Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khu vực khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ

Thứ hai - 05/12/2022 10:25 872
 
Quang cảnh Hội nghị (ảnh: Thiên Thanh).
Quang cảnh Hội nghị (ảnh: Thiên Thanh).

 Chiều 2/12, tại tỉnh Ninh Thuận, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phan Tấn Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp); đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) các tỉnh thuộc Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Năm 2022, các Sở Tư pháp trong Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ đã tích cực, chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt danh mục văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ; công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được các đơn vị tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu xã hội.

Bên cạnh đó, công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được Sở Tư pháp các tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; đã kịp thời tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời đã thực hiện tốt và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp.

Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được Sở Tư pháp các tỉnh chú trọng thực hiện và triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, thực hiện chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp.

Trong công tác THADS, thi hành án hành chính, các cơ quan THADS đã chủ động nắm bắt tình hình, ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục triển khai các chỉ thị, nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn hệ thống THADS.

Đối với kết quả THADS, về việc, trong số việc có điều kiện thi hành đã thi hành xong 75.315 việc, đạt 79,58%; về tiền, trong số có điều kiện thi hành đã thi hành xong hơn 7.724 tỷ, đạt 47,48%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến cũng như khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khu vực khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ ảnh 1
Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Thiên Thanh).

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi ghi nhận những nỗ lực, thành tích mà Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ. Thứ trưởng mong rằng, sau Hội nghị này, các Sở Tư pháp, cơ quan THADS sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, học hỏi được nhiều giải pháp hữu ích phù hợp với điều kiện đơn vị mình để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn trong thời gian tới.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đề nghị Trưởng, Phó trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ và thủ trưởng các đơn vị trong khu vực cần quan tâm chỉ đạo phong trào thi đua của khu vực, đơn vị mình và tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung.

Cụ thể, một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, thúc đẩy thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ công tác…

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, việc thực hiện phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch công tác năm 2023 của từng đơn vị, địa phương.

Ba là, tiếp tục phổ biến, quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, coi đây là động lực, là đòn bẩy, thúc đẩy các tập thể, cá nhân ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023. Ngoài ra, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức, góp phần xây dựng nông thôn mới”…

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khu vực khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam bộ ảnh 2
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2023 (ảnh: Thiên Thanh).

Bốn là, chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác tư pháp để làm nòng cốt. Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến các làm hay, mô hình mới, các gương điển hình của các đơn vị trong khu vực thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin về thi đua khen thưởng của ngành.

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, sao cho việc khen thưởng phải đi vào thực chất; kiên quyết chống mọi biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích và kịp thời. Mặt khác, các đơn vị cũng cần gắn kết quả công tác khen thưởng với việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tạo động lực cho các cá nhân trong quá trình phấn đấu rèn luyện.

Sáu là, các Sở Tư pháp, cơ quan THADS trong khu vực cần tiếp tục kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng sáng kiến và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở đơn vị để tham mưu kịp thời cho thủ trưởng đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị trong khu vực để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động công tác thi đua khen thưởng của khu vực, gắn với tăng cường công tác kiểm tra chéo giữa các đơn vị thành viên để đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng ở các đơn vị.

Tác giả bài viết: Nguồn: https://baophapluat.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây