Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020

Thứ sáu - 04/09/2020 09:35
Trên cơ sở số liệu chính thức 7 tháng năm 2020 và ước tháng 8/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020, như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Trồng trọt: Tính đến ngày 15/8/2020, tình hình sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh ước thực hiện được: Lúa mùa 6.631 ha, giảm 1,1% (-74 ha) so với cùng kỳ năm trước; cây bắp 2.695 ha, giảm 13,62% (-425 ha) so cùng kỳ; khoai lang 289 ha, giảm 44,53% (-232 ha) so cùng kỳ; khoai mỳ 5.785 ha, giảm 44% (-4.545 ha); cây mía 186 ha, giảm 15,84% (-35 ha); rau các loại 3.185 ha, giảm 13,03% (-477 ha); đậu các loại 336 ha, giảm 41,26% (-236 ha).
Tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm hiện có toàn tỉnh 412.576 ha, tăng 0,21% (+862 ha) so với cùng kỳ, trong đó: cây điều hiện có 137.891 ha, tăng 518 ha, sản lượng ước đạt 183.321 tấn, tăng 42.796 tấn; cây hồ tiêu hiện có 16.884 ha, giảm 315 ha, sản lượng ước đạt 29.439 tấn, giảm 506 tấn; cây cao su 242.866 ha, tăng 853 ha, sản lượng đạt 192.550 tấn, tăng 8.031 tấn so với cùng kỳ; cây cà phê 14.837 ha, giảm 194 ha, sản lượng cà phê chưa có thu.
Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định; số lượng gia súc, gia cầm ước tháng 8/2020 gồm có: Đàn trâu: 13.370 con, tăng 1,76% so cùng kỳ; đàn bò: 39.036 con, tăng 2% so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 1.105 con; sản lượng xuất chuồng ước đạt 192 tấn; đàn heo: 1.010.000 con, tăng 26,67% so cùng kỳ; số con xuất chuồng là 98.000 con, tăng 63,88%; sản lượng xuất chuồng ước đạt 9.310 tấn, tăng 69,22% so với cùng kỳ; đàn gia cầm: 7.850 ngàn con, tăng 12,30% so cùng kỳ; sản lượng xuất bán trong tháng ước đạt 2.300 tấn, tăng 29,58%; sản lượng trứng gia cầm xuất bán trong tháng ước đạt 15.100 ngàn quả, tăng 27,97% so với cùng kỳ năm trước.
Lâm nghiệp: Trong tháng, các ngành chức năng tiếp tục duy trì thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, duy trì công tác tuần tra, kiểm soát và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh, các khu vực giáp ranh, chú trọng một số khu vực trọng điểm thường xảy ra các hành vi khác gây xâm hại đến rừng và lâm sản. Về khai thác, ước tính khai thác được 340m3 gỗ, giảm 110 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 40 Ste, giảm 10 Ste so với năm trước. Lũy kế 8 tháng khai thác được 6.224 m3 gỗ, tăng 258 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 610 Ste, giảm 24 Ste so với năm trước.
Thủy sản: Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng sản lượng thủy sản ước thực hiện 288 tấn, so cùng kỳ giảm 1,03%. Lũy kế 8 tháng, sản lượng thủy sản ước thực hiện 2.676 tấn, giảm 1,58% so cùng kỳ.
2. Sản xuất công nghiệp 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2020 ước đạt 101,09% so với tháng trước và 114,27% so với cùng kỳ năm trước, tức là tăng 1,09% so với tháng trước, tăng 14,27% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 9,48% so với cùng kỳ năm 2019.
 Tính đến cuối tháng 8 năm 2020 chỉ số sử dụng lao động tăng 3,79% so với cùng kỳ; chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,08% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 51,61% so cùng kỳ.
3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 8/2020 ước tính đạt 4.253,02 tỷ đồng, tăng 3,02% so với tháng trước, tăng 5,46% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 29.845,99 tỷ đồng, giảm 4,62% so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động dịch vụ vận tải trong tháng luôn được duy trì và có xu hướng tăng. Cụ thể: Vận tải hành khách ước thực hiện 1.201,76 ngàn HK và 145.565,38 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 2,05% về vận chuyển, tăng 1,88% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,90% về vận chuyển, tăng 2,25% về luân chuyển. Lũy kế 8 tháng, vận tải hành khách ước đạt 8.299,65 ngàn HK và 996.418,56 ngàn HK.km, so với cùng kỳ giảm 10,51% về vận chuyển và giảm 11,40% về luân chuyển; vận tải hàng hoá ước thực hiện được 284,88 ngàn tấn và 19.441,34 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 1,88% về vận chuyển, tăng 2,78% về luân chuyển, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,58% về vận chuyển, tăng 2,85% về luân chuyển. Lũy kế 8 tháng, vận tải hàng hóa ước đạt 2.144,07 ngàn tấn và 146.516,79 ngàn Tấn.km, so với cùng kỳ giảm 2,82% về vận chuyển và giảm 2,28% về luân chuyển.
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng ước đạt 168,53 tỷ đồng, tăng 2,0% so với tháng trước, tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.220,52 tỷ đồng, giảm 7,10% so cùng kỳ. 
4. Chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2020 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 0,26% so với cùng kỳ năm trước; giảm 3,16% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,63% so cùng kỳ. 
Chỉ số giá vàng tăng 8,13% so với tháng trước và tăng 38,22% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ giảm 0,03% so với tháng trước và tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2020 chỉ số giá vàng tăng 27,92%, chỉ số Đô la Mỹ giảm 2,88% so với cùng kỳ năm trước.
5. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2020 ước thực hiện 557,74 tỷ đồng, tăng 43,38% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 1.984,07 tỷ đồng, đạt 51,53% kế hoạch năm và tăng 24,33% so với cùng kỳ năm trước.
Về thu hút FDI: Trong tháng 8 năm 2020 cấp phép cho 01 dự án đến từ Hàn Quốc, với tổng số vốn đăng ký 5 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 18 dự án với số vốn đăng ký là 45,4 triệu USD.
6. Tài chính, ngân hàng
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng ước thực hiện được 590.000 triệu đồng, lũy kế 8 tháng ước thu đạt 50,99% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8/2020 ước thực hiện 1.105.000 triệu đồng, lũy kế 8 tháng đạt 56,73% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng 8/2020 ước đạt 36.600 tỷ đồng, tăng 2,07% so với cuối năm 2019. Mức lãi suất cho vay trong các lĩnh vực nông, nghiệp, lâm nghiệp, khai thác, công nghiệp… phổ biến ở mức 9,04%/năm đối với ngắn hạn; 9,78%/năm đối với trung và dài hạn; cho vay doanh nghiệp: 8,219,91%/năm đối với ngắn hạn; 8,81-9,17%/năm đối với trung, dài hạn
II. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI KHÁC
1. Lao động, việc làm 
Tổ chức tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.680 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 1.497 lao động; hỗ trợ học nghề cho 154 lao động.
2. Công tác an sinh xã hội
Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 cho 18.737 người thuộc hộ nghèo với tổng kinh phí 28.047.000 đồng; 21.795 người thuộc hộ cận nghèo với tổng kinh phí 16.346.250 đồng; 18.767 đối tượng BTXH với tổng số tiền là 27.783.500 đồng.
Thực hiện chính sách với người có công: Giải quyết 165 hồ sơ, trong đó có 81 hồ sơ mai táng phí, 19 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 12 hồ sơ đính chính thông tin mộ liệt sỹ, 07 hồ sơ di chuyển đi, 02 hồ sơ sửa đổi thông tin người có công, 04 hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sỹ, 02 hồ sơ tuất, 02 hồ sơ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, 03 hồ sơ người hoạt động kháng chiến chất độc hóa học, 33 hồ sơ ưu đãi học sinh, sinh viên.
3. Giáo dục, đào tạo 
Trong tháng, ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành công tác chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2020-2021; hoàn thành công tác xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú, phê duyệt danh sách trúng tuyển lớp 10 tại các trường THPT theo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020-2021.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, đúng quy chế với 9.745 thí sính đăng ký dự thi; có 02 sự cố đặc biệt xảy ra (01 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi, 01 trường hợp phải thi bằng đề dự phòng) nhưng đã được khắc phục kịp thời.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch bệnh Covid-19, sốt rét, sốt xuất huyết… An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Công tác tuyên truyền: Đã thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 3.175m băng rôn, 6.025m2 panô, panơ, treo hơn 3.000 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 525 giờ đèn Led; 206 giờ xe tuyên truyền lưu động; trưng bày triển lãm 650 hình ảnh.
Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp hơn 5.000 lượt khách tham quan (trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón tiếp được 27 đoàn, khoảng 1050 lượt khách tham quan).
Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng: Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương được 09 buổi thu hút hơn 7.500 lượt người xem; Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức chiếu bóng lưu động được 60 buổi tại cơ sở, phục vụ khoảng 4.500 lượt người xem.
Hoạt động thư viện: Thư viện tỉnh cấp 23 thẻ thư viện (cấp mới 13 thẻ và 10 thẻ gia hạn); phục vụ được 393.330 lượt bạn đọc; tổng số lượt sách, báo luân chuyển 9.826 lượt; sưu tầm, đăng tin, bài viết lên website gồm có 12 bài viết, 872 tin.
Thể dục thể thao: Trong tháng, đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 03 giải thể thao toàn quốc và khu vực. Kết quả đạt 05 HCV, 11 HCB, 10 HCĐ; hỗ trợ 20 lượt trọng tài làm nhiệm vụ tại các giải thể thao, hội thao. 
Hoạt động du lịch: Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 16.006 lượt khách giảm 62,25% so với tháng 7/2020; trong đó, khách nội địa 15.993 lượt khách, khách quốc tế là 103 lượt khách. Tổng doanh thu đạt 12,4 tỷ đồng giảm 169,2% so với tháng 7/2020.
6. Tai nạn giao thông
Trong tháng 8 năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông làm 16 người chết, 05 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong tháng giảm 51,85%; số người chết tăng 6,67%; số người bị thương giảm 76,19%. Tính chung 8 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 141 vụ tai nạn giao thông, làm 112 người chết, 85 người bị thương.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 5.538 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 1.686 phương tiện, tước 736 GPLX, cảnh cáo 173 trường hợp, xử lý hành chính 5.365 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 7,63 tỷ đồng.
7. Thiệt hại do thiên tai
Trong tháng, do ảnh hưởng dông sét, mưa lớn kéo dài, ngập lụt đã xảy ra trên địa bàn tỉnh làm 01 người chết; 01 căn nhà bị tốc mái; 04 con dê trên 2 năm tuổi bị sét đánh chết… Hiện chưa ước tính được thiệt hại bằng tiền.
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng đã xảy ra 01 vụ cháy, tại cơ sở sản xuất trầm hương thuộc Công ty TNHH Trầm Hương, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Tính chung 8 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 07 vụ cháy thiệt hại do cháy ước khoảng 26,4 tỷ đồng và 01 người chết.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 14 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 05 vụ vi phạm, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 13,2 triệu đồng. Tính chung 8 tháng, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 161 vụ vi phạm về môi trường và tiến hành xử lý 69 vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 390,45 triệu đồng./.

 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

báo cáo tài chính

báo cáo tài chính

Ngày ban hành: 04/12/2022

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày ban hành: 03/12/2022

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Ngày ban hành: 03/12/2022

KẾ HOẠCH Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

KẾ HOẠCH Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 03/12/2022

KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

Ngày ban hành: 03/12/2022

kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 03/12/2022

BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày ban hành: 03/12/2022

quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Ngày ban hành: 02/12/2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 29/11/2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 29/11/2022

Nghị Quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Nghị Quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Ngày ban hành: 24/11/2022

Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc S’tiêng để tuyên dương

Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc S’tiêng để tuyên dương

Ngày ban hành: 23/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua Bông y tế

Phúc đáp xin chủ trương mua Bông y tế

Ngày ban hành: 18/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua Hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua Hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 18/11/2022

Công văn về việc phối hợp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong năm 2021

Công văn về việc phối hợp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong năm 2021

Ngày ban hành: 17/11/2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 16/11/2022

Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn

Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn

Ngày ban hành: 09/11/2022

V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp

V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp

Ngày ban hành: 08/11/2022

V/v giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Hoàng Kim Vinh

V/v giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Hoàng Kim Vinh

Ngày ban hành: 08/11/2022

Quyết đinh 2073/QĐ-UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1)

Quyết đinh 2073/QĐ-UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1)

Ngày ban hành: 08/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 31/10/2022

Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 28/10/2022

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 27/10/2022

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 27/10/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua cồn 70 độ phục vụ công tác điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua cồn 70 độ phục vụ công tác điều trị

Ngày ban hành: 26/10/2022

Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Ngày ban hành: 17/10/2022

Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử tại cơ quan Ban Dân tộc

Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử tại cơ quan Ban Dân tộc

Ngày ban hành: 14/10/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc

Ngày ban hành: 14/10/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 14/10/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 14/10/2022

Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 14/10/2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2045

Ngày ban hành: 13/10/2022

Đôn đốc sử dung, điều tiết thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022

Đôn đốc sử dung, điều tiết thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022

Ngày ban hành: 12/10/2022

Thay thế Công văn số 7086BYT-BH ngày 26.9.2016 của BYT

Thay thế Công văn số 7086BYT-BH ngày 26.9.2016 của BYT

Ngày ban hành: 12/10/2022

Công văn phúc đáp Báo cáo số 229/BCUBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Lộc Ninh

Công văn phúc đáp Báo cáo số 229/BCUBND ngày 03/10/2022 của UBND huyện Lộc Ninh

Ngày ban hành: 12/10/2022

Kế hoạch về việc Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch về việc Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 12/10/2022

Quyết định Phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Quyết định Phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Ngày ban hành: 11/10/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ cấp cứu và điều trị.

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ cấp cứu và điều trị.

Ngày ban hành: 10/10/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 10/10/2022

Quyết định phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đo

Quyết định phê duyệt khung chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đo

Ngày ban hành: 10/10/2022

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Ngày ban hành: 07/10/2022

Phối hợp một số nội dung để tổ chức quản lý, phân phối sản phẩm thuộc Đề án 818

Phối hợp một số nội dung để tổ chức quản lý, phân phối sản phẩm thuộc Đề án 818

Ngày ban hành: 06/10/2022

Phúc đáp xin mua hóa chất xét nghiệm ngoài thầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Phúc đáp xin mua hóa chất xét nghiệm ngoài thầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Ngày ban hành: 06/10/2022

Phúc đáp Tờ trình mua sắm VTYT, hóa chất xét nghiệm dưới 50 triệu

Phúc đáp Tờ trình mua sắm VTYT, hóa chất xét nghiệm dưới 50 triệu

Ngày ban hành: 06/10/2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 15 cho người từ 12 tuổi trở lên

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 15 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 05/10/2022

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2022

Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 05/10/2022

Phối hợp tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác quản trị doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất”

Phối hợp tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong công tác quản trị doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất”

Ngày ban hành: 04/10/2022

Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 04/10/2022

Thông tin chuẩn bị tổ chức Diễn đàn hợp tác thực hiện Đề án tổng thể hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thông tin chuẩn bị tổ chức Diễn đàn hợp tác thực hiện Đề án tổng thể hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 30/09/2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ III - NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ III - NĂM 2022

Ngày ban hành: 30/09/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập437
  • Hôm nay4,445
  • Tháng hiện tại1,352,043
  • Tổng lượt truy cập157,825,959
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây