Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020

Thứ tư - 05/08/2020 14:38
Trên cơ sở số liệu chính thức 6 tháng năm 2020 và ước tháng 7/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020, như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
a. Nông nghiệp
Trồng trọt: Tính đến ngày 15/7/2020, toàn tỉnh đã gieo trồng, gieo trồng được: 5.210 ha lúa mùa, giảm 1,23% so với cùng kỳ năm trước; 1.555 ha bắp, giảm 7,27% so với cùng kỳ; 218 ha khoai lang giảm 37,54% so với cùng kỳ; 86 ha cây mía, giảm 46,91%; 2.579 ha rau các loại, giảm 6,86% và đậu các loại 316 ha, giảm 35,77%.
Cây ăn trái hiện có 11.239 ha, tăng 9,49% (+974 ha) so với cùng kỳ, diện tích cũng như năng suất, sản lượng các loại cây ăn trái tiếp tục ổn định và tăng lên do thay đổi cơ cấu cây trồng và thay đổi giống mới có năng suất, chất lượng cao.
Cây công nghiệp lâu năm gồm có cây điều, cây tiêu, cây cao su và cây cà phê với tổng diện tích hiện có 411.327 ha, tăng 0,22% (+915 ha) so với cùng kỳ.
Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được duy trì và phát triển ổn định; số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 7/2020 gồm có: Đàn trâu: 13.270 con, tăng 1% so cùng kỳ; đàn bò: 39.036 con, tăng 2% so cùng kỳ; đàn heo: 902.232 con, tăng 13,15% so cùng kỳ; đàn gia cầm: 7.550 ngàn con, tăng 8,01% so cùng kỳ. 
b. Lâm nghiệp 
Trong tháng ước tính khai thác được 1.050 m3 gỗ, giảm 50 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 110 Ste, giảm 10 Ste so với năm trước. Lũy kế 7 tháng khai thác được 5.884 m3 gỗ, giảm 368 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 570 Ste, giảm 14 Ste so với năm trước. Lượng gỗ và củi khai thác được hoàn toàn là rừng trồng.
c. Thủy sản 
Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 230 tấn, so cùng kỳ giảm 4,17%. Lũy kế 7 tháng, sản lượng thủy sản ước thực hiện 2.597 tấn, tăng 6,83% so cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp 
Sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nay tình hình sản xuất của các doanh nghiệp đang hoạt động ổn định trở lại, tháng 7 chỉ số IIP tăng trưởng khá cao so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2020 ước đạt 100,17% so với tháng trước và 112,51% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 0,17% so với tháng trước, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8,40% so với cùng kỳ năm 2019.
Tình đến cuối tháng 7 năm 2020 chỉ số sử dụng lao động tăng 2,12% so với cùng kỳ; chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,22% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 65,93% so cùng kỳ.
3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng ước tính đạt 3.962,6 tỷ đồng, tăng 2,54% so với tháng trước, giảm 0,31% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 25.427,3 tỷ đồng, giảm 6,72% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 7/2020 ước đạt 166,1 tỷ đồng, tăng 2,35% so với tháng trước, tăng 2,67% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vận tải hành khách đạt 101,7 tỷ đồng, tăng 3,05% so với tháng trước, tăng 3,20% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 62,2 tỷ đồng, tăng 1,30%, tăng 1,82%. Lũy kế 7 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.052,9 tỷ đồng, giảm 8,70% so cùng kỳ, trong đó: vận tải hành khách đạt 625,3 tỷ đồng, giảm 11,74% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 412,6 tỷ đồng, giảm 3,58%. 
Vận tải hành khách ước thực hiện 1.198,29 ngàn HK và 144.303,7 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 2,06% về vận chuyển, tăng 3,34% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,14% về vận chuyển, tăng 3,35% về luân chuyển. Lũy kế 7 tháng, vận tải hành khách ước đạt 7.100,7 ngàn HK và 852.278,1 ngàn HK.km, so với cùng kỳ giảm 12,44% về vận chuyển và giảm 13,24% về luân chuyển. 
Vận tải hàng hoá tháng 7/2020 ước thực hiện được 278,17 ngàn tấn và 18.885,82 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 1,53% về vận chuyển, tăng 1,82% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,78% về vận chuyển, tăng 1,85% về luân chuyển. Lũy kế 7 tháng, vận tải hàng hóa ước đạt 1.857,75 ngàn tấn và 127.045 ngàn Tấn.km, so với cùng kỳ giảm 3,67% về vận chuyển và giảm 3,04% về luân chuyển.
4. Chỉ số giá
Tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước tăng nhẹ so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2020 tăng 0,57% so với tháng trước, tăng 3,53% so với cùng kỳ năm trước; giảm 0,15% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,46% so cùng kỳ. 
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng tháng 7/2020 tăng 3,96% so với tháng trước; tăng 32,30% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 7/2020 giảm 0,22% so với tháng trước; giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2020 chỉ số giá vàng tăng 26,31%, chỉ số Đô la Mỹ giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.
5. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2020 ước thực hiện 430,2 tỷ đồng, tăng 25,24% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng ước thực hiện 1.397,9 tỷ đồng, đạt 36,3% kế hoạch năm và tăng 15,83% so với cùng kỳ năm trước.
Về thu hút FDI: Trong tháng 7 năm 2020 cấp phép cho 02 dự án đến từ Trung Quốc, với tổng số vốn đăng ký 2 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 17 dự án với số vốn đăng ký là 40,4 triệu USD.
6. Tài chính, ngân hàng
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7/2020 ước thực hiện được 470.000 triệu đồng, lũy kế 7 tháng ước thu đạt 42,51% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 7/2020 ước thực hiện 1.105.000 triệu đồng, lũy kế 7 tháng đạt 51,39% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng 7/2020 ước đạt 36.800 tỷ đồng, tăng 2,62% so với cuối năm 2019. Lãi suất cho vay của các ngân hàng trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác, công nghiệp… phổ biến ở mức 8,64% - 9,49%/năm; doanh nghiệp dao động từ 8,16% - 8,88%/năm.
II. TÌNH HÌNH XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm  
Trong tháng, ngành chức năng đã tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.603 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 1.724 lao động; hỗ trợ học nghề cho 46 lao động.
2. Công tác an sinh xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý và nuôi dưỡng tập trung 52 đối tượng, tiếp nhận 98 phần quà của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho đối tượng; cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận 26 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 12 học viên; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 905 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 1.541 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 314 đối tượng.
Thực hiện chính sách với người có công: Giải quyết 114 hồ sơ, trong đó có 42 hồ sơ mai táng phí, 09 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 01 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ, 28 hồ sơ di chuyển đi, 05 hồ sơ sửa đổi thông tin người có công, 04 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ, 13 hồ sơ trợ cấp, 01 hồ sơ giám định vết thương, 08 hồ sơ tuất, 01 hồ sơ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, 02 hồ sơ thăm viếng mộ liệt sỹ.
3. Giáo dục, đào tạo 
Trong tháng, ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2020-2021; tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT lần 2; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch bệnh Covid-19, sốt rét, sốt xuất huyết… An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được đảm bảo.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả, thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 2.500m băng rôn, 4.325m2 panô, panơ, treo hơn 1.000 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 380 giờ đèn Led; trưng bày triển lãm 40 hình ảnh, 100 hiện vật, dụng cụ.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp gần 5.700 lượt khách tham quan.
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương được 13 buổi thu hút khoảng 5.080 lượt khán giả; Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 03 buổi chương trình thông tin tuyên truyền lưu động kết quả thu hút gần 1.700 lượt người đến xem; hoạt động chiếu bóng lưu động được 72 buổi tại cơ sở, phục vụ khoảng 5.700 lượt người xem.
Hoạt động thư viện: Thư viện tỉnh cấp 31 thẻ thư viện (cấp mới 12 thẻ và 19 thẻ gia hạn); phục vụ được 401.413 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 8.457 lượt; sưu tầm, đăng tin, bài viết lên website gồm có 11 bài viết, 868 tin.
Thể dục thể thao: Các đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 09 giải thể thao toàn quốc và khu vực. Kết quả đạt 08 HCV, 05 HCB, 14 HCĐ. Tham dự giải Bóng đá hạng nhất Quốc gia năm 2020. 
Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 42.400 lượt khách tăng 166,2% so với tháng 6/2020, trong đó, khách nội địa 42.310 lượt khách, khách quốc tế là 90 lượt khách. Tổng doanh thu đạt 32,5 tỷ đồng tăng 169.2% so với tháng 6/2020.
 6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 7 năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông làm 17 người chết, 17 người bị thương. Tính chung 7 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 128 vụ tai nạn giao thông, làm 96 người chết, 80 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 9,86%; số người chết tăng 1,05%; số người bị thương giảm 22,33%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 6.343 trường hợp vi phạm TTATGT, xử lý hành chính 6.237 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 8,49 tỷ đồng.
7. Thiệt hại do thiên tai
Do ảnh hưởng dông, gió giật mạnh, lốc xoáy, mưa lớn kéo dài, ngập lụt đã xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm 01 người bị thương, 58 căn nhà bị tốc mái và thiệt hại về vật nuôi và cây trồng. Ước tính thiệt hại khoảng 2.815,40 triệu đồng.
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng không xảy ra cháy nổ. Tính chung 7 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 06 vụ cháy thiệt hại do cháy ước khoảng 26,4 tỷ đồng và 01 người chết.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 18 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 10 vụ vi phạm, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 32,5 triệu đồng. Tính chung 7 tháng, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 147 vụ vi phạm về môi trường và tiến hành xử lý 64 vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 377,25 triệu đồng./.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Góp ý dự thảo

Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết về Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết về Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 22/04/2021

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích đất tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích đất tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Phụ lục 1ban hành kèm quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

Dự thảo Quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Phụ lục 1ban hành kèm quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Công thương

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Công thương

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch vả Đầu tư

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch vả Đầu tư

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải

Ngày ban hành: 22/04/2021

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2019

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2019

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 22/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019.

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019.

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025

Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 22/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng thưởng HCLĐ hạng ba của Chủ tịch nước cho các tập thể tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng thưởng HCLĐ hạng ba của Chủ tịch nước cho các tập thể tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 22/04/2021

V/v lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

V/v lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/04/2021

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020

Ngày ban hành: 22/04/2021

Văn bản mới ban hành

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Lê Thị Nga

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Lê Thị Nga

Ngày ban hành: 30/12/2021

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lò Văn Phát, bà Phạm Thị Chí

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lò Văn Phát, bà Phạm Thị Chí

Ngày ban hành: 30/12/2021

Danh sách trường được tiếp nhận cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường được tiếp nhận cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 15/04/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 12/04/2021

Thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương

Thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương

Ngày ban hành: 12/04/2021

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Bùi Văn Hoàng

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Bùi Văn Hoàng

Ngày ban hành: 12/04/2021

Danh sách xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Phước giáp ranh với xã, phường, thị trấn của các tỉnh khác

Danh sách xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Phước giáp ranh với xã, phường, thị trấn của các tỉnh khác

Ngày ban hành: 07/04/2021

Báo cáo kết quả thực hiện về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Báo cáo kết quả thực hiện về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Ngày ban hành: 07/04/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Kon Tum

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 07/04/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Vĩnh Phúc

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 07/04/2021

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Đồng Nai

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 07/04/2021

Kế hoạch Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Kế hoạch Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ngày ban hành: 02/04/2021

Quyết định Về việc phân công Lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và kiện toàn Tổ giúp việc công tác dân vận của Sở Tư pháp

Quyết định Về việc phân công Lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và kiện toàn Tổ giúp việc công tác dân vận của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 02/04/2021

Quyết định Ban hành Quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 02/04/2021

Quyết định V/v xoá đăng ký hành nghề thừa phát lại đối với ông Lê Văn Báo

Quyết định V/v xoá đăng ký hành nghề thừa phát lại đối với ông Lê Văn Báo

Ngày ban hành: 01/04/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Thái Nguyên

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 31/03/2021

Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 22/2013/TT – BYTvề đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 22/2013/TT – BYTvề đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Ngày ban hành: 27/03/2021

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 22/03/2021

Mua thuốc phòng chống dịch Covid-19

Mua thuốc phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 22/03/2021

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 12/03/2021

Thông báo trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Thông báo trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 12/03/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh.

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngày ban hành: 12/03/2021

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 12/03/2021

V/v tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19

V/v tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19

Ngày ban hành: 08/03/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 05/03/2021

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 05/03/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ngày ban hành: 05/03/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với một số tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với một số tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ngày ban hành: 05/03/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư đối với một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư đối với một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ngày ban hành: 05/03/2021

Xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Ngày ban hành: 04/03/2021

Triển khai hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE

Triển khai hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE

Ngày ban hành: 04/03/2021

Tổng hợp nhu cầu thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Tổng hợp nhu cầu thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Ngày ban hành: 04/03/2021

Hướng dẫn sử dụng thuốc TLD nguồn QTC cho người bệnh BHYT

Hướng dẫn sử dụng thuốc TLD nguồn QTC cho người bệnh BHYT

Ngày ban hành: 04/03/2021

Triển khai mẫu thẻ BHYT mới theo quy định của BHXH Việt Nam

Triển khai mẫu thẻ BHYT mới theo quy định của BHXH Việt Nam

Ngày ban hành: 04/03/2021

Thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 02/03/2021

Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 01/03/2021

Triển khai Thông báo số 86/TB-UBND

Triển khai Thông báo số 86/TB-UBND

Ngày ban hành: 24/02/2021

Cung cấp số liệu xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Cung cấp số liệu xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Ngày ban hành: 24/02/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Hậu Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 24/02/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày ban hành: 24/02/2021

V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

Ngày ban hành: 23/02/2021

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 19/02/2021

Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2021

Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2021

Ngày ban hành: 17/02/2021

Cập nhật Covid - 19

Cập nhật lúc 6h00 ngày 14/4/2021:

- Thế giới: 137.988.182 người mắc; 2.970.698 người tử vong

- Việt Nam: 2717 người mắc, 35 người tử vong

- Bình Phước: 0 người mắc.

Nguồn: www.suckhoedoisong.vn 
Công báo Bình Phước
Bầu cử ĐBQH Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập161
  • Hôm nay12,570
  • Tháng hiện tại1,286,237
  • Tổng lượt truy cập71,747,687
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây