Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban tháng 6/2021

Thứ hai - 05/07/2021 08:35
Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 02/7/2021, tại Phòng họp B – Sở Tư pháp, ông Lê Tiến Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 6/2021.
          Thành phần cùng dự họp gồm: - Ông Nguyễn Trọng Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp. - Trưởng, Phó Trưởng các Phòng và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. - Các đồng chí: Đảng ủy viên; Bí thư các Chi bộ 1, 2, 3; Trưởng các tổ chức Đoàn thể và Trưởng Ban Thanh tra nhân dân thuộc Sở. - Vắng có lý do: Bà Hà thị Thu Hiền - PGĐ. TTDVĐGTS tỉnh (điều hành đấu giá).
         Sau khi Văn phòng Sở báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong tháng 6/2021; chế độ thông tin, báo cáo của các đơn vị; việc thực hiện Thông báo số 257/TB-STP ngày 28/5/2021 về Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban tháng 5/2021 và ý kiến của các thành viên dự họp, ông Lê Tiến Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp kết luận, chỉ đạo như sau:
           I. Nhiệm vụ chung Yêu cầu các Trưởng Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
         1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Tư pháp. - Trưởng các Phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nếu để xảy ra dịch bệnh do lơ là, chủ quan, buông lỏng công tác phòng, chống dịch trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Tư pháp. - Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử; đồng thời yêu cầu người thân cùng thực hiện.
          2. Tiếp tục rà soát các Chương trình, Đề án, Kế hoạch có liên quan đến Sở Tư pháp đã được UBND tỉnh phê duyệt để tham mưu thực hiện theo đúng tiến độ đã 2 đề ra. Hàng tháng, Quý, 6 tháng, năm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 12/01/2021 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện công tác Tư pháp năm 2021 và báo cáo việc thực hiện Kết luận giao ban hàng tháng gửi về Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Ban Lãnh đạo Sở.
        3. Chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý: Tăng cường viết các tin, bài về thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn để đăng trên trang Website của Sở; Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ.
      II. Nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị
       1. Văn phòng Sở
     1.1. Công tác phòng, chống dịch Covid - Tiếp tục phối hợp với các Phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. - Phối hợp với Phòng Công chứng số 01 tiến hành xịt khuẩn khuôn viên và trụ sở làm việc của Sở và các đơn vị sự nghiệp ít nhất 01 tuần/01 lần.
     1.2. Công tác tham mưu - tổng hợp: - Chuẩn bị nội dung và tài liệu để tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2021. - Trong Báo cáo tổng hợp hàng tháng phải có nội dung đánh giá về công tác phòng, chống dịch Covid-19. - Báo cáo hàng tháng phải đánh giá được việc thực hiện các chỉ đạo của Giám đốc Sở trên các nhóm Zalo xử lý công việc. Chánh Văn phòng chủ trì, phối hợp Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động của nhóm Zalo xử lý công việc.
      1.3. Công tác quản trị - tài chính: - Rà soát, tham mưu việc thanh quyết toán kinh phí hoạt động của cơ quan theo quy định pháp luật. - Tham mưu việc chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho công chức Khối hành chính thuộc Sở theo tiến độ, kết quả thực hiện, giải quyết công việc theo quy định. - Tham mưu ký hợp đồng với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh để đăng ký khám chữa bệnh định kỳ cho công chức và người lao động Sở (1.000.000 đồng/người/lần/năm).
       1.4. Công tác quản trị mạng: - Tham mưu triển khai và đưa vào sử dụng: Phòng họp trực tuyến của Sở và Trang thông tin tuyên truyền về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 3 - Văn phòng có giải pháp xử lý đối với các Văn phòng Công chứng không thực hiện việc khai thác văn bản điện tử trên Hồ sơ công việc (ONE-WIN-SYS).
       1.5. Công tác tổ chức - cán bộ: - Tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm thêm 01 chức danh Phó Chánh văn phòng Sở từ nguồn quy hoạch tại chỗ và các nguồn từ các đồng chí đã từng giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng hoặc tương đương, đảm bảo theo quy định pháp luật. - Tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý từ nguồn quy hoạch tại chỗ đảm bảo theo quy định pháp luật. - Cử công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia bồi dưỡng các lớp chuyên viên, chuyên viên chính theo quy định
       1.6. Công tác Thanh tra: - Rà soát, tham mưu việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác thanh tra theo Kế hoạch; việc thực hiện Kết luận sau thanh tra theo quy định. - Phối hợp các Phòng, đơn vị có liên quan tham mưu Bản án của Tòa án đối với Văn phòng công chứng Võ An Sang. - Theo dõi, đôn đốc việc chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Văn phòng công chứng Võ An Sang và Hớn Quản theo quy định.
       1.7. Công tác thi đua – khen thưởng: - Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch về công tác thi đua thường xuyên và chuyên đề năm 2021. - Thực hiện tốt vai trò của Trưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2021.
      2. Phòng Hành chính tư pháp
      - Triển khai việc số hóa dữ liệu Hộ tịch theo quy định.
      - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định.
      - Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp theo Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021 của Bộ Tư pháp; đồng thời, tham mưu thực hiện đúng theo Bộ thủ tục hành chính đã ban hành trên địa bàn tỉnh.
     3. Phòng Pháp chế Tiếp tục tham mưu có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về góp ý, thẩm định, rà soát và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.
     4. Phòng Giáo dục và Bổ trợ tư pháp Xây dựng đề cương báo cáo đối với việc đánh giá chỉ số B1 theo quy định; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực công chứng và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch đã được cấp kinh phí; Đối với việc một số Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh xin dừng hoạt động phải tổ chức một cuộc họp chuyên đề riêng. Thành phần: Ban Lãnh đạo Sở, Phòng GD&BTTP, Trưởng một số Phòng chuyên môn thuộc Sở, BCH Hội Công chứng viên tỉnh và mời Đảng ủy Sở tham dự.
       5. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các Chương trình, Kế hoạch đã được ban hành.
         Trên đây là Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Tư pháp tại cuộc họp giao ban tháng 6/2021. Yêu cầu các Phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời tổ chức triển khai thực hiện.

Tác giả bài viết: Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Ngày ban hành: 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Ngày ban hành: 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Ngày ban hành: 16/06/2022

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Ngày ban hành: 15/06/2022

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/06/2022

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Ngày ban hành: 14/06/2022

Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Ngày ban hành: 13/06/2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 11/06/2022

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 10/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Ngày ban hành: 10/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 09/06/2022

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 BIÊN CHẾ CC

KH 40 BIÊN CHẾ CC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 41 CCHC NĂM

KH 41 CCHC NĂM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 07/06/2022

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/06/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Ngày ban hành: 03/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Ngày ban hành: 03/06/2022

Về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/05/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 28/5/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 28/5/2022)

Ngày ban hành: 30/05/2022

Quản lý, sử dụng tài sản từ các nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quản lý, sử dụng tài sản từ các nguồn tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 30/05/2022

Xác định cơ cấu kinh phí mua thuốc

Xác định cơ cấu kinh phí mua thuốc

Ngày ban hành: 30/05/2022

Quyết định thành lập Qũy đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Phước

Quyết định thành lập Qũy đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 30/05/2022

Thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Hưng , huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Minh Hưng , huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 30/05/2022

Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022

Cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 27/05/2022

Quoc khanh 2-9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây