Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020

Thứ tư - 05/08/2020 14:38 1942
Trên cơ sở số liệu chính thức 6 tháng năm 2020 và ước tháng 7/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020, như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
a. Nông nghiệp
Trồng trọt: Tính đến ngày 15/7/2020, toàn tỉnh đã gieo trồng, gieo trồng được: 5.210 ha lúa mùa, giảm 1,23% so với cùng kỳ năm trước; 1.555 ha bắp, giảm 7,27% so với cùng kỳ; 218 ha khoai lang giảm 37,54% so với cùng kỳ; 86 ha cây mía, giảm 46,91%; 2.579 ha rau các loại, giảm 6,86% và đậu các loại 316 ha, giảm 35,77%.
Cây ăn trái hiện có 11.239 ha, tăng 9,49% (+974 ha) so với cùng kỳ, diện tích cũng như năng suất, sản lượng các loại cây ăn trái tiếp tục ổn định và tăng lên do thay đổi cơ cấu cây trồng và thay đổi giống mới có năng suất, chất lượng cao.
Cây công nghiệp lâu năm gồm có cây điều, cây tiêu, cây cao su và cây cà phê với tổng diện tích hiện có 411.327 ha, tăng 0,22% (+915 ha) so với cùng kỳ.
Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được duy trì và phát triển ổn định; số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 7/2020 gồm có: Đàn trâu: 13.270 con, tăng 1% so cùng kỳ; đàn bò: 39.036 con, tăng 2% so cùng kỳ; đàn heo: 902.232 con, tăng 13,15% so cùng kỳ; đàn gia cầm: 7.550 ngàn con, tăng 8,01% so cùng kỳ. 
b. Lâm nghiệp 
Trong tháng ước tính khai thác được 1.050 m3 gỗ, giảm 50 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 110 Ste, giảm 10 Ste so với năm trước. Lũy kế 7 tháng khai thác được 5.884 m3 gỗ, giảm 368 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 570 Ste, giảm 14 Ste so với năm trước. Lượng gỗ và củi khai thác được hoàn toàn là rừng trồng.
c. Thủy sản 
Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 230 tấn, so cùng kỳ giảm 4,17%. Lũy kế 7 tháng, sản lượng thủy sản ước thực hiện 2.597 tấn, tăng 6,83% so cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp 
Sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nay tình hình sản xuất của các doanh nghiệp đang hoạt động ổn định trở lại, tháng 7 chỉ số IIP tăng trưởng khá cao so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2020 ước đạt 100,17% so với tháng trước và 112,51% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 0,17% so với tháng trước, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8,40% so với cùng kỳ năm 2019.
Tình đến cuối tháng 7 năm 2020 chỉ số sử dụng lao động tăng 2,12% so với cùng kỳ; chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,22% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 65,93% so cùng kỳ.
3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng ước tính đạt 3.962,6 tỷ đồng, tăng 2,54% so với tháng trước, giảm 0,31% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 25.427,3 tỷ đồng, giảm 6,72% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 7/2020 ước đạt 166,1 tỷ đồng, tăng 2,35% so với tháng trước, tăng 2,67% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vận tải hành khách đạt 101,7 tỷ đồng, tăng 3,05% so với tháng trước, tăng 3,20% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 62,2 tỷ đồng, tăng 1,30%, tăng 1,82%. Lũy kế 7 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.052,9 tỷ đồng, giảm 8,70% so cùng kỳ, trong đó: vận tải hành khách đạt 625,3 tỷ đồng, giảm 11,74% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 412,6 tỷ đồng, giảm 3,58%. 
Vận tải hành khách ước thực hiện 1.198,29 ngàn HK và 144.303,7 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 2,06% về vận chuyển, tăng 3,34% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,14% về vận chuyển, tăng 3,35% về luân chuyển. Lũy kế 7 tháng, vận tải hành khách ước đạt 7.100,7 ngàn HK và 852.278,1 ngàn HK.km, so với cùng kỳ giảm 12,44% về vận chuyển và giảm 13,24% về luân chuyển. 
Vận tải hàng hoá tháng 7/2020 ước thực hiện được 278,17 ngàn tấn và 18.885,82 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 1,53% về vận chuyển, tăng 1,82% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,78% về vận chuyển, tăng 1,85% về luân chuyển. Lũy kế 7 tháng, vận tải hàng hóa ước đạt 1.857,75 ngàn tấn và 127.045 ngàn Tấn.km, so với cùng kỳ giảm 3,67% về vận chuyển và giảm 3,04% về luân chuyển.
4. Chỉ số giá
Tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước tăng nhẹ so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2020 tăng 0,57% so với tháng trước, tăng 3,53% so với cùng kỳ năm trước; giảm 0,15% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,46% so cùng kỳ. 
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 7/2020 tăng 3,96% so với tháng trước; tăng 32,30% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 7/2020 giảm 0,22% so với tháng trước; giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2020 chỉ số giá vàng tăng 26,31%, chỉ số Đô la Mỹ giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.
5. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2020 ước thực hiện 430,2 tỷ đồng, tăng 25,24% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng ước thực hiện 1.397,9 tỷ đồng, đạt 36,3% kế hoạch năm và tăng 15,83% so với cùng kỳ năm trước.
Về thu hút FDI: Trong tháng 7 năm 2020 cấp phép cho 02 dự án đến từ Trung Quốc, với tổng số vốn đăng ký 2 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 17 dự án với số vốn đăng ký là 40,4 triệu USD.
6. Tài chính, ngân hàng
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7/2020 ước thực hiện được 470.000 triệu đồng, lũy kế 7 tháng ước thu đạt 42,51% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 7/2020 ước thực hiện 1.105.000 triệu đồng, lũy kế 7 tháng đạt 51,39% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng 7/2020 ước đạt 36.800 tỷ đồng, tăng 2,62% so với cuối năm 2019. Lãi suất cho vay của các ngân hàng trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác, công nghiệp… phổ biến ở mức 8,64% - 9,49%/năm; doanh nghiệp dao động từ 8,16% - 8,88%/năm.
II. TÌNH HÌNH XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm  
Trong tháng, ngành chức năng đã tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.603 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 1.724 lao động; hỗ trợ học nghề cho 46 lao động.
2. Công tác an sinh xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý và nuôi dưỡng tập trung 52 đối tượng, tiếp nhận 98 phần quà của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho đối tượng; cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận 26 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 12 học viên; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 905 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.541 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 314 đối tượng.
Thực hiện chính sách với người có công: Giải quyết 114 hồ sơ, trong đó có 42 hồ sơ mai táng phí, 09 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 01 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ, 28 hồ sơ di chuyển đi, 05 hồ sơ sửa đổi thông tin người có công, 04 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ, 13 hồ sơ trợ cấp, 01 hồ sơ giám định vết thương, 08 hồ sơ tuất, 01 hồ sơ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, 02 hồ sơ thăm viếng mộ liệt sỹ.
3. Giáo dục, đào tạo 
Trong tháng, ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2020-2021; tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT lần 2; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch bệnh Covid-19, sốt rét, sốt xuất huyết… An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được đảm bảo.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả, thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 2.500m băng rôn, 4.325m2 panô, panơ, treo hơn 1.000 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 380 giờ đèn Led; trưng bày triển lãm 40 hình ảnh, 100 hiện vật, dụng cụ.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp gần 5.700 lượt khách tham quan.
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương được 13 buổi thu hút khoảng 5.080 lượt khán giả; Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 03 buổi chương trình thông tin tuyên truyền lưu động kết quả thu hút gần 1.700 lượt người đến xem; hoạt động chiếu bóng lưu động được 72 buổi tại cơ sở, phục vụ khoảng 5.700 lượt người xem.
Hoạt động thư viện: Thư viện tỉnh cấp 31 thẻ thư viện (cấp mới 12 thẻ và 19 thẻ gia hạn); phục vụ được 401.413 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 8.457 lượt; sưu tầm, đăng tin, bài viết lên website gồm có 11 bài viết, 868 tin.
Thể dục thể thao: Các đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 09 giải thể thao toàn quốc và khu vực. Kết quả đạt 08 HCV, 05 HCB, 14 HCĐ. Tham dự giải Bóng đá hạng nhất Quốc gia năm 2020. 
Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 42.400 lượt khách tăng 166,2% so với tháng 6/2020, trong đó, khách nội địa 42.310 lượt khách, khách quốc tế là 90 lượt khách. Tổng doanh thu đạt 32,5 tỷ đồng tăng 169.2% so với tháng 6/2020.
 6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 7 năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông làm 17 người chết, 17 người bị thương. Tính chung 7 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 128 vụ tai nạn giao thông, làm 96 người chết, 80 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 9,86%; số người chết tăng 1,05%; số người bị thương giảm 22,33%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 6.343 trường hợp vi phạm TTATGT, xử lý hành chính 6.237 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 8,49 tỷ đồng.
7. Thiệt hại do thiên tai
Do ảnh hưởng dông, gió giật mạnh, lốc xoáy, mưa lớn kéo dài, ngập lụt đã xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm 01 người bị thương, 58 căn nhà bị tốc mái và thiệt hại về vật nuôi và cây trồng. Ước tính thiệt hại khoảng 2.815,40 triệu đồng.
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng không xảy ra cháy nổ. Tính chung 7 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 06 vụ cháy thiệt hại do cháy ước khoảng 26,4 tỷ đồng và 01 người chết.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 18 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 10 vụ vi phạm, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 32,5 triệu đồng. Tính chung 7 tháng, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 147 vụ vi phạm về môi trường và tiến hành xử lý 64 vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 377,25 triệu đồng./.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,762
  • Hôm nay36,690
  • Tháng hiện tại10,536,076
  • Tổng lượt truy cập359,203,187
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây