Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Thứ tư - 28/10/2020 18:21
Trên cơ sở số liệu chính thức 9 tháng năm 2020 và ước tháng 10/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước báo cáo ước tính thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020, như sau:
I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
a. Trồng trọt 
Tháng 10/2020, các địa phương trong tỉnh tiếp tục xuống giống, chăm sóc, thu hoạch cây hàng năm vụ Đông xuân và tiếp tục thu hoạch vụ Mùa. Tính đến ngày 15/10/2020, toàn tỉnh ước thực hiện được 826 ha cây hàng năm các loại, tăng 1,98% (+16 ha) so với cùng kỳ; cây ăn trái hiện có 11.382 ha, giảm 3,88% (-460 ha) so với cùng kỳ; cây công nghiệp lâu năm hiện có 412.576 ha, tăng 0,21% (+862 ha) so với cùng kỳ.
b. Chăn nuôi 
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, số lượng gia súc, gia cầm ước tính hiện có trong tháng 10/2020 gồm có: Đàn trâu: 13.370 con, tăng 11,19% so cùng kỳ; đàn bò: 39.036 con, tăng 4,99% so cùng kỳ; đàn heo: 1.068.408 con, tăng 22,69% so cùng kỳ; đàn gia cầm: 8.105 ngàn con, tăng 16,07% so cùng kỳ; sản lượng trứng gia cầm xuất bán trong tháng ước đạt 11.990 ngàn quả, tăng 19,96% so với cùng kỳ năm trước.
c. Lâm nghiệp 
Trong tháng, các ngành chức năng tiếp tục duy trì thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, duy trì công tác tuần tra, kiểm soát và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh, các khu vực giáp ranh, chú trọng một số khu vực trọng điểm thường xảy ra các hành vi khác gây xâm hại đến rừng và lâm sản. Tháng 10 đã trồng mới được 540 ha rừng tập trung và 350 ngàn cây lâm nghiệp trồng phân tán.
Ước tính khai thác được 840 m3 gỗ, giảm 70 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 90 Ste, giảm 10 Ste so với năm trước. Lũy kế 10 tháng khai thác được 8.490 m3 gỗ, giảm 699 m3 so với cùng kỳ; lượng củi khai thác 915 Ste, giảm 93 Ste so với năm trước. Lượng gỗ và củi khai thác được hoàn toàn là rừng trồng.
d. Thủy sản 
Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Trong tháng, sản lượng thủy sản ước thực hiện 381 tấn, giảm 0,52% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, sản lượng thủy sản ước thực hiện 3.903 tấn, tăng 0,08% so cùng kỳ.
nông nghiệp

2. Sản xuất công nghiệp 
Tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đang hoạt động ổn định. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2020 ước đạt 100,75% so với tháng trước và 116,73% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 11,26% so với cùng kỳ năm 2019.
Tính đến cuối tháng 10 năm 2020 chỉ số sử dụng lao động giảm 0,28% so với cùng kỳ; chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 24,55% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 119,03% so cùng kỳ.
chỉ số IIP

3. Bán lẻ hàng hóa, hoạt động của các ngành dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng ước tính đạt 4.501,52 tỷ đồng, tăng 1,45% so với tháng trước, tăng 7,52% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 38.879,76 tỷ đồng, giảm 0,70% so với cùng kỳ năm trước.
tổng mức

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng ước đạt 169,67 tỷ đồng, tăng 1,25% so với tháng trước, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 102,27 tỷ đồng, tăng 0,80% so với tháng trước, tăng 2,94% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 64,94 tỷ đồng, tăng 1,96%, tăng 2,96%. Lũy kế 10 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.554,29 tỷ đồng, giảm 5,37% so cùng kỳ, trong đó: vận tải hành khách đạt 928,32 tỷ đồng, giảm 7,69% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 603,87 tỷ đồng, giảm 1,98%. 
Hoạt động vận tải hành khách ước thực hiện 1.205,66 ngàn HK và 147.339,38 ngàn HK.km, so với tháng trước tăng 0,86% về vận chuyển, tăng 0,43% về luân chuyển. Lũy kế 10 tháng, vận tải hành khách ước đạt 10.672,10 ngàn HK và 1.289.604,10 ngàn HK.km, so với cùng kỳ giảm 8,61% về vận chuyển và giảm 2% về luân chuyển; vận tải hàng hoá ước thực hiện được 288,78 ngàn tấn và 19.669,34 ngàn T.km, so với tháng trước tăng 2,01% về vận chuyển, tăng 2,12% về luân chuyển. Lũy kế 10 tháng năm 2020, vận tải hàng hóa ước đạt 2.710,36 ngàn tấn và 184.992,34 ngàn Tấn.km, so với cùng kỳ giảm 2% về vận chuyển và giảm 1,66% về luân chuyển.
4. Chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2020 tăng 0,03% so với tháng trước, tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,31% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,38% so cùng kỳ. 
Giá vàng và đôla Mỹ: Chỉ số giá vàng giảm 1,31% so với tháng trước; tăng 29,71% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số Đô la Mỹ tăng 0,03% so với tháng trước; giảm 4,32% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2020 chỉ số giá vàng tăng 28,16%, chỉ số Đô la Mỹ giảm 4,06% so với cùng kỳ năm trước.
chỉ số giá

5. Đầu tư, xây dựng
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2020 ước thực hiện 677,7 tỷ đồng, tăng 45,90% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 3.242,13 tỷ đồng, đạt 68,05% kế hoạch năm và tăng 30,60% so với cùng kỳ năm trước.
Về thu hút FDI: Trong tháng cấp phép cho 01 dự án đến từ Hàn Quốc, với tổng số vốn đăng ký 4 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp phép cho 19 dự án với số vốn đăng ký là 49,4 triệu USD.
6. Tài chính, ngân hàng
a. Thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn
Tháng 10/2020 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện được 870.000 triệu đồng, lũy kế 10 tháng ước thu đạt 72,54% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.052.000 triệu đồng, lũy kế 10 tháng đạt 75,18% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh.
b. Ngân hàng
Lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, khai thác, công nghiệp…: phổ biến ở mức 9,04%/năm đối với ngắn hạn; 9,78%/năm đối với trung và dài hạn; cho vay doanh nghiệp: 8,21 - 9,91%/năm đối với ngắn hạn; 8,81 - 9,17%/năm đối với trung, dài hạn.
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến cuối tháng ước đạt 39.075 tỷ đồng, tăng 8,97% so với cuối năm 2019. Trong đó, tiền gửi đồng Việt Nam chiếm 98,53%, tiền gửi ngoại tệ chiếm 1,47%; tiền gửi tiết kiệm chiếm 63,30%, tiền gửi thanh toán chiếm 34,80%, phát hành giấy tờ có giá chiếm 1,90%.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Lao động, việc làm 
Trong tháng đã tổ chức được 2 lớp huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho 20 doanh nghiệp với 70 người là cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 1.952 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 1.027 lao động; hỗ trợ học nghề cho 56 lao động; xuất khẩu lao động 5 người.
            2. Công tác an sinh xã hội
Trong tháng tiếp nhận quà tặng là nhu yếu phẩm và đồ dùng của 22 đơn vị tài trợ với tổng giá trị 11.100.000 đồng. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hiện tiếp nhận 34 đối tượng nghiện ma túy; giải quyết tái hoà nhập cộng đồng 16 học viên; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho tổng cộng 690 lượt học viên; khám và điều trị bệnh cho 2.273 lượt học viên; hiện đang quản lý và chữa bệnh 323 đối tượng. Giải quyết 117 hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chính sách người có công.
3. Giáo dục, đào tạo 
Trong tháng, ngành giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021; hướng dẫn các trường thực hiện công tác thu, chi đầu năm học đúng nội dung, định mức quy định; tổ chức ra đề, in sao đề thi, và thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2020-2021.
4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Công tác mạng lưới y tế, biên chế, đào tạo cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục thực hiện theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực và điều trị bệnh; tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch bệnh Covid-19, sốt rét, sốt xuất huyết… An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra.
5. Hoạt động văn hóa, thể thao
a. Công tác tuyên truyền
Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả, thực hiện in ấn và thi công trang trí được: 5.575m băng rôn, 14.440m2 panô, panơ, treo hơn 10.000 lượt cờ các loại; tuyên truyền được 905 giờ đèn Led; 256 giờ xe tuyên truyền lưu động; viết bài tuyên truyền đăng trên trang Web của ngành và của các đơn vị.
b. Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc
Trong tháng, các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống đón tiếp gần 4.500 lượt khách tham quan (trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đón tiếp được 9 đoàn, khoảng 1.145 lượt khách tham quan).
c. Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng
Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh tổ chức phục vụ được 06 buổi diễn thu hút khoảng 3.850 lượt người xem; Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chiếu bóng phục vụ cơ sở được 27 buổi, thu hút gần 2.360 lượt người xem.
d. Hoạt động thư viện
Thư viện tỉnh cấp được 08 thẻ thư viện; tổng lượt phục vụ bạn đọc tại Thư viện là 411.414 lượt; tổng số lượt sách, báo luân chuyển: 20.336 lượt; sưu tầm, đăng tin, bài viết lên website gồm có 08 bài viết, 1.081 tin.
e. Thể dục thể thao
Trong tháng, đội tuyển thể thao tỉnh tham dự 02 giải thể thao toàn quốc và khu vực. Kết quả đạt 02 HCV, 02 HCB, 11 HCĐ; đội Bóng đá tỉnh tiếp tục thi đấu giai đoạn 2 trong nhóm 6 đội dẫn đầu giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia. 
f. Hoạt động du lịch
Trong tháng, hoạt động du lịch với lượt khách tham quan đạt 15.920 lượt khách, tăng 48,78% so với tháng trước. Trong đó, khách nội địa 15.595 lượt khách, khách quốc tế là 325 lượt khách. Tổng doanh thu đạt 11,69 tỷ đồng tăng 41,01% so với tháng trước.
6. Tai nạn giao thông
Tháng 10 năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong tháng giảm 22,73%; số người chết giảm 30%; số người bị thương tăng 33,33%. Tính chung 10 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 172 vụ tai nạn giao thông, làm 132 người chết, 113 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 15,27%; số người chết bằng cùng kỳ năm trước; số người bị thương giảm 22,07%.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 5.038 trường hợp vi phạm TTATGT, xử lý hành chính 3.088 trường hợp. Số tiền nộp kho bạc nhà nước 6,14 tỷ đồng.
7. Thiệt hại do thiên tai
Trong tháng, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, ngập lụt đã xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm 02 người chết, 15 ha màu các loại bị hư hại, 56 ha cà phê, điều và cao su bị ảnh hưởng, 40 căn nhà bị ngập, 200 con gia cầm và 7 con gia súc bị chết…Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 1,75 tỷ đồng.
8. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng không xảy ra vụ cháy, nổ nào. Tính chung 10 tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ cháy, thiệt hại do cháy khoảng 26.588,94 triệu đồng và 01 người chết.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 60 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 21 vụ vi phạm, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước 83,5 triệu đồng. Tích lũy số liệu đến tháng 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 284 vụ vi phạm về môi trường và tiến hành xử lý 114 vụ vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước 1.148,95 triệu đồng./.

 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Ngày ban hành: 27/09/2021

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Ngày ban hành: 27/09/2021

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Ngày ban hành: 27/09/2021

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Ngày ban hành: 20/09/2021

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 10/09/2021

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

Ngày ban hành: 07/09/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 06/09/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Ngày ban hành: 01/09/2021

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Ngày ban hành: 30/08/2021

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Ngày ban hành: 16/08/2021

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
tuyên truyền PC dịch Covid-19
tuyên truyền PC dịch Covid-19
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập454
  • Hôm nay123,694
  • Tháng hiện tại1,515,332
  • Tổng lượt truy cập84,969,613
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thống kê
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây