Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản TW

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QUYẾT ĐỊNH 04/2019/QĐ-TTG 15/02/2019 VỀ THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
2 NGHỊ ĐỊNH 163/2018/NĐ-CP 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
3 THÔNG TƯ 03/2019/TT-BTC 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN KINH PHÍ, NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
4 THÔNG TƯ 26/2018/TT-BNNPTNT 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GIỐNG THỦY SẢN, THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH
5 NGHỊ ĐỊNH 05/2019/NĐ-CP 15/02/2019 VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
6 THÔNG TƯ 126/2018/TT-BTC 15/02/2019 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025" DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
7 THÔNG TƯ 07/2018/TT-BKHĐT 15/02/2019 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH
8 NGHỊ ĐỊNH 02/2019/NĐ-CP 15/02/2019 Huấn luyện và diễn tập về phòng thủ dân sự tại địa phương
9 THÔNG TƯ 35/2018/TT-BLĐTBXH 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
10 NGHỊ ĐỊNH 08/2019/NĐ-CP 15/02/2019 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
11 NGHỊ ĐỊNH 11/2019/NĐ-CP 15/02/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH CÓ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU NỘP BẢN SAO GIẤY TỜ CÓ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
12 THÔNG TƯ 136/2018/TT-BTC 28/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU, CHI BẰNG TIỀN MẶT QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
13 THÔNG TƯ 31/2018/TT-BLĐTBXH 28/01/2019 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
14 NGHỊ ĐỊNH 04/2019/NĐ-CP 28/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ
15 THÔNG TƯ 13/2018/TT-BXD 28/01/2019 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH
16 NGHỊ QUYẾT 39-NQ/TW 28/01/2019 VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC CỦA NỀN KINH TẾ DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
17 THÔNG TƯ 25/2018/TT-BLĐTBXH 28/01/2019 HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
18 THÔNG TƯ 38/2018/TT-BYT 28/01/2019 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH Y TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
19 THÔNG TƯ 170/2018/TT-BQP 28/01/2019 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 102/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ KHÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIẾN, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ ĐANG ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI
20 NGHỊ QUYẾT 162/NQ-CP 21/01/2019 VỀ HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2018
21 QUYẾT ĐỊNH 01/QĐ-TANDTC 21/01/2019 VỀ QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TÒA ÁN NHÂN DÂN DO CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
22 NGHỊ QUYẾT 37-NQ/TW 21/01/2019 VỀ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
23 THÔNG TƯ 16/2018/TT-BTP 21/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH
24 THÔNG TƯ 125/2018/TT-BTC 21/01/2019 QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
25 THÔNG TƯ 132/2018/TT-BTC 21/01/2019 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
26 NGHỊ ĐỊNH 169/2018/NĐ-CP 21/01/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 36/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
27 THÔNG TƯ 59/2018/TT-BGTVT 18/01/2019 HƯỚNG DẪN VIỆC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
28 QUYẾT ĐỊNH 1847/QĐ-TTG 18/01/2019 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
29 THÔNG TƯ 117/2018/TT-BTC 18/01/2019 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 279/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
30 NGHỊ QUYẾT 613/2018/UBTVQH14 15/01/2019 VỀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2019 DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
31 THÔNG TƯ 36/2018/TT-NHNN 15/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỂ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
32 THÔNG TƯ 35/2018/TT-NHNN 15/01/2019 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 35/2016/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN, BẢO MẬT CHO VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN INTERNET DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
33 THÔNG TƯ 119/2018/TT-BTC 15/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
34 QUYẾT ĐỊNH 1817/QĐ-LĐTBXH 15/01/2019 VỀ DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC PHẢI ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
35 NGHỊ ĐỊNH 165/2018/NĐ-CP 15/01/2019 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
36 NGHỊ ĐỊNH 139/2018/NĐ-CP 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
37 NGHỊ ĐỊNH 149/2018/NĐ-CP 14/01/2019 HƯỚNG DẪN KHOẢN 3 ĐIỀU 63 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
38 21/2017/QH14 14/01/2019 LUẬT QUY HOẠCH 2017
39 THÔNG TƯ 113/2018/TT-BTC 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
40 THÔNG TƯ 17/2018/TT-BLĐTBXH 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
41 THÔNG TƯ 96/2018/TT-BTC 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU CHO NGƯỜI CAO TUỔI TẠI NƠI CƯ TRÚ; CHÚC THỌ, MỪNG THỌ; ƯU ĐÃI TÍN DỤNG VÀ BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG NGƯỜI CAO TUỔI DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
42 THÔNG TƯ 28/2018/TT-BYT 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI NHIỄM HIV, NGƯỜI PHƠI NHIỄM VỚI HIV TẠI CƠ SỞ Y TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
43 THÔNG TƯ 43/2018/TT-BCT 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
44 THÔNG TƯ 17/2018/TT-BNNPTNT 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
45 THÔNG TƯ 31/2018/TT-BYT 14/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THUỐC MIỄN PHÍ CHO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỂ ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI BỆNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
46 29/2018/QH14 25/12/2018 LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 2018
47 THÔNG TƯ 26/2018/TT-BGDĐT 25/12/2018 QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
48 THÔNG TƯ 29/2018/TT-NHNN 25/12/2018 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC NHẬN, QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
49 THÔNG TƯ 30/2018/TT-NHNN 25/12/2018 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VỐN NHÀ NƯỚC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA LÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
50 THÔNG TƯ 111/2018/TT-BTC 25/12/2018 HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây