Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

Thứ tư - 19/08/2020 22:22
Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, ngày 30/7/2020 Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Chỉ thị số 44-CT/TU về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân (viết tắt là Chỉ thị 44).
Theo Chỉ thị 44, Tỉnh ủy Bình Phước đánh giá qua hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được những kết quả quan trọng; nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên; thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được hoàn thiện; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân có bước chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn hạn chế: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phương thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, việc sử dụng nguồn lực tài chính và huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật hiệu quả; sự phối hợp giữa công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật chưa chặt chẽ; ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, Nhân dân còn hạn chế.
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, đồng thời nhằm triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, ngày 30/7/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Chỉ thị số 44-CT/TU về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:
1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phải xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; đồng thời phát huy vai trò tích cực của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – Nghề nghiệp và của mọi người dân. Lấy ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác này.
 2. Triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định, chính sách của trung ương về phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, ban hành mời các quy định có liên quan công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình hiện nay của tỉnh. Quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác này, đồng thời có giải pháp hiệu quả huy động mọi nguồn lực xã hội cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó ưu tên bố trí nguồn lực cho các nhóm đối tượng đặc thù yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, bộ phận tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên kiện toàn củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Quan tâm bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ người biết tiếng dân tộc thiểu số tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.
3. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện hướng về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đat chuẩn tiếp cận pháp luật. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng quy chế hoạt động, phân công, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng; tăng cương công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị cấp tỉnh với các địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dẫn đến lãng phí nguồn lực. Huy động sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, Hội Luật gia, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Công an, Bộ đội biên phòng,… đặc biệt là sự tham gia của già làng, người có uy tín, người biết tiếng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
4. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương theo từng giai đoạn và yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội để lựa chọn nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp, trong đó chú trọng tuyên truyền các luật, các văn bản quy định liên quan trực tiếp nhiều đến đời sống nhân dân như về khiếu nại, tố cáo, đất đai, môi trường,… Kịp thời thông tin đầy đủ ngay từ khi soạn thảo các bộ luật, luật, văn bản dưới luật có tác động lớn đến các vấn đề mà  xã hội quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật.
Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, hiệu quả đối với từng nhóm đối tượng. Trong đó, đối với địa bàn có dông người dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn có mặt bằng dân trí chưa đượg nâng cao phải truyên truyền, phổ biến một cách bền bỉ, kiên trì “mưa dầm thấm lâu”, tăng cường tuyên truyền trực quan sinh đọng, dễ hiểu, dễ nhớ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, kỹ thuật số, các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đài PTTH và Báo Bình Phước ưu tiên khung giờ, chuyên trang thu hút về phổ biến pháp luật thu hút đông đảo khán, thính giả, độc giả theo dõi, tìm hiểu pháp luật; dành thời lượng thỏa đáng đăng phát nội dung đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật. Đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
5. Căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW và Chỉ thị này.
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; thường xuyên quan tâm kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hoặc theo chỉ đạo của Trung ương, tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết thực Chỉ thị này./.
 

Tác giả bài viết: Kim Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

DỰ TOÁN NĂM 2023

DỰ TOÁN NĂM 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

QD thành lập tổ kiểm kê tài sản năm 2023

Ngày ban hành: 23/05/2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Ngày ban hành: 22/05/2023

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Phúc đáp xin mua thuốc theo hình thức áp thầu

Ngày ban hành: 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND và cập nhật cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày ban hành: 05/05/2023

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Phúc đáp công văn số 453/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Ngày ban hành: 25/04/2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Thông báo Kết luận của đ/c Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc quý I năm 2023

Ngày ban hành: 19/04/2023

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19

Ngày ban hành: 18/04/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến của ngành Dân tộc giai đoạn 2022 - 2025”

Ngày ban hành: 11/04/2023

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Khảo sát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Mẫu giấy, mẫu sổ Y dược dùng trong HSBA

Ngày ban hành: 05/04/2023

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo báo cáo việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 05/04/2023

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc gây mê phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 04/04/2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Quyết định Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 03/04/2023

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 30/3/2023)

Ngày ban hành: 31/03/2023

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp

Ngày ban hành: 28/03/2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Công văn về việc phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Lễ Ramadhan năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023

Ngày ban hành: 27/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 25/3/2023)

Ngày ban hành: 26/03/2023

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Phối hợp đánh giá thực hiện về hệ thống phân phối thuốc

Ngày ban hành: 21/03/2023

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld

Ngày ban hành: 21/03/2023

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Tiếp tục hỗ trợ cán bộ y tế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm ma túy điều khiển phương tiện

Ngày ban hành: 21/03/2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ngày ban hành: 20/03/2023

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Đề xuất số lượng viên sát khuẩn nước năm 2023 tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/3/2023)

Ngày ban hành: 17/03/2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Công văn về việc tham mưu khắc phục hạn chế, yếu kém năm 2022 và thực hiện chỉ số CCHC năm 2023

Ngày ban hành: 13/03/2023

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế và công chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

Ngày ban hành: 13/03/2023

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 11/3/2023)

Ngày ban hành: 12/03/2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Kế hoạch Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2023 tại Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 1847QĐ-TTg ngày 27122018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Kế hoạch ứng dụng CNTT 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

KH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KH CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

KH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

KH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

KH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2023

Ngày ban hành: 10/03/2023

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây