Điều tra dân số giữa kỳ

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Thứ tư - 28/10/2020 18:21 1592
Trên cơ sở số liệu chính thức 9 tháng năm 2020 và ước tháng 10/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020, như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
a. Trồng trọt 
Tháng 10/2020, các địa phương trong tỉnh tiếp tục xuống giống, chăm sóc, thu hoạch cây hàng năm vụ Đông xuân và tiếp tục thu hoạch vụ Mùa. Tính đến ngày 15/10/2020, toàn tỉnh ước thực hiện được 826 ha cây hàng năm các loại, tăng 1,98% (+16 ha) so với cùng kỳ; cây ăn trái hiện có 11.382 ha, giảm 3,88% (-460 ha) so với cùng kỳ; cây công nghiệp lâu năm hiện có 412.576 ha, tăng 0,21% (+862 ha) so với cùng kỳ.
b. Chăn nuôi 
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, số lượng gia súc, gia cầm ước tính hiện có trong tháng 10/2020 gồm có: Đàn trâu: 13.370 con, tăng 11,19% so cùng kỳ; đàn bò: 39.036 con, tăng 4,99% so cùng kỳ; đàn heo: 1.068.408 con, tăng 22,69% so cùng kỳ; đàn gia cầm: 8.105 ngàn con, tăng 16,07% so cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm xuất bán trong tháng ước đạt 11.990 ngàn quả, tăng 19,96% so với cùng kỳ năm trước.
c. Lâm nghiệp 
Trong tháng, các ngành chức năng tiếp tục duy trì thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, duy trì công tác tuần tra, kiểm soát và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh, các khu vực giáp ranh, chú trọng một số khu vực trọng điểm thường xảy ra các hành vi khác gây xâm hại đến rừng và lâm sản. Tháng 10 đã trồng mới được 540 ha rừng tập trung và 350 ngàn cây lâm nghiệp trồng phân tán.
Ước tính khai thác được 840 m3 gỗ, giảm 70 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 90 Ste, giảm 10 Ste so với năm trước. Lũy kế 10 tháng khai thác được 8.490 m3 gỗ, giảm 699 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 915 Ste, giảm 93 Ste so với năm trước. Lượng gỗ và củi khai thác được hoàn toàn là rừng trồng.
d. Thủy sản 
Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng, sản lượng thủy sản ước thực hiện 381 tấn, giảm 0,52% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, sản lượng thủy sản ước thực hiện 3.903 tấn, tăng 0,08% so cùng kỳ.
nông nghiệp

2. Sản xuất công nghiệp 
Tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đang hoạt động ổn định. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2020 ước đạt 100,75% so với tháng trước và 116,73% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 11,26% so với cùng kỳ năm 2019.
Tính đến cuối tháng 10 năm 2020 chỉ số sử dụng lao động giảm 0,28% so với cùng kỳ; chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 24,55% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 119,03% so cùng kỳ.
chỉ số IIP

3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng ước tính đạt 4.501,52 tỷ đồng, tăng 1,45% so với tháng trước, tăng 7,52% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 38.879,76 tỷ đồng, giảm 0,70% so với cùng kỳ năm trước.
tổng mức

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng ước đạt 169,67 tỷ đồng, tăng 1,25% so với tháng trước, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 102,27 tỷ đồng, tăng 0,80% so với tháng trước, tăng 2,94% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 64,94 tỷ đồng, tăng 1,96%, tăng 2,96%. Lũy kế 10 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.554,29 tỷ đồng, giảm 5,37% so cùng kỳ, trong đó: vận tải hành khách đạt 928,32 tỷ đồng, giảm 7,69% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 603,87 tỷ đồng, giảm 1,98%. 
Hoạt động vận tải hành khách ước thực hiện 1.205,66 ngàn HK và 147.339,38 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,86% về vận chuyển, tăng 0,43% về luân chuyển. Lũy kế 10 tháng, vận tải hành khách ước đạt 10.672,10 ngàn HK và 1.289.604,10 ngàn HK.km, so với cùng kỳ giảm 8,61% về vận chuyển và giảm 2% về luân chuyển; vận tải hàng hoá ước thực hiện được 288,78 ngàn tấn và 19.669,34 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 2,01% về vận chuyển, tăng 2,12% về luân chuyển. Lũy kế 10 tháng năm 2020, vận tải hàng hóa ước đạt 2.710,36 ngàn tấn và 184.992,34 ngàn Tấn.km, so với cùng kỳ giảm 2% về vận chuyển và giảm 1,66% về luân chuyển.
4. Chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2020 tăng 0,03% so với tháng trước, tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,31% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,38% so cùng kỳ. 
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng giảm 1,31% so với tháng trước; tăng 29,71% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tăng 0,03% so với tháng trước; giảm 4,32% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2020 chỉ số giá vàng tăng 28,16%, chỉ số Đô la Mỹ giảm 4,06% so với cùng kỳ năm trước.
chỉ số giá

5. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2020 ước thực hiện 677,7 tỷ đồng, tăng 45,90% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 3.242,13 tỷ đồng, đạt 68,05% kế hoạch năm và tăng 30,60% so với cùng kỳ năm trước.
Về thu hút FDI: Trong tháng cấp phép cho 01 dự án đến từ Hàn Quốc, với tổng số vốn đăng ký 4 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 19 dự án với số vốn đăng ký là 49,4 triệu USD.
6. Tài chính, ngân hàng
a. Thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn
Tháng 10/2020 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện được 870.000 triệu đồng, lũy kế 10 tháng ước thu đạt 72,54% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.052.000 triệu đồng, lũy kế 10 tháng đạt 75,18% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
b. Ngân hàng
Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, khai thác, công nghiệp…: phổ biến ở mức 9,04%/năm đối với ngắn hạn; 9,78%/năm đối với trung và dài hạn; cho vay doanh nghiệp: 8,21 - 9,91%/năm đối với ngắn hạn; 8,81 - 9,17%/năm đối với trung, dài hạn.
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng ước đạt 39.075 tỷ đồng, tăng 8,97% so với cuối năm 2019. Trong đó, tiền gửi đồng Việt Nam chiếm 98,53%, tiền gửi ngoại tệ chiếm 1,47%; tiền gửi tiết kiệm chiếm 63,30%, tiền gửi thanh toán chiếm 34,80%, phát hành giấy tờ có giá chiếm 1,90%.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm 
Trong tháng đã tổ chức được 2 lớp huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho 20 doanh nghiệp với 70 người là cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.952 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 1.027 lao động; hỗ trợ học nghề cho 56 lao động; xuất khẩu lao động 5 người.
            2. Công tác an sinh xã hội
Trong tháng tiếp nhận quà tặng là nhu yếu phẩm và đồ dùng của 22 đơn vị tài trợ với tổng giá trị 11.100.000 đồng. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hiện tiếp nhận 34 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 16 học viên; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho tổng cộng 690 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 2.273 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 323 đối tượng. Giải quyết 117 hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chính sách người có công.
3. Giáo dục, đào tạo 
Trong tháng, ngành giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021; hướng dẫn các trường thực hiện công tác thu, chi đầu năm học đúng nội dung, định mức quy định; tổ chức ra đề, in sao đề thi, và thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2020-2021.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch bệnh Covid-19, sốt rét, sốt xuất huyết… An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
a. Công tác tuyên truyền
Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả, thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 5.575m băng rôn, 14.440m2 panô, panơ, treo hơn 10.000 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 905 giờ đèn Led; 256 giờ xe tuyên truyền lưu động; viết bài tuyên truyền đăng trên trang Web của ngành và của các đơn vị.
b. Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc
Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp gần 4.500 lượt khách tham quan (trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón tiếp được 9 đoàn, khoảng 1.145 lượt khách tham quan).
c. Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng
Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh tổ chức phục vụ được 06 buổi diễn thu hút khoảng 3.850 lượt người xem; Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chiếu bóng phục vụ cơ sở được 27 buổi, thu hút gần 2.360 lượt người xem.
d. Hoạt động thư viện
Thư viện tỉnh cấp được 08 thẻ thư viện; tổng lượt phục vụ bạn đọc tại Thư viện là 411.414 lượt; tổng số lượt sách, báo luân chuyển: 20.336 lượt; sưu tầm, đăng tin, bài viết lên website gồm có 08 bài viết, 1.081 tin.
e. Thể dục thể thao
Trong tháng, đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 02 giải thể thao toàn quốc và khu vực. Kết quả đạt 02 HCV, 02 HCB, 11 HCĐ; đội Bóng đá tỉnh tiếp tục thi đấu giai đoạn 2 trong nhóm 6 đội dẫn đầu giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia. 
f. Hoạt động du lịch
Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 15.920 lượt khách, tăng 48,78% so với tháng trước. Trong đó, khách nội địa 15.595 lượt khách, khách quốc tế là 325 lượt khách. Tổng doanh thu đạt 11,69 tỷ đồng tăng 41,01% so với tháng trước.
6. Tai nạn giao thông
Tháng 10 năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong tháng giảm 22,73%; số người chết giảm 30%; số người bị thương tăng 33,33%. Tính chung 10 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 172 vụ tai nạn giao thông, làm 132 người chết, 113 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 15,27%; số người chết bằng cùng kỳ năm trước; số người bị thương giảm 22,07%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 5.038 trường hợp vi phạm TTATGT, xử lý hành chính 3.088 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 6,14 tỷ đồng.
7. Thiệt hại do thiên tai
Trong tháng, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, ngập lụt đã xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm 02 người chết, 15 ha màu các loại bị hư hại, 56 ha cà phê, điều và cao su bị ảnh hưởng, 40 căn nhà bị ngập, 200 con gia cầm và 7 con gia súc bị chết…Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 1,75 tỷ đồng.
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng không xảy ra vụ cháy, nổ nào. Tính chung 10 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ cháy, thiệt hại do cháy khoảng 26.588,94 triệu đồng và 01 người chết.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 60 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 21 vụ vi phạm, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 83,5 triệu đồng. Tích lũy số liệu đến tháng 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 284 vụ vi phạm về môi trường và tiến hành xử lý 114 vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 1.148,95 triệu đồng./.

 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay177,922
  • Tháng hiện tại1,171,590
  • Tổng lượt truy cập363,177,393
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây