SỞ TƯ PHÁP

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

Lãnh đạo Sở Tư pháp

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Tiến Hiếu

Điện thoại:
02713.500739
Email: letienhieu.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Sở
Thạc sỹ Kinh tế
Lê Tiến Hiếu
2

Nguyễn Trọng Trí

Điện thoại:
02713.860.205
Email: nguyentrongtri.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Sở
ThS Luật
Nguyễn Trọng Trí

Văn phòng Sở Tư pháp

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Thanh Long

Điện thoại:0918507567
02713 860205
Email: tranthanhlong.stp@binhphuoc.gov.vn
Chánh văn phòng
Cử nhân Luật; Cử nhân Hành chính
Trần Thanh Long
2

Trần Văn Quê

Điện thoại:
02713.860.205
Email: tranvanquestpbp@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Cử nhân Luật
Trần Văn Quê
3

Nguyễn Thị Lan

Điện thoại:
02713.860205
Email: nguyenthilan.stp@binhphuoc.gov.vn
Thanh tra viên
Cử nhân Luật
Nguyễn Thị Lan
4

Nguyễn Thị Kim Thanh

Điện thoại:
02713.888.036
Email: nguyenthikimthanh.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Nguyễn Thị Kim Thanh
5

Bùi Quang Anh Giao

Điện thoại:
02713.860.205
Email: buiquanganhgiao.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Cử nhân hành chính - Cử nhân Luật
Bùi Quang Anh Giao
6

Liễu Thị Na

Điện thoại:
02713.860205
Email: lieuthina.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Liễu Thị Na
7

Vũ Thị Phương

Điện thoại:
02713.860.205
Email: vuthiphuong.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Kế toán
Cử nhân
Vũ Thị Phương
8

Võ Hồng Khanh

Điện thoại:
02713.860.205
Email: vohongkhanh.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
ThS QTKD
Võ Hồng Khanh
9

Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại:
02713.860.205
Email: nguyenthixuan.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật/ Kỷ sư CNTT
Nguyễn Thị Xuân

Hành chính Tư pháp

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Bùi Thị Thanh Thủy

Điện thoại:
02713.881.964
Email: buithithanhthuy.stp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Luật
Bùi Thị Thanh Thủy
2

Lê Trung Hiếu

Điện thoại:
02713.881964
Email: letrunghieu.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng
Cử nhân Luật
Lê Trung Hiếu
3

Hoàng Ngọc Thành

Điện thoại:
02713.881.964
Email: hoangngocthanh.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Hoàng Ngọc Thành
4

Hoàng Thị Hương

Điện thoại:
02713.881.964
Email: hoangthihuong.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân
Hoàng Thị Hương
5

Phạm Thị Thúy Hằng

Điện thoại:
02713.881.964
Email: phamthithuyhang.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân hành chính; Cử nhân Luật
Phạm Thị Thúy Hằng

Phòng pháp chế Sở Tư pháp

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Ngô Quốc Huy

Điện thoại:0913.937.082
Email: ngoquochuy.stp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
ThS Luật
Ngô Quốc Huy
2

Nguyễn Tuấn Cảnh

Điện thoại:0918.688.180
Email: nguyentuancanh.stp@binhphuoc.ov.vn
Chuyên viên Nguyễn Tuấn Cảnh
3

Nguyễn Văn Tám

Điện thoại:
02713.888.036
Email: nguyenvantam.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng
Cử nhân Luật
Nguyễn Văn Tám
4

Nguyễn Thị Thu

Điện thoại:
02713.888.036
Email: nguyenthithu.stp@binhphuoc.gov.vn
chuyên viên
Cử nhân Luật
Nguyễn Thị Thu
5

Phạm Thị Mai Ân

Điện thoại:0982.781.675
Email: phamthimaian.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân
Phạm Thị Mai Ân

Phòng Giáo duc và Bổ trợ tư pháp

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Văn Thái

Điện thoại:
02713.888.036
Email: levanthai.stp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Luật
Lê Văn Thái
2

Nguyễn Thị Huệ

Điện thoại:0945.803.345
Email: nguyenthihue.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó trưởng phòng
Cử nhân Luật
Nguyễn Thị Huệ
3

Hà Thị Nguyệt

Điện thoại:
02713.888.036
Email: hathinguyet.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Hà Thị Nguyệt
4

Bùi Quang Nam

Điện thoại:0949.092.233
Email: buiquangnam.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Bùi Quang Nam
5

Dương Văn Hiếu

Điện thoại:
02713.888.036
Email: duongvanhieu.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Dương Văn Hiếu
6

Trần Thị Lý

Điện thoại:0918.275.738
Email: tranthily.stp@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Trần Thị Lý

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Ngô Điền Long

Điện thoại:
02713.860.216
Email: ngodienlong.stp@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Trung tâm
Chủ tịch Công Đoàn
Cử nhân Luật
Ngô Điền Long
2

Nhữ Đức Chiến

Điện thoại:
02713.860.216
Email: nhuducchien.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó giám đốc
Cử nhân Luật
Nhữ Đức Chiến
3

Hà Thị Thu Hiền

Điện thoại:
02713.860.216
Email: hathithuhien.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân Luật, Cử nhân kinh tế
Hà Thị Thu Hiền

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Vũ Thị Hải Anh

Điện thoại:
02713.881.963
Email: vuthihaianh.stp@binhphuoc.gov.vn
Phó giám đốc
Cử nhân Luật
Vũ Thị Hải Anh

Phòng công chứng số 01

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Vũ Thế Quyết

Điện thoại:
02713.888.974
Email: vuthequyet.stp@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân
Vũ Thế Quyết
Văn bản mới ban hành

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 10/09/2021

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

Ngày ban hành: 07/09/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 06/09/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Ngày ban hành: 01/09/2021

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Ngày ban hành: 30/08/2021

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Ngày ban hành: 16/08/2021

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 26/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 26/05/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập209
  • Hôm nay64,335
  • Tháng hiện tại2,114,178
  • Tổng lượt truy cập82,954,529
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây