Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thanh niên, cải cách hành chính và sáng kiến cải cách hành chính”

Thứ tư - 27/09/2023 09:54 340
kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thanh niên, cải cách hành chính và sáng kiến cải cách hành chính”
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 và Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 24/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thanh niên, cải cách hành chính và sáng kiến cải cách hành chính” (gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên các cấp về các quy định của Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản về chính sách thanh niên đã được ban hành.
2. Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, mục đích, ý nghĩa các Chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).
3. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác cải cách hành chính. Đồng thời, phát huy nhân rộng các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp.
4. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, nghiêm túc, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.
5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ cuộc thi. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và tích cực tham gia đầy đủ cuộc thi. 
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đối tượng tham gia a) Là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên của các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. b) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
2. Nội dung thi
a) Tìm hiểu quan điểm, tư tưởng mới về các quy định, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của thanh niên đối với gia đình, xã hội, đất nước; xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương các cấp trong việc triển khai chính sách, pháp luật đối với thanh niên.
b) Tìm hiểu những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước; các nội dung liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính (Par index), Chỉ số Quản trị hành chính công (Papi), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (Sipas), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
c) Quy định về tổ chức bộ máy, biên chế; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền số.
d) Các giải pháp, sáng kiến, hiến kế trong cải cách hành chính.
3. Hình thức và thời gian thi
Gồm 2 phần thi:
a) Phần thi: “Tìm hiểu Luật Thanh niên và cải cách hành chính”.
- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên môi trường mạng Internet.
Đối tượng tham gia tại điểm a, khoản 1, Phần II theo Kế hoạch này thi trắc nghiệm trên môi trường mạng Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi chuẩn bị, mỗi bài thi gồm có 10 câu hỏi và được chia thành 02 đợt (mỗi đợt tối đa 10 ngày).
- Thời gian dự kiến thi: Trong quý IV/2023.
b) Phần thi: “Sáng kiến cải cách hành chính”.
- Hình thức thi: Bài viết.
Bài viết về sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính dựa trên các ý tưởng, mô hình, đề xuất, cách làm mới trong công tác cải 3 cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tính mới, mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn 01 sáng kiến hiệu quả, khả thi, áp dụng thực tiễn nhất của cá nhân hoặc nhóm tác giả cơ quan, đơn vị mình quản lý gửi về Ban Tổ chức.
- Thời gian: Gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực) trước ngày 15/10/2023.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Đối với giải thưởng thi trắc nghiệm:
a) Giải thưởng cá nhân: Mỗi đợt có 11 giải thưởng.
- 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng;
- 02 giải Nhì, trị giá 1.000.000 đồng;
- 03 giải Ba, trị giá 700.000 đồng;
- 05 giải Khuyến khích, trị giá 500.000 đồng.
b) Giải thưởng tập thể: có 02 giải thưởng.
- Tập thể cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đạt giải thưởng nhiều nhất, trị giá 3.000.000 đồng;
- Tập thể cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia trả lời đúng 10 câu hỏi nhiều nhất, trị giá 2.000.000 đồng.
2. Đối với giải thưởng sáng kiến, giải pháp: Có 04 giải thưởng tập thể.
a) 01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng;
b) 01 giải Nhì, trị giá 2.000.000 đồng;
c) 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng;
d) 01 giải Khuyến khích, trị giá 700.000 đồng.
Các giải thưởng đều kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thanh niên, cải cách hành chính và sáng kiến cải cách hành chính” từ nguồn kinh phí quản lý nhà nước về Công tác thanh niên năm 2023 được UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ.
Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực tổ chức cuộc thi)
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thanh niên, cải cách 4 hành chính và sáng kiến cải cách hành chính” theo các nội dung của Kế hoạch này.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Soạn thảo đề thi, Tổ Thư ký cuộc thi. Tham mưu ban hành Thể lệ cuộc thi và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức cuộc thi trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.
c) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng bộ đề thi, đáp án cho phần thi trắc nghiệm kiến thức. d) Đưa việc tham gia cuộc thi vào tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thuê phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến phần thi “Tìm hiểu Luật Thanh niên và cải cách hành chính”.
2. Tỉnh đoàn
a) Chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tuyên truyền, phổ biến và vận động, khuyến khích cho đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi.
b) Tổ chức đăng tin, tuyên truyền về cuộc thi trên website và các trang thông tin điện tử của đơn vị nhằm tuyên truyền sâu rộng đến lực lượng thanh niên.
3. Sở Tài chính Phối hợp với Sở Nội vụ đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn việc thực hiện công tác thanh, quyết toán theo đúng quy định.
4. Sở Thông tin và Truyền thông Phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thuê phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến phần thi “Tìm hiểu Luật Thanh niên và cải cách hành chính”. Đồng thời, cử cán bộ, công chức hỗ trợ Sở Nội vụ trong thời gian tổ chức cuộc thi.
5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
a) Triển khai các nội dung Kế hoạch đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Tiếp nhận bài dự thi sáng kiến và chọn lọc các bài dự thi có chất lượng gửi về Sở Nội vụ đảm bảo thời gian theo quy định.
b) Chỉ đạo và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ cuộc thi.
6. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thanh niên, cải cách hành chính và sáng kiến cải cách hành chính” trên chuyên trang, chuyên mục; đưa các tin, bài tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thanh niên, cải cách hành chính và sáng kiến cải cách hành chính” của UBND tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,874
  • Hôm nay185,473
  • Tháng hiện tại1,194,387
  • Tổng lượt truy cập315,255,540
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây