Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020

Thứ sáu - 04/12/2020 07:48
Trên cơ sở số liệu chính thức 10 tháng năm 2020 và ước tháng 11/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020, như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
nông nghiệp

a. Trồng trọt 
Trong tháng các địa phương tiếp tục xuống giống, chăm sóc, thu hoạch cây hàng năm vụ Đông xuân và thu hoạch vụ Mùa năm 2020. Tính đến ngày 15/11/2020, tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân năm 2020 - 2021 toàn tỉnh ước thực hiện được 3.170 ha cây hàng năm các loại, tăng 1,8% (+56 ha) so với cùng kỳ.
Cây ăn trái hiện có 11.382 ha, giảm 3,88% (-460 ha) so với cùng kỳ; cây công nghiệp lâu năm gồm có cây điều, cây tiêu, cây cao su và cây cà phê. Tổng diện tích hiện có 412.576 ha, tăng 0,21% (+862 ha) so với cùng kỳ, chia ra: cây điều hiện có 137.891 ha, tăng 518 ha, sản lượng ước đạt 183.321 tấn, tăng 42.796 tấn; cây hồ tiêu hiện có 16.884 ha, giảm 315 ha, sản lượng ước đạt 29.439 tấn, giảm 506 tấn; cây cao su 242.866 ha, tăng 853 ha, sản lượng đạt 192.550 tấn, tăng 8.031 tấn so với cùng kỳ; cây cà phê 14.837 ha, giảm 194 ha, sản lượng cà phê chưa có thu.
b. Chăn nuôi 
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 11/2020 gồm có: Đàn trâu: 13.260 con, tăng 11,28% so cùng kỳ; đàn bò: 39.418 con, tăng 6,02% so cùng kỳ; đàn heo: 1.070.000 con, tăng 22,88% so cùng kỳ; đàn gia cầm: 7.556 ngàn con, tăng 9,06% so cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm xuất bán trong tháng ước đạt 21.500 ngàn quả, tăng 114,89% so với cùng kỳ năm trước.
c. Lâm nghiệp 
Trong tháng, các ngành chức năng tiếp tục duy trì thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, duy trì công tác tuần tra, kiểm soát và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh, các khu vực giáp ranh, chú trọng một số khu vực trọng điểm thường xảy ra các hành vi khác gây xâm hại đến rừng và lâm sản. Về khai thác, ước tính khai thác được 830 m3 gỗ, giảm 75 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 85 Ste, giảm 5 Ste so với năm trước. Lũy kế 11 tháng khai thác được 9.320 m3 gỗ, giảm 774 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 1.000 Ste, giảm 89 Ste so với năm trước.
d. Thủy sản 
Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 401 tấn, so cùng kỳ tăng 3,35%. Lũy kế 11 tháng, sản lượng thủy sản ước thực hiện 4.304 tấn, tăng 0,37% so cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng ước đạt 100,78% so với tháng trước và 119,50% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 0,78% so với tháng trước, tăng 19,50% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 12,05% so với cùng kỳ năm 2019.
Tính đến cuối tháng 11 năm 2020, chỉ số sử dụng lao động đến cuối giảm 0,90% so với cùng kỳ; chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đến tăng 30,97% so với cùng kỳ năm trước và chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 103,94% so cùng kỳ.
công nghiệp
3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 11/2020 ước tính đạt 4.656,2 tỷ đồng, tăng 2,33% so với tháng trước, tăng 8,62% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 43.584,9 tỷ đồng, giảm 0,68% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 11/2020 ước đạt 171,5 tỷ đồng, tăng 1,36% so với tháng trước, tăng 2,87% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vận tải hành khách đạt 102,8 tỷ đồng, tăng 1,21% so với tháng trước, tăng 3,02% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 66,4 tỷ đồng, tăng 1,61%, tăng 2,68%. Lũy kế 11 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.998,3 tỷ đồng, giảm 4,64% so cùng kỳ, trong đó: vận tải hành khách đạt 1.303,5 tỷ đồng, giảm 6,78% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 670,8 tỷ đồng, giảm 1,48%. 
Trong tháng, vận tải hành khách ước thực hiện 1.219,9 ngàn HK và 148.927,21 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 1,20% về vận chuyển, tăng 1,20% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,66% về vận chuyển, tăng 3,24% về luân chuyển; vận tải hàng hoá ước thực hiện được 295,30 ngàn tấn và 20.093,62 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 1,8% về vận chuyển, tăng 1,64% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,92% về vận chuyển, tăng 2,45% về luân chuyển. Lũy kế 11 tháng năm 2020, vận tải hành khách ước đạt 11.891,77 ngàn HK và 1.438.347,56 ngàn HK.km, so với cùng kỳ giảm 7,02% về vận chuyển và giảm 7,52% về luân chuyển và vận tải hàng hóa ước đạt 3.006,95 ngàn tấn và 205.186,45 ngàn Tấn.km, so với cùng kỳ giảm 1,50% về vận chuyển và giảm 1,23% về luân chuyển.
Tổng mức
4. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 11/2020 ước thực hiện 669,5 tỷ đồng, tăng 33,77% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 3.857,9 tỷ đồng, đạt 80,97% kế hoạch năm và tăng 29,33% so với cùng kỳ năm trước.
Về thu hút FDI: Trong tháng 11 năm 2020 cấp phép cho 03 dự án đến từ Samoa, Đài Loan và Mỹ với tổng số vốn đăng ký 56,5 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 23 dự án với số vốn đăng ký là 107,90 triệu USD.
5. Chỉ số giá
Tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước tăng nhẹ so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,01% so với tháng trước, tăng 1,80% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,32% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 11 tháng năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,23% so cùng kỳ. 
Giá vàng và đôla Mỹ: Tháng 11 năm 2020, chỉ số giá vàng tăng 0,73% so với tháng trước; tăng 29,48% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số Đô la Mỹ giảm 0,03% so với tháng trước; giảm 4,17% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 11 tháng năm 2020 chỉ số giá vàng tăng 28,28%, chỉ số Đô la Mỹ giảm 4,07% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá
6. Tài chính
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 11/2020 ước thực hiện được 995.000 triệu đồng, lũy kế 11 tháng ước thu đạt 86,80% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 11/2020 ước thực hiện 1.060.000 triệu đồng, lũy kế 11 tháng đạt 81,47% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
II. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC
1. Lao động, việc làm 
Trong tháng trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 730 người; tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 886 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 975 lao động; hỗ trợ học nghề cho 21 lao động; xuất khẩu lao động 5 người.
2. Công tác an sinh xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý và nuôi dưỡng tập trung 53 đối tượng, khám cho 29 lượt và 201 ngày điều trị cho 19 người. 
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hiện tiếp nhận 24 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 27 học viên; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho tổng cộng 837 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 2.291 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 319 đối tượng.
Thực hiện chính sách với người có công: giải quyết 153 hồ sơ, trong đó có 69 hồ sơ mai táng phí; 09 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ; 28 hồ sơ di chuyển đi; 04 hồ sơ sửa đổi thông tin người có công; 02 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ; 05 hồ sơ ưu đãi học sinh, sinh viên; 02 hồ sơ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến…
3. Giáo dục, đào tạo 
Trong tháng, ngành giáo dục và đào tạo tâp trung thực hiện các nhiêm vụ ̣ trọng tâm năm học 2020-2021, cụ thể: khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2019-2020; thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; hướng dẫn các trường tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 1 theo kế hoạch thời gian năm học.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch bệnh Covid-19, sốt rét, sốt xuất huyết… An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Kết quả, thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 3.575m băng rôn, 11.440m2 panô, panơ, treo hơn 7.000 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 205 giờ đèn Led; 156 giờ xe tuyên truyền lưu động; viết bài tuyên truyền đăng trên trang Web của ngành và của các đơn vị.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp khoảng 6.760 lượt khách tham quan.
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh tổ chức phục vụ được 22 buổi diễn, thu hút khoảng 15.150 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình lưu động phục vụ cơ sở được 17 buổi, thu hút hơn 2000 lượt người xem; chiếu bóng lưu động phục vụ cơ sở được 69 buổi, thu hút gần 5.500 lượt người xem.
Hoạt động thư viện: Thư viện tỉnh cấp được 08 thẻ thư viện (05 thẻ bạn đọc và gia hạn 03 thẻ bạn đọc thư viện); tổng lượt phục vụ bạn đọc là 415.777 lượt; tổng số lượt sách, báo luân chuyển: 37.861 lượt; sưu tầm, đăng tin, bài viết lên website gồm có 05 bài viết, 1.081 tin.
Thể dục thể thao: Các đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 10 giải thể thao toàn quốc và khu vực. Kết quả đạt 07 HCV, 17 HCB, 19 HCĐ. Kết thúc mùa bóng 2020 CLB Bóng đá Bình Phước xếp hạng 5/12 đội tham dự. 
Hoạt động du lịch: Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 20.150 lượt khách, tăng 26,57% so với tháng 10/2020. Tổng doanh thu đạt 14,50 tỷ đồng tăng 24,03% so với tháng 10/2020.
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 11 năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết, 18 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong tháng giảm 53,57%; số người chết giảm 92,86%; số người bị thương giảm 37,93%. Tính chung 11 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 185 vụ tai nạn giao thông, làm 133 người chết, 131 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 19,91%; số người chết giảm 8,9%; số người bị thương giảm 24,71%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 4.020 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 973 phương tiện, tước 592 GPLX, cảnh cáo 95 trường hợp, xử lý hành chính 2.315 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 4,12 tỷ đồng.
cháy nổ
7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng không xảy ra vụ cháy, nổ nào. Tính chung 11 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ cháy, thiệt hại do cháy khoảng 26.588,94 triệu đồng và 01 người chết.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 81 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 35 vụ vi phạm, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 92 triệu đồng. Tích lũy số liệu đến tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 365 vụ vi phạm về môi trường và tiến hành xử lý 149 vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 1.240,95 triệu đồng./.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 26/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

Ngày ban hành: 25/05/2021

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

Ngày ban hành: 25/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 19/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 19/05/2021

Portal_1022
Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập461
  • Hôm nay76,263
  • Tháng hiện tại1,858,306
  • Tổng lượt truy cập77,802,781
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây