SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
  • Địa chỉ trụ sở: Số 778, QL14, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài,Tỉnh Bình Phước.
  • Điện thoại cơ quan: 02713.883.160
  • Địa chỉ website: www.vhttdlbinhphuoc.gov.vn  

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung Trần Văn Chung
Trình độ chuyên môn Đại học Sư Phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Quân sự
Điện thoại cơ quan 02713.870.033
Địa chỉ email tranvanchung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đỗ Minh Trung Đỗ Minh Trung
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan 06513.838.307
Địa chỉ email dominhtrung.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng Phường Tân Bình,thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Thế Anh Trần Thế Anh
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Giáo dục học   
Điện thoại cơ quan 0271.3838.306
Địa chỉ email trantheanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng 37-Lê Hồng Phong, Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh Nguyễn Khắc Vĩnh
Trình độ chuyên môn Cử nhân khoa học
Điện thoại cơ quan 02713.838.308
Địa chỉ email nguyenkhacvinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

Văn phòng Sở VH,TT&DL


Email:svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.883.160
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Tô Văn Hoàng

Điện thoại:
02713.838.301
Email: tovanhoang.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn Phòng Tô Văn Hoàng
2

Đỗ Thị Vân

Điện thoại:
0271.3887.074
Email: dothivan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Vân
3

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Điện thoại:
0271.3838.302
Email: nguyenthingochoa.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Hoa
4

Đinh Quốc Thy

Điện thoại:
0271.3838.302
Email: dinhquocthy.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đinh Quốc Thy
5

Đặng Tấn Sĩ

Điện thoại:
0271.3887.074
Email: dantansi.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đặng Tấn Sĩ
6

Trần Văn Luân

Điện thoại:
0271.3838.302
Email: tranvanluan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Văn Luân
7

Cao Thế Hải

Điện thoại:
0271.3838.303
Email: caothehai.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Cao Thế Hải
8

Nguyễn Thị Anh Thư

Điện thoại:
0271.3838.303
Email: nguyenthianhthu.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Anh Thư
9

Lê Thị Tiền

Điện thoại:
0271.3887.074
Email: lethitien.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Tiền
10

Nguyễn Thị Kim Quý

Điện thoại:
02713.883.160
Email: nguyenthikimquy.ttphpcb@binhphuoc.gov.vn
Văn thư Nguyễn Thị Kim Quý
11

Lê Văn Núi

Điện thoại:0973707127
02713.838.302
Email: levannui.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Văn Núi

Thanh tra Sở VH,TT&DL


Email:svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3860059
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Chu Văn Phong

Điện thoại:
02713860059
Email: chuvanphong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh Tra Chu Văn Phong
2

Vũ Ngọc Bích

Điện thoại:
02713.860059
Email: vungocbich.phpcb@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Vũ Ngọc Bích
3

Nguyễn Thị Kim Chi

Điện thoại:
02713.860.059
Email: nguyenthikimchi.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Nguyễn Thị Kim Chi
4

Nguyễn Ngọc Hồng

Điện thoại:
02713.860.059
Email: nguyenngochong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên Nguyễn Ngọc Hồng

Phòng Quản lý Văn hóa


Email:svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3870.689
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Nguyên Nhân

Điện thoại:
02713.870.689
Email: nguyennguyennhan.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Nguyên Nhân
2

Lò Văn Dinh

Điện thoại:
02713.870.689
Email: lovandinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lò Văn Dinh
3

Huỳnh Thế Phương

Điện thoại:
02713.870.689
Email: huynhthephuong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Huỳnh Thế Phương
4

Trương Xuân Thành

Điện thoại:
02713.870.689
Email: truongxuanthanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Xuân Thành
5

Lê Thị Hạnh

Điện thoại:
02713.870.689
Email: lethihanh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Hạnh
6

Nguyễn Thị Diệu

Điện thoại:
02713.870.689
Email: nguyenthidieu.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Diệu
7

Trương Thị Mỹ Huệ

Điện thoại:
02713.870.689
Email: truongthimyhue.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Thị Mỹ Huệ
8

Huỳnh Văn Thắng

Điện thoại:
02713.870.689
Email: huynhvanthang.phpcb@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Huỳnh Văn Thắng

Phòng Quản lý Thể dục Thể thao


Email:svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3879.259
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Huỳnh Thiên Tịnh

Điện thoại:
02713.879.259
Email: huynhthientinh.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Huỳnh Thiên Tịnh
2

Ngô Hùng Vĩ

Điện thoại:
02713.879.259
Email: ngohungvi.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Ngô Hùng Vĩ
3

Đoàn Thị Trinh Nguyên

Điện thoại:
02713.879.259
Email: doanthitrinhnguyen.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đoàn Thị Trinh Nguyên
4

Điểu Thị Mông Tuyền

Điện thoại:
02713.879.259
Email: dieuthimongtuyen.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Điểu Thị Mông Tuyền
5

Phan Vũ Phương

Điện thoại:
02713.879.259
Email: phanvuphuong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Phan Vũ Phương

Phòng Quản lý Du lịch


Email:svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.838.304
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thanh Sơn

Điện thoại:
02713.838.304
Email: ngueynthanhson.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Sơn
2

Nguyễn Văn Oai

Điện thoại:
02713.838.304
Email: nguyenvanoai.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Oai
3

Nguyễn Sơn Hà

Điện thoại:
02713.838.304
Email: nguyensonha.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Sơn Hà
4

Nguyễn Cao Lương

Điện thoại:
02713.838.304
Email: nguyencaoluong.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Cao Lương
5

Trần Minh Ngọc

Điện thoại:
02713.838.304
Email: tranminhngoc.svhttdl@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Minh Ngọc
Văn bản mới ban hành

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 10/09/2021

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

Ngày ban hành: 07/09/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 06/09/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Ngày ban hành: 01/09/2021

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Ngày ban hành: 30/08/2021

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Ngày ban hành: 16/08/2021

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 26/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 26/05/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập277
  • Hôm nay66,480
  • Tháng hiện tại2,116,323
  • Tổng lượt truy cập82,956,674
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây