Bình Phước: Kiểm tra liên ngành về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú

Thứ năm - 21/11/2019 14:58 2523
Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra liên ngành về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Kế hoạch số 223/KH-UBND).
Theo đó, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/11/2019, Đoàn Kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch số 223/KH-UBND tiến hành kiểm tra việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Về phía Đoàn Kiểm tra liên ngành gồm có: đồng chí Ngô Quốc Huy – Trưởng phòng Pháp chế Sở Tư pháp – Phó Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Kiểm tra là đại diện các Sở, ngành: Tư pháp; Lao động, Thương binh và xã hội; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Về phía đơn vị được kiểm tra (UBND huyện Đồng Phú): tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra liên ngành có đồng chí Nguyễn Khắc Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các ngành: Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính - Kế hoạch; Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng Công an các xã và công chức Tư pháp – Hộ tịch của các xã trên địa bàn huyện.
Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Đồng Phú
Nội dung kiểm tra liên ngành việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại UBND huyện Đồng Phú được thực hiện trong niên độ tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2019.
Nhìn chung, trong niên độ kiểm tra, UBND huyện Đồng Phú đã triển khai thực hiện nghiêm Luật Xử lý hành chính năm 2012; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc,... và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.
Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Đồng Phú triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả. Công tác lập hồ sơ, xét duyệt, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn huyện đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật và nhận được sự đồng tình của cộng đồng, quần chúng Nhân dân cũng như người bị xử lý và thân nhân, gia đình của họ.
Bên cạnh đó, việc áp dụng biện pháp xử lý giáo dục tại xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính hạn chế tội phạm hình sự; bảo đảm tình hình an ninh trật tự và tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Đại diện UBND huyện Đồng Phú phát biểu một số ý kiến về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại địa phương
Trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2019, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Phú đã lập 234 hồ sơ và ban hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với 234 đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn. Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý 99 hồ sơ xem xét việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính và ban hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với 99 đối tượng, trong đó: 91 đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 06 đối tượng không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 02 trường hợp đình chỉ xem xét giải quyết.
Đoàn Kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra thực tế một số Hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại UBND huyện Đồng Phú (Hồ sơ do Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các xã, thị trấn cung cấp). Qua kết quả kiểm tra cho thấy, vẫn còn một số Hồ sơ có sai sót như: sai sót về trình tự, thủ tục ra Quyết định áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính; sử dụng một số biểu mẫu áp dụng trong biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn chưa đúng theo quy định tại Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ, công tác lưu trữ hồ sơ chưa khoa học và còn thiếu một số giấy tờ (Chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu thường trú của đối tượng),...
Thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Ngô Quốc Huy - Trưởng phòng Pháp chế, Sở Tư pháp - Phó trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu Kết luận tại buổi làm việc
Để công tác quản lý lập hồ sơ và áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn huyện Đồng Phú trong thời gian tới được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Ngô Quốc Huy - Trưởng phòng Pháp chế, Sở Tư pháp - Phó trưởng Đoàn Kiểm tra có một số ý kiến:
Một là, Đề nghị UBND huyện Đồng Phú kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra và bổ sung, hoàn chỉnh một số nội dung báo cáo gửi Đoàn Kiểm tra tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Hai là, Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại địa phương và thực hiện nghiêm các quy định về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thi trấn trên địa bàn huyện.
Ba là, Tiếp tục tổ chức triển khai và quán triệt cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Bốn là, Chỉ đạo các Phòng, ban có liên quan tham mưu đảm bảo kinh phí chi cho công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng.
Năm là, Kịp thời xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc thực hiện áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn huyện.
Đồng chí Nguyễn Khắc Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra
Thay mặt đơn vị được kiểm tra đồng chí Nguyễn Khắc Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú thống nhất với nội dung tại buổi làm việc và tiếp thu ý kiến của Đoàn Kiểm tra; đồng thời thống nhất với các hạn chế, thiếu sót mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra và chỉ đạo các đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên trong thời gian tới./.
 

Tác giả bài viết: Võ Hồng Khanh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây