.382 ha, giảm 3,88% (-460 ha) so với cùng kỳ; cây công nghiệp lâu năm chủ lực của tỉnh 412.368 ha, tăng 0,18% (+752 ha) so với cùng kỳ năm 2019.
Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi nhìn chung khá ổn định. Số lượng gia súc, gia cầm ước 9 tháng năm 2020 gồm có: Đàn trâu: 13.370 con, tăng 1,76% so cùng kỳ; đàn bò: 39.036 con, tăng 4,99% so cùng kỳ; đàn heo: 1.010.000 con, tăng 18,72% so cùng kỳ; đàn gia cầm: 7.850 ngàn con, tăng 12,3% so cùng kỳ.
Lâm nghiệp: Trong 9 tháng năm 2020 đã xảy ra 05 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị cháy là 51,73 ha, trong đó cháy rừng tự nhiên là 3,26 ha và cháy rừng trồng 478,47 ha.
Trong tháng ước tính khai thác được 850 m3 gỗ, giảm 70 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 92 Ste, giảm 9 Ste so với năm trước. Lũy kế 9 tháng khai thác được 8.170 m3 gỗ, tăng 442 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 885 Ste, tăng 36 Ste so với năm trước. Lượng gỗ và củi khai thác được hoàn toàn là rừng trồng.
Thủy sản: Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh hiện có 1.707 ha. Sản lượng thủy sản thực thu từ đầu năm đến tháng 9 đạt 3.106 tấn (sản lượng nuôi trồng 2.862 tấn và sản lượng khai thác 244 tấn).
nong nghiep

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: Đến nay toàn tỉnh có 48/90 xã đạt 19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới. Năm 2020 tỉnh Bình Phước phát động thực hiện 2 huyện và 12 xã phấn đấu về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt 60/90 xã.
2. Sản xuất công nghiệp 
Tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh 9 tháng năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng khá, góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục xu hướng phát triển chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu toàn ngành.  Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 9/2020 ước đạt 113,67%, tăng 13,67% so với tháng trước và tăng 20,98% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,05% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến duy trì tốc độ tăng trưởng cao 11,63%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,46%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,18%.
cong nghiep
 
Trong tháng 9/2020 chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,57% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 52,17% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp tăng 2,75% so với tháng trước, giảm 3,66% so với tháng cùng kỳ năm trước, cộng dồn 9 tháng tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước
3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 
Ước tính 9 tháng năm 2020 có 872 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 10.247 tỷ đồng, tăng 10% về số doanh nghiệp và tăng 18% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019, đạt 73% kế hoạch năm. Tính đến nay, toàn tỉnh có 8.323 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký 79.792 tỷ đồng. Bên cạnh đó cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 75 doanh nghiệp đăng ký giải thể, 239 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.
4. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước thực hiện 4.407,3 tỷ đồng, tăng 1,35% so với tháng trước, tăng 7,18% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 34.348,53 tỷ đồng, giảm 2,09% so với cùng kỳ năm trước.
tong muc

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên vận tải hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân có phần hạn chế. Tháng 9/2020 vận tải hành khách ước đạt 1.196,8 ngàn HK và 146.238,4 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 1,24% về vận chuyển, tăng 1,06% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,70% về vận chuyển, tăng 2,72% về luân chuyển.  Lũy kế 9 tháng, vận tải hành khách ước đạt 9.467,8 ngàn HK và 1.141.797,5 ngàn HK.km, so với cùng kỳ giảm 9,32% về vận chuyển, giảm 9,92% về luân chuyển; vận tải hàng hoá ước đạt 284,2 ngàn tấn và 19.337,3 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 1,75% về vận chuyển, tăng 1,85% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,33% về vận chuyển, tăng 2,30% về luân chuyển. Lũy kế 9 tháng, vận tải hàng hóa ước đạt 2.422,7 ngàn tấn và 165.398,5 ngàn T.km, so với cùng kỳ giảm 2,51% về vận chuyển, giảm 2,11% về luân chuyển.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 167,6 tỷ đồng, tăng 1,56% so với tháng trước, tăng 2,61% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vận tải hành khách đạt 101,7 tỷ đồng, tăng 1,41% so với tháng trước, tăng 2,81% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 63,7 tỷ đồng, tăng 1,85%, tăng 2,29%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.384,7 tỷ đồng, giảm 6,29% so với cùng kỳ, trong đó: vận tải hành khách đạt 826,3 tỷ đồng, giảm 8,84%; vận tải hàng hóa đạt 538,9 tỷ đồng, giảm 2,53%.
Bưu chính, viễn thông: Theo số liệu của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước, dự tính 9 tháng năm 2020 trên toàn tỉnh, số thuê bao điện thoại cố định ước đạt 11.710 thuê bao, số thuê bao điện thoại di động ước đạt 1.301.175 thuê bao; số thuê bao internet bao gồm cáp quang và ADSL ước đạt 691.099 thuê bao.
5. Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến 30/9/2020 ước đạt 38.350 tỷ đồng, tăng 6,95% so với cuối năm 2019. Về lãi xuất cho vay trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp; khai thác; công nghiệp… phổ biến ở mức 9,10%/năm đối với ngắn hạn; 9,88%/năm đối với trung và dài hạn. 
Số người tham gia bảo hiểm xã hội tính đến ngày 31/8/2020, gồm: Bảo hiểm xã hội bắt buộc là 125.975 người, đạt 91% kế hoạch được giao; bảo hiểm xã hội tự nguyện 5.266 người, đạt 36,3% kế hoạch; bảo hiểm y tế là 731.283 người, đạt 97,81%; bảo hiểm thất nghiệp là 118.164 người.
Tổng đến ngày 31/8/2020 tổng thu bảo hiểm xã hội là 1.931,5 tỷ đồng, đạt 59,8% so với kế hoạch, trong đó: Bảo hiểm xã hội bắt buộc: 1.301,9 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch; bảo hiểm xã hội tự nguyện: 15 tỷ đồng, đạt 38,6% kế hoạch; bảo hiểm y tế: 515,7 tỷ đồng, đạt 53,3 % kế hoạch; bảo hiểm thất nghiệp: 97,4 tỷ đồng, đạt 63,3 % kế hoạch; tổng chi là 1.300,7 tỷ đồng, bao gồm: Chi bảo hiểm xã hội: 981,1 tỷ đồng; chi bảo hiểm y tế: 319,5 tỷ đồng; chi bảo hiểm thất nghiệp: 89,7 tỷ đồng.
6. Đầu tư và xây dựng
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng năm 2020 tăng 5,86% so với cùng kỳ năm 2019 và trong quý III/2020 theo giá hiện hành ước tính đạt 6.409,7 tỷ đồng, tăng 11,73% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2020, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước tính đạt 15.714,7 tỷ đồng, tăng 5,86% so với cùng kỳ năm trước.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/9/2020 toàn tỉnh đã thu hút được 18 dự án với tổng vốn đăng ký là 45,40 triệu USD, giảm 33,33% về số dự án và giảm 63,85% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.
7. Thu, chi ngân sách
Theo báo cáo của ngành Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 9 tháng năm 2020 là 5.640,3 tỷ đồng, đạt 63,09% so với dự toán năm, tăng 11,86% so với cùng kỳ; tổng chi ngân sách nhà nước địa phương ước thực hiện 8.558,7 tỷ đồng, đạt 65,28% so với dự toán năm, tăng 22,60% so với cùng kỳ.
 8. Chỉ số giá 
Tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước có biến động tăng nhẹ so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2020 tăng 0,17% so với tháng trước, tăng 3,33% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm 2020 tăng 1,71% so với bình quân cùng kỳ năm trước.
Giá vàng và Đô la Mỹ: Tháng 9/2020 chỉ số giá vàng tăng 0,17% so với tháng trước, tăng 31,54% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2020, chỉ số giá vàng tăng 12,64% so với cùng kỳ; chỉ số Đô la Mỹ không tăng so với tháng trước, giảm 4,14% so với cùng kỳ. Bình quân 9 tháng chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,84% so với cùng kỳ năm trước.
chi so gia

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm
Trong 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 34.351 lao động, đạt 97,59% kế hoạch năm; đào tạo nghề 6.626 lao động, đạt 110,4% kế hoạch năm; hỗ trợ học nghề cho 290 lao động; tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 11.363 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 9.336 lao động.
2. Công tác an sinh xã hội
Trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý toàn tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công, đối tượng bảo hiểm xã hội, đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác là 117.709 phần quà, với tổng trị giá 48 tỷ đồng.
Thực hiện trợ cấp thẻ BHYT/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí tại cộng đồng cho 33.154 đối tượng. Xây dựng và bàn giao 389 căn nhà, sửa chữa 253 căn nhà, 04 giếng nước. Tổng số tiền thực hiện là 39.602 triệu đồng.
3. Giáo dục, đào tạo
Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19, nên ngành Giáo dục đã chủ động theo dõi, bám sát thực hiện điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và phối hợp giáo dục học sinh ở nhà trong thời gian nghỉ học thông qua các buổi dạy học trực tuyến. Đến nay, tất cả các trường học đều thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, hoàn thành chương trình năm học 2019-2020 đúng quy định tại khung kế hoạch thời gian năm học; đảm bảo đầy đủ thời gian, nội dung giảng dạy theo chương trình.
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 đảm bảo an toàn, đúng quy chế, kết quả tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp ở hệ THPT đạt 99,78%, hệ giáo dục thường xuyên, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 87,16%, tính cả 2 hệ THPT và giáo dục thường xuyên, tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh năm 2020 đạt 98,85%, xếp hạng 29/63 tỉnh.
Công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tại các địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả: 11/11 huyện/thị xã/thành phố và 111/111 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 111/111 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3; duy trì 111/111 xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; 15/111 xã, phường, thị trấn đạt phổ cập THPT.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh; đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành Y tế tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Công tác tuyên truyền: Kết quả, thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 22.179m băng rôn, 39.509m2 panô, panơ, treo hơn 22.110 lượt cờ các loại; 8.000m cờ dây; phát 1.000 tờ rơi; 40.000m đèn điện tử trang trí; tuyên truyền được 6.088 giờ đèn Led; trưng bày triển lãm 780 hình ảnh, 100 hiện vật, dụng cụ; 1.410 giờ xe tuyên truyền.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong 9 tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp khoảng 319 đoàn với hơn 66.360 lượt khách tham quan (trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón 86 đoàn, với khoảng 11.036 lượt khách tham quan).
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động được 54 buổi thu hút khoảng 38.800 lượt khán giả. Trung tâm Văn hóa tỉnh tuyên truyền được 44 buổi, phục vụ khoảng 14.000 lượt người xem; chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân được 250 buổi, phục vụ hơn 27.500 lượt người xem.
Hoạt động thư viện: Cấp 136 thẻ (cấp mới 82 thẻ và gia hạn 54 thẻ); phục vụ được 2.771.491 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 142.890 lượt.
Thể dục thể thao: Trong 9 tháng, đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 18 giải thể thao cấp khu vực và toàn quốc kết quả đạt 21 HCV, 23 HCB, 29 HCĐ; CLB Bóng đá Bình Phước tham dự giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia, sau 9 vòng đấu tạm xếp thứ hạng 7/12 đội.
Hoạt động du lịch: Số lượt khách tham quan trong 9 tháng đạt 511.658 lượt khách, giảm 39,76% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, khách nội địa: 501.106 lượt khách; khách quốc tế: 10.552 lượt khách. Tổng doanh thu đạt khoảng 324,8 tỷ đồng, giảm 39,3% so với cùng kỳ 2019.
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết, 4 người bị thương. Tính chung 9 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm 125 người chết, 89 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 14,36%; số người chết tăng 2,46%; số người bị thương giảm 29,92%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 58.530 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và xử phạt hành chính 43.447 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 54,6 tỷ đồng.
7. Thiệt hại thiên tai
Trong tháng, toàn tỉnh không phát sinh thiệt hại do mưa to, ngập lụt và lốc xoáy. Tính chung 9 tháng năm 2020 thì mưa to, ngập lụt và lốc xoáy đã làm 01 người chết, 01 người bị thương; tốc mái 102 căn nhà; sập cuốn trôi 11 căn nhà và 106 căn nhà bị hư hại; gãy đổ 1.803,4 ha cây trồng các loại; 100 cây sầu riêng và 200 cây dừa giống bị nước cuốn trôi… Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 24,6 tỷ đồng. 
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ cháy, thiệt hại ước tính khoảng 191,94 triệu đồng. Lũy kế đến tháng 9 năm 2020 sau khi đã được Cơ quan Công an xác minh chính thức trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ cháy, thiệt hại do cháy khoảng 26.588,94 triệu đồng và 01 người chết.
Tháng 9 cơ quan chức năng đã phát hiện 63 vụ vi phạm môi trường, đã tiến hành xử lý 24 vụ vi phạm, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 675 triệu đồng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 224 vụ vi phạm về môi trường và tiến hành xử lý 93 vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 1.065,45 triệu đồng.
na toan xh
Đánh giá chung 
Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Mặc dù những tháng đầu năm còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết khô hạn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả thất thường gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; giá các mặt hàng nông sản chủ lực tiếp tục giảm, khả năng phục hồi chậm; đại dịch Covid-19 lây lan khá mạnh. Nhưng nhờ sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nên hình kinh tế - xã hội 9 tháng phát triển ổn định, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 bước đầu đã thành công, toàn tỉnh không có ca mắc bệnh Covid-19.
Sản xuất công nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân; giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; các hoạt động văn hoá xã hội chủ yếu tập trung cho việc kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách; công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước 9 tháng năm 2020./.

 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Góp ý dự thảo

Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết về Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết về Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 22/04/2021

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích đất tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích đất tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Phụ lục 1ban hành kèm quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

Dự thảo Quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Phụ lục 1ban hành kèm quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Công thương

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Công thương

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch vả Đầu tư

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch vả Đầu tư

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải

Ngày ban hành: 22/04/2021

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2019

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2019

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 22/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019.

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019.

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025

Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 22/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng thưởng HCLĐ hạng ba của Chủ tịch nước cho các tập thể tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng thưởng HCLĐ hạng ba của Chủ tịch nước cho các tập thể tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 22/04/2021

V/v lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

V/v lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/04/2021

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020

Ngày ban hành: 22/04/2021

Văn bản mới ban hành

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Lê Thị Nga

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Lê Thị Nga

Ngày ban hành: 30/12/2021

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lò Văn Phát, bà Phạm Thị Chí

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lò Văn Phát, bà Phạm Thị Chí

Ngày ban hành: 30/12/2021

Danh sách trường được tiếp nhận cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường được tiếp nhận cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 15/04/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 12/04/2021

Thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương

Thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương

Ngày ban hành: 12/04/2021

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Bùi Văn Hoàng

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Bùi Văn Hoàng

Ngày ban hành: 12/04/2021

Danh sách xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Phước giáp ranh với xã, phường, thị trấn của các tỉnh khác

Danh sách xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Phước giáp ranh với xã, phường, thị trấn của các tỉnh khác

Ngày ban hành: 07/04/2021

Báo cáo kết quả thực hiện về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Báo cáo kết quả thực hiện về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Ngày ban hành: 07/04/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Kon Tum

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 07/04/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Vĩnh Phúc

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 07/04/2021

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Đồng Nai

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 07/04/2021

Kế hoạch Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Kế hoạch Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ngày ban hành: 02/04/2021

Quyết định Về việc phân công Lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và kiện toàn Tổ giúp việc công tác dân vận của Sở Tư pháp

Quyết định Về việc phân công Lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và kiện toàn Tổ giúp việc công tác dân vận của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 02/04/2021

Quyết định Ban hành Quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 02/04/2021

Quyết định V/v xoá đăng ký hành nghề thừa phát lại đối với ông Lê Văn Báo

Quyết định V/v xoá đăng ký hành nghề thừa phát lại đối với ông Lê Văn Báo

Ngày ban hành: 01/04/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Thái Nguyên

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 31/03/2021

Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 22/2013/TT – BYTvề đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 22/2013/TT – BYTvề đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Ngày ban hành: 27/03/2021

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 22/03/2021

Mua thuốc phòng chống dịch Covid-19

Mua thuốc phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 22/03/2021

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 12/03/2021

Thông báo trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Thông báo trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 12/03/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh.

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngày ban hành: 12/03/2021

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 12/03/2021

V/v tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19

V/v tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19

Ngày ban hành: 08/03/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 05/03/2021

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 05/03/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ngày ban hành: 05/03/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với một số tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với một số tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ngày ban hành: 05/03/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư đối với một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư đối với một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ngày ban hành: 05/03/2021

Xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Ngày ban hành: 04/03/2021

Triển khai hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE

Triển khai hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE

Ngày ban hành: 04/03/2021

Tổng hợp nhu cầu thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Tổng hợp nhu cầu thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Ngày ban hành: 04/03/2021

Hướng dẫn sử dụng thuốc TLD nguồn QTC cho người bệnh BHYT

Hướng dẫn sử dụng thuốc TLD nguồn QTC cho người bệnh BHYT

Ngày ban hành: 04/03/2021

Triển khai mẫu thẻ BHYT mới theo quy định của BHXH Việt Nam

Triển khai mẫu thẻ BHYT mới theo quy định của BHXH Việt Nam

Ngày ban hành: 04/03/2021

Thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 02/03/2021

Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 01/03/2021

Triển khai Thông báo số 86/TB-UBND

Triển khai Thông báo số 86/TB-UBND

Ngày ban hành: 24/02/2021

Cung cấp số liệu xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Cung cấp số liệu xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Ngày ban hành: 24/02/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Hậu Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 24/02/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày ban hành: 24/02/2021

V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

Ngày ban hành: 23/02/2021

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 19/02/2021

Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2021

Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2021

Ngày ban hành: 17/02/2021

Cập nhật Covid - 19

Cập nhật lúc 6h00 ngày 22/4/2021:

- Thế giới: 144.398.135 người mắc; 3.070.147 người tử vong

- Việt Nam: 2812 người mắc, 35 người tử vong

- Bình Phước: 0 người mắc.

Nguồn: www.suckhoedoisong.vn 
Công báo Bình Phước
Bầu cử ĐBQH Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập217
  • Hôm nay17,438
  • Tháng hiện tại1,291,105
  • Tổng lượt truy cập71,752,555
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây