Điều tra dân số giữa kỳ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2020

Thứ tư - 29/04/2020 14:58 2925
Trên cơ sở số liệu chính thức tháng 3 tháng năm 2020 và ước tháng 4/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2020 như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Trồng trọt: Tính đến ngày 15/4/2020, toàn tỉnh gieo trồng được 6.400 ha, giảm 11,37% (-821 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Cây lúa 3.349 ha, giảm 2,56%; cây bắp 434 ha, giảm 3,34%; khoai lang 21 ha, bằng 19,09% so cùng kỳ, sản lượng đạt 68 tấn, bằng 14,88% so cùng kỳ; khoai mỳ 773 ha, giảm 35,80%; cây mía 65 ha, giảm 15,58%; rau các loại 1.529 ha, giảm 7,5%.
diện tích gieo trồng

Cây ăn trái hiện có 11.950 ha, chiếm 2,81% trên tổng số cây lâu năm. Các loại cây ăn trái như: cam, quýt, bưởi, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, dứa, chuối, xoài... ngày càng được áp dụng khoa học kỹ thuật từ việc đầu tư trang thiết bị máy móc, phân bón, cây giống, lai tạo…để có năng suất chất lượng cao.
Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định. Số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 4/2020 gồm có: Đàn trâu: 13.870 con, tăng 11,41% so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 330 con, giảm 1,49%; sản lượng xuất chuồng ước đạt 84 tấn, giảm 1,49% so với cùng kỳ; đàn bò: 41.150 con, tăng 7,58% so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 1.305 con, tăng 0,23%; sản lượng xuất chuồng ước đạt 227 tấn, tăng 0,23% so với cùng kỳ; đàn heo: 895.540 con, tăng 0,60% so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 66.890 con, tăng 0,06 %; sản lượng xuất chuồng ước đạt 6.154 tấn, tăng 0,06 % so với cùng kỳ; đàn gia cầm: 7.550 ngàn con, tăng 8,98% so cùng kỳ; sản lượng xuất bán trong tháng ước đạt 1.725 tấn, tăng 0,88%; sản lượng trứng gia cầm xuất bán trong tháng ước đạt 10.050 ngàn quả, tăng 0,55% so với cùng kỳ năm trước.
Lâm nghiệp: Công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được chú trọng và duy trì thường xuyên, liên tục. Nhờ làm tốt công tác phòng chống cháy rừng, nên trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng. Trong tháng ước tính khai thác được 950 m3 gỗ, giảm 100 m3 so với cùng kỳ.
Thủy sản: Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước thực hiện 394 tấn, tăng 0,25% so cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho một số doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4/2020 ước đạt 92,25% so với tháng trước và 93,84% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 5,25% so với cùng kỳ năm 2019.
Chỉ số sử dụng lao động đến cuối tháng 4/2020 tăng 4,14% so với cùng kỳ; chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 35,15% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 80,52% so cùng kỳ.
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng năm 2020 so với cùng kỳ(ĐVT: %)
Chỉ số IIP

3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 4/2020 ước tính đạt 2.655,1 tỷ đồng, giảm 23,27% so với tháng trước, giảm 31,04% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 13.802,3 tỷ đồng, giảm 8,13% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 11.656,7 tỷ đồng, giảm 4,92% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt 1.370,7 tỷ đồng giảm 18,12% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác đạt 774,9 tỷ đồng giảm 36,39% so cùng kỳ.
Tổng mức

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 4/2020 ước đạt 66,4 tỷ đồng, giảm 57,17% so với tháng trước, giảm 58,03% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng năm 2020, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 575,6 tỷ đồng, giảm 11,96%. Nguyên nhân doanh thu giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg.
Vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trong tháng nhìn chung giảm so với tháng trước cũng như so với cùng kỳ, cụ thể: Vận tải hành khách ước thực hiện 241,9 ngàn HK và 28.521,1 ngàn HK.km, so với tháng trước giảm 78,19% về vận chuyển, giảm 78,18% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước giảm 78,52% về vận chuyển, giảm 79,50% về luân chuyển; vận tải hàng hoá ước thực hiện được 260 ngàn tấn và 14.198,1 ngàn T.km, so với tháng trước giảm 23,68% về vận chuyển, giảm 23,68% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước giảm 25,63% về vận chuyển, giảm 24,85% về luân chuyển.
4. Chỉ số giá
Với sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cùng với việc điều chỉnh giá xăng dầu và giá gas trong tháng đã làm cho giá cả thị trường có nhiều biến động giảm so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2020 giảm 2,57% so với tháng trước, tăng 1,06% so với cùng kỳ năm trước; giảm 2,13% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 4 tháng năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,35% so cùng kỳ.
Chỉ số giá vàng giảm 1,73% so với tháng trước; tăng 24,28% so với cùng kỳ. Chỉ số Đô la Mỹ tăng 1,27% so với tháng trước; giảm 2,79% so với cùng kỳ năm.
Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng, đô la Mỹ 4 tháng năm 2020(ĐVT:%)
chỉ số giá

5. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 4/2020 ước thực hiện 128,5 tỷ đồng, giảm 15,16% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 414,1 tỷ đồng, đạt 10,75% kế hoạch năm và tăng 8,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 283,9 tỷ đồng đạt 12,21% kế hoạch và tăng 14,06% so cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện đạt 130,2 tỷ đồng đạt 8,53% kế hoạch năm và giảm 1,34% so cùng kỳ.
Về thu hút FDI: Trong tháng 4/2020 chưa cấp phép cho dự án nào. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 11 dự án với số vốn đăng ký là 29,15 triệu USD.
6. Tài chính, ngân hàng
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện được 621.605 triệu đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt 30,43% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.052.000 triệu đồng, trong đó: Chi thường xuyên 613.000 triệu đồng; chi đầu tư phát triển 370.000 triệu đồng.
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng 4/2020 ước đạt 34.900 tỷ đồng, giảm 2,67% so với cuối năm 2019. Để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành từ 0,5-1% để hệ thống các ngân hàng có điều kiện giảm lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam tại các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, công nghiệp phổ biến trong khoảng 8,64 – 9,49%/năm. Lãi suất cho vay bằng ngoại tệ tại các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, công nghiệp dao động trong khoảng 0,86-3,10%/năm.
II. MỘT SỐ TÌNH HÌNH XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm
Dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tính đến ngày 17/4/2020 có 181 doanh nghiệp báo cáo đang gặp khó khăn với 9.298 lao động bị ảnh hưởng; 26.408 hộ kinh doanh cá thể, 17.871 lao động không có hợp đồng lao động.
Trong tháng, tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 994 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 794 lao động; hỗ trợ học nghề cho 6 lao động.
2. Công tác an sinh xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý, nuôi dưỡng tập trung 50 đối tượng, đón tiếp 03 đoàn khách đến thăm và tặng quà cho đối tượng với tổng trị giá 2.250.000 đồng.
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 20 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 320 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.244 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 305 đối tượng.
Thực hiện chính sách với người có công: Giải quyết 69 hồ sơ, trong đó có 34 hồ sơ  mai táng phí, 07 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 06 hồ sơ chất độc hóa học, 05 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ, 04 hồ sơ tuất, 04 hồ sơ di chuyển, 02 hồ sơ sửa đổi thông tin người có công, 02 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ, 02 hồ sơ chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, 01 hồ sơ thân nhân liệt sỹ, 01 hồ sơ ưu đãi học sinh, sinh viên, 01 hồ sơ trợ cấp một lần.
3. Giáo dục, đào tạo
Cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 26/4/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn các trường học tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh qua mạng Internet; thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho các trường, học sinh và gia đình; vệ sinh môi trường, sát khuẩn tại trường học; phối hợp với cơ quan y tế phun thuốc diệt khuẩn tại các trường.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh; đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành Y tế tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Thực hiện in ấn và thi công được: 3.700m băng rôn, 4.653m2 panô, panơ, treo hơn 1.020 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 800 giờ đèn Led; 96 giờ xe tuyên truyền với nhiều nội dung khác nhau.
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Trung tâm Văn hóa tỉnh tập trung dàn dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội Đảng các cấp; phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả.
Hoạt động thư viện: Trong tháng, cấp 10 thẻ thư viện (cấp mới 08 thẻ và 02 thẻ gia hạn); phục vụ được 322.762 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 5.047 lượt.
Thể dục thể thao: Đội tuyển thể thao tỉnh vẫn duy trì tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, không tham gia tập huấn, tham dự giải theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm 17 người chết, 08 người bị thương. Tính chung 4 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông, làm 54 người chết, 40 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 14,10%; số người chết giảm 10%; số người bị thương tăng 13,04%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 4.334 trường hợp vi phạm TTATGT, xử lý hành chính 4.231 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 5,841 tỷ đồng.
7. Thiệt hại do thiên tai
Trong tháng, mưa to kèm lốc xoáy đã gây thiệt hại về nhà cửa và cây trồng ở một số địa phương như: Huyện Bù Đăng; huyện Chơn Thành. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 800 triệu đồng. Bên cạnh đó do hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã xảy ra ở 9/11 huyện, thị, thành phố.
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Tháng 4/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ cháy. Ước tính thiệt hại khoảng 287 triệu đồng và không có người chết. Tính chung 4 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 07 vụ cháy thiệt hại do cháy ước khoảng 547 triệu đồng và 01 người chết.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 17 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 05 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 35 triệu đồng. Lũy kế 4 tháng, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 106 vụ vi phạm về môi trường và tiến hành xử lý 44 vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 284,75 triệu đồng.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,028
  • Hôm nay574,368
  • Tháng hiện tại11,875,094
  • Tổng lượt truy cập360,542,205
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây