Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020

Thứ sáu - 04/12/2020 07:48
Trên cơ sở số liệu chính thức 10 tháng năm 2020 và ước tháng 11/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020, như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
nông nghiệp

a. Trồng trọt 
Trong tháng các địa phương tiếp tục xuống giống, chăm sóc, thu hoạch cây hàng năm vụ Đông xuân và thu hoạch vụ Mùa năm 2020. Tính đến ngày 15/11/2020, tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân năm 2020 - 2021 toàn tỉnh ước thực hiện được 3.170 ha cây hàng năm các loại, tăng 1,8% (+56 ha) so với cùng kỳ.
Cây ăn trái hiện có 11.382 ha, giảm 3,88% (-460 ha) so với cùng kỳ; cây công nghiệp lâu năm gồm có cây điều, cây tiêu, cây cao su và cây cà phê. Tổng diện tích hiện có 412.576 ha, tăng 0,21% (+862 ha) so với cùng kỳ, chia ra: cây điều hiện có 137.891 ha, tăng 518 ha, sản lượng ước đạt 183.321 tấn, tăng 42.796 tấn; cây hồ tiêu hiện có 16.884 ha, giảm 315 ha, sản lượng ước đạt 29.439 tấn, giảm 506 tấn; cây cao su 242.866 ha, tăng 853 ha, sản lượng đạt 192.550 tấn, tăng 8.031 tấn so với cùng kỳ; cây cà phê 14.837 ha, giảm 194 ha, sản lượng cà phê chưa có thu.
b. Chăn nuôi 
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 11/2020 gồm có: Đàn trâu: 13.260 con, tăng 11,28% so cùng kỳ; đàn bò: 39.418 con, tăng 6,02% so cùng kỳ; đàn heo: 1.070.000 con, tăng 22,88% so cùng kỳ; đàn gia cầm: 7.556 ngàn con, tăng 9,06% so cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm xuất bán trong tháng ước đạt 21.500 ngàn quả, tăng 114,89% so với cùng kỳ năm trước.
c. Lâm nghiệp 
Trong tháng, các ngành chức năng tiếp tục duy trì thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, duy trì công tác tuần tra, kiểm soát và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh, các khu vực giáp ranh, chú trọng một số khu vực trọng điểm thường xảy ra các hành vi khác gây xâm hại đến rừng và lâm sản. Về khai thác, ước tính khai thác được 830 m3 gỗ, giảm 75 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 85 Ste, giảm 5 Ste so với năm trước. Lũy kế 11 tháng khai thác được 9.320 m3 gỗ, giảm 774 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 1.000 Ste, giảm 89 Ste so với năm trước.
d. Thủy sản 
Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 401 tấn, so cùng kỳ tăng 3,35%. Lũy kế 11 tháng, sản lượng thủy sản ước thực hiện 4.304 tấn, tăng 0,37% so cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng ước đạt 100,78% so với tháng trước và 119,50% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 0,78% so với tháng trước, tăng 19,50% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 12,05% so với cùng kỳ năm 2019.
Tính đến cuối tháng 11 năm 2020, chỉ số sử dụng lao động đến cuối giảm 0,90% so với cùng kỳ; chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đến tăng 30,97% so với cùng kỳ năm trước và chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 103,94% so cùng kỳ.
công nghiệp
3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 11/2020 ước tính đạt 4.656,2 tỷ đồng, tăng 2,33% so với tháng trước, tăng 8,62% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 43.584,9 tỷ đồng, giảm 0,68% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 11/2020 ước đạt 171,5 tỷ đồng, tăng 1,36% so với tháng trước, tăng 2,87% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: vận tải hành khách đạt 102,8 tỷ đồng, tăng 1,21% so với tháng trước, tăng 3,02% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 66,4 tỷ đồng, tăng 1,61%, tăng 2,68%. Lũy kế 11 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.998,3 tỷ đồng, giảm 4,64% so cùng kỳ, trong đó: vận tải hành khách đạt 1.303,5 tỷ đồng, giảm 6,78% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 670,8 tỷ đồng, giảm 1,48%. 
Trong tháng, vận tải hành khách ước thực hiện 1.219,9 ngàn HK và 148.927,21 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 1,20% về vận chuyển, tăng 1,20% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,66% về vận chuyển, tăng 3,24% về luân chuyển; vận tải hàng hoá ước thực hiện được 295,30 ngàn tấn và 20.093,62 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 1,8% về vận chuyển, tăng 1,64% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,92% về vận chuyển, tăng 2,45% về luân chuyển. Lũy kế 11 tháng năm 2020, vận tải hành khách ước đạt 11.891,77 ngàn HK và 1.438.347,56 ngàn HK.km, so với cùng kỳ giảm 7,02% về vận chuyển và giảm 7,52% về luân chuyển và vận tải hàng hóa ước đạt 3.006,95 ngàn tấn và 205.186,45 ngàn Tấn.km, so với cùng kỳ giảm 1,50% về vận chuyển và giảm 1,23% về luân chuyển.
Tổng mức
4. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 11/2020 ước thực hiện 669,5 tỷ đồng, tăng 33,77% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 3.857,9 tỷ đồng, đạt 80,97% kế hoạch năm và tăng 29,33% so với cùng kỳ năm trước.
Về thu hút FDI: Trong tháng 11 năm 2020 cấp phép cho 03 dự án đến từ Samoa, Đài Loan và Mỹ với tổng số vốn đăng ký 56,5 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 23 dự án với số vốn đăng ký là 107,90 triệu USD.
5. Chỉ số giá
Tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước tăng nhẹ so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,01% so với tháng trước, tăng 1,80% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,32% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 11 tháng năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,23% so cùng kỳ. 
Giá vàng và đôla Mỹ: Tháng 11 năm 2020, chỉ số giá vàng tăng 0,73% so với tháng trước; tăng 29,48% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số Đô la Mỹ giảm 0,03% so với tháng trước; giảm 4,17% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 11 tháng năm 2020 chỉ số giá vàng tăng 28,28%, chỉ số Đô la Mỹ giảm 4,07% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá
6. Tài chính
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 11/2020 ước thực hiện được 995.000 triệu đồng, lũy kế 11 tháng ước thu đạt 86,80% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 11/2020 ước thực hiện 1.060.000 triệu đồng, lũy kế 11 tháng đạt 81,47% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
II. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC
1. Lao động, việc làm 
Trong tháng trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 730 người; tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 886 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 975 lao động; hỗ trợ học nghề cho 21 lao động; xuất khẩu lao động 5 người.
2. Công tác an sinh xã hội
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh quản lý và nuôi dưỡng tập trung 53 đối tượng, khám cho 29 lượt và 201 ngày điều trị cho 19 người. 
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hiện tiếp nhận 24 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 27 học viên; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho tổng cộng 837 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 2.291 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 319 đối tượng.
Thực hiện chính sách với người có công: giải quyết 153 hồ sơ, trong đó có 69 hồ sơ mai táng phí; 09 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ; 28 hồ sơ di chuyển đi; 04 hồ sơ sửa đổi thông tin người có công; 02 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ; 05 hồ sơ ưu đãi học sinh, sinh viên; 02 hồ sơ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến…
3. Giáo dục, đào tạo 
Trong tháng, ngành giáo dục và đào tạo tâp trung thực hiện các nhiêm vụ ̣ trọng tâm năm học 2020-2021, cụ thể: khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2019-2020; thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; hướng dẫn các trường tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 1 theo kế hoạch thời gian năm học.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch bệnh Covid-19, sốt rét, sốt xuất huyết… An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Kết quả, thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 3.575m băng rôn, 11.440m2 panô, panơ, treo hơn 7.000 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 205 giờ đèn Led; 156 giờ xe tuyên truyền lưu động; viết bài tuyên truyền đăng trên trang Web của ngành và của các đơn vị.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp khoảng 6.760 lượt khách tham quan.
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh tổ chức phục vụ được 22 buổi diễn, thu hút khoảng 15.150 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình lưu động phục vụ cơ sở được 17 buổi, thu hút hơn 2000 lượt người xem; chiếu bóng lưu động phục vụ cơ sở được 69 buổi, thu hút gần 5.500 lượt người xem.
Hoạt động thư viện: Thư viện tỉnh cấp được 08 thẻ thư viện (05 thẻ bạn đọc và gia hạn 03 thẻ bạn đọc thư viện); tổng lượt phục vụ bạn đọc là 415.777 lượt; tổng số lượt sách, báo luân chuyển: 37.861 lượt; sưu tầm, đăng tin, bài viết lên website gồm có 05 bài viết, 1.081 tin.
Thể dục thể thao: Các đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 10 giải thể thao toàn quốc và khu vực. Kết quả đạt 07 HCV, 17 HCB, 19 HCĐ. Kết thúc mùa bóng 2020 CLB Bóng đá Bình Phước xếp hạng 5/12 đội tham dự. 
Hoạt động du lịch: Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 20.150 lượt khách, tăng 26,57% so với tháng 10/2020. Tổng doanh thu đạt 14,50 tỷ đồng tăng 24,03% so với tháng 10/2020.
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 11 năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết, 18 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong tháng giảm 53,57%; số người chết giảm 92,86%; số người bị thương giảm 37,93%. Tính chung 11 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 185 vụ tai nạn giao thông, làm 133 người chết, 131 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 19,91%; số người chết giảm 8,9%; số người bị thương giảm 24,71%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 4.020 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 973 phương tiện, tước 592 GPLX, cảnh cáo 95 trường hợp, xử lý hành chính 2.315 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 4,12 tỷ đồng.
cháy nổ
7. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng không xảy ra vụ cháy, nổ nào. Tính chung 11 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ cháy, thiệt hại do cháy khoảng 26.588,94 triệu đồng và 01 người chết.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 81 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 35 vụ vi phạm, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 92 triệu đồng. Tích lũy số liệu đến tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 365 vụ vi phạm về môi trường và tiến hành xử lý 149 vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 1.240,95 triệu đồng./.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Góp ý dự thảo

Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết về Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết về Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 22/04/2021

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích đất tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hạn mức đất, diện tích đất tối thiểu và điều kiện tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Phụ lục 1ban hành kèm quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

Dự thảo Quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Phụ lục 1ban hành kèm quyết định 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Công thương

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Công thương

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch vả Đầu tư

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch vả Đầu tư

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

Ngày ban hành: 22/04/2021

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải

Góp ý dự thảo các Biểu mẫu liên quan Thủ tục hành chính của Sở Giao thông Vận tải

Ngày ban hành: 22/04/2021

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2019

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt II/2019

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 22/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019.

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt III/2019.

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Ngày ban hành: 22/04/2021

Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025

Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025

Ngày ban hành: 22/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng thưởng HCLĐ hạng ba của Chủ tịch nước cho các tập thể tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng thưởng HCLĐ hạng ba của Chủ tịch nước cho các tập thể tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 22/04/2021

V/v lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

V/v lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/04/2021

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ

V/v lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/04/2021

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020

Ngày ban hành: 22/04/2021

Văn bản mới ban hành

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Lê Thị Nga

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Lê Thị Nga

Ngày ban hành: 30/12/2021

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lò Văn Phát, bà Phạm Thị Chí

Thông báo V/v chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của ông Lò Văn Phát, bà Phạm Thị Chí

Ngày ban hành: 30/12/2021

Danh sách trường được tiếp nhận cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường được tiếp nhận cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 15/04/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 12/04/2021

Thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương

Thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương

Ngày ban hành: 12/04/2021

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Bùi Văn Hoàng

Quyết định V/v đăng ký hành nghề và cấp thẻ cho Công chứng viên Bùi Văn Hoàng

Ngày ban hành: 12/04/2021

Danh sách xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Phước giáp ranh với xã, phường, thị trấn của các tỉnh khác

Danh sách xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Phước giáp ranh với xã, phường, thị trấn của các tỉnh khác

Ngày ban hành: 07/04/2021

Báo cáo kết quả thực hiện về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Báo cáo kết quả thực hiện về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Ngày ban hành: 07/04/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Kon Tum

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 07/04/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Vĩnh Phúc

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 07/04/2021

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Đồng Nai

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 07/04/2021

Kế hoạch Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Kế hoạch Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ngày ban hành: 02/04/2021

Quyết định Về việc phân công Lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và kiện toàn Tổ giúp việc công tác dân vận của Sở Tư pháp

Quyết định Về việc phân công Lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và kiện toàn Tổ giúp việc công tác dân vận của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 02/04/2021

Quyết định Ban hành Quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế công tác dân vận trong hoạt động của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 02/04/2021

Quyết định V/v xoá đăng ký hành nghề thừa phát lại đối với ông Lê Văn Báo

Quyết định V/v xoá đăng ký hành nghề thừa phát lại đối với ông Lê Văn Báo

Ngày ban hành: 01/04/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Thái Nguyên

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 31/03/2021

Danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 31/03/2021

Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 22/2013/TT – BYTvề đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 22/2013/TT – BYTvề đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Ngày ban hành: 27/03/2021

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 22/03/2021

Mua thuốc phòng chống dịch Covid-19

Mua thuốc phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 22/03/2021

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Thông báo trường hợp cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 12/03/2021

Thông báo trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Thông báo trường hợp đã đủ thời gian cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 12/03/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh.

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngày ban hành: 12/03/2021

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

V/v ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 12/03/2021

V/v tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19

V/v tiếp tục kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19

Ngày ban hành: 08/03/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 05/03/2021

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách các trường hợp cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 05/03/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công chứng đối với một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ngày ban hành: 05/03/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với một số tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với một số tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ngày ban hành: 05/03/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư đối với một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư đối với một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

Ngày ban hành: 05/03/2021

Xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Ngày ban hành: 04/03/2021

Triển khai hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE

Triển khai hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE

Ngày ban hành: 04/03/2021

Tổng hợp nhu cầu thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Tổng hợp nhu cầu thuốc thuộc Danh mục đàm phán giá theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Ngày ban hành: 04/03/2021

Hướng dẫn sử dụng thuốc TLD nguồn QTC cho người bệnh BHYT

Hướng dẫn sử dụng thuốc TLD nguồn QTC cho người bệnh BHYT

Ngày ban hành: 04/03/2021

Triển khai mẫu thẻ BHYT mới theo quy định của BHXH Việt Nam

Triển khai mẫu thẻ BHYT mới theo quy định của BHXH Việt Nam

Ngày ban hành: 04/03/2021

Thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày ban hành: 02/03/2021

Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 01/03/2021

Triển khai Thông báo số 86/TB-UBND

Triển khai Thông báo số 86/TB-UBND

Ngày ban hành: 24/02/2021

Cung cấp số liệu xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Cung cấp số liệu xây dựng kế hoạch giám sát mẫu SARS-CoV-2 diện rộng cho các nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, năm 2021

Ngày ban hành: 24/02/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Hậu Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 24/02/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày ban hành: 24/02/2021

V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

Ngày ban hành: 23/02/2021

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 19/02/2021

Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2021

Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2021

Ngày ban hành: 17/02/2021

Cập nhật Covid - 19

Cập nhật lúc 6h00 ngày 22/4/2021:

- Thế giới: 144.398.135 người mắc; 3.070.147 người tử vong

- Việt Nam: 2812 người mắc, 35 người tử vong

- Bình Phước: 0 người mắc.

Nguồn: www.suckhoedoisong.vn 
Công báo Bình Phước
Bầu cử ĐBQH Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập210
  • Hôm nay16,010
  • Tháng hiện tại1,289,677
  • Tổng lượt truy cập71,751,127
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây