SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  • Địa chỉ trụ sở: 626/QL14, Thị xã Đồng Xoài
  • Điện thoại cơ quan: 02713.879253
  • Số fax: 02713.887088
  • Địa chỉ website: www.skhdtbinhphuoc.gov.vn  

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Sá

Điện thoại:
0271.3879252
Email: sav.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cử nhân kinh tế
Võ Sá
2

Huỳnh Văn Minh

Điện thoại:0933998799
02713.879253
Email: minhhv.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân kinh tế
Huỳnh Văn Minh
3

Nguyễn Đức Thành

Điện thoại:
02713.879253
Email: thanhnd.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp
Nguyễn Đức Thành
4

Phan Thị Kim Oanh

Điện thoại:
02713.632.299
Email: oanhptk.khdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phan Thị Kim Oanh

VĂN PHÒNG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Email:skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3879253
Số fax:0271.3887088
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phan Minh Hiển

Điện thoại:
02713.879253
Email: hienpm.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng
Cử nhân kinh tế
Phan Minh Hiển
2

Phạm Thị Phông

Điện thoại:
02713.879253
Email: phongpt.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Cử nhân Tin học, Kế toán Doanh nghiệp
Phạm Thị Phông
3

Nguyễn Quang Hào

Điện thoại:
02713.879253
Email: haonq.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân QTKD
Nguyễn Quang Hào
4

Vũ Thị Thanh Lâm

Điện thoại:
02713.879253
Email: lamvtt.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Thị Thanh Lâm
5

Hoàng Thị Thu Hiền

Điện thoại:
0271.3879.253
Email: hienhtt.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hoàng Thị Thu Hiền
6

Lương Văn Huy

Điện thoại:
0271.3879.253
Email: huylv.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Lương Văn Huy
7

Vương Bính Thúy

Điện thoại:
0271.3881.787
Email: thuyvb.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vương Bính Thúy

PHÒNG THANH TRA SỞ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Văn Sinh

Điện thoại:
0271.3888.566
Email: sinhvv.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra
Thạc sĩ QTKD
Võ Văn Sinh
2

Võ Minh Hùng

Điện thoại:
02713.879253
Email: hungvm.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó chánh Thanh tra
Cử nhân Kinh tế
Võ Minh Hùng
3

Bùi Đức Biên

Điện thoại:
0271.3888.566
Email: bienbd.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ QTKD
Bùi Đức Biên
4

Nguyễn Thị Minh Tâm

Điện thoại:
0271.3888.566
Email: tamnt.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Nguyễn Thị Minh Tâm
5

Hà Thị Quế Linh

Điện thoại:
0271.3881787
Email: linhhtq.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Hà Thị Quế Linh

PHÒNG TỔNG HỢP - QUY HOẠCH


Điện thoại:02751.3870773
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đặng Bá Nghi

Điện thoại:
0271.3870.773
Email: nghidb.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Đặng Bá Nghi
2

Nguyễn Việt Thanh

Điện thoại:
0271.3870.773
Email: thanhnv.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ Kinh tế
Nguyễn Việt Thanh
3

Phạm Ký Phúc

Điện thoại:
0271.3870.773
Email: phucpk.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
Phạm Ký Phúc
4

Lê Thị Hà

Điện thoại:
0271.3870.773
Email: halt.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kinh tế
Lê Thị Hà
5

Hoàng Thị Kiều Oanh

Điện thoại:
0271.3870.773
Email: oanhhtk.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hoàng Thị Kiều Oanh
6

Nguyễn Tiến Tài

Điện thoại:
0271.3870.773
Email: taint.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân ngữ văn
Nguyễn Tiến Tài
7

Trần Thị Vân Khánh

Điện thoại:
0271.3870.773
Email: khanhttv.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân QTKD
Trần Thị Vân Khánh
8

Bùi Quốc Vương

Điện thoại:
0271.3870.773
Email: vuongbq.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Bùi Quốc Vương
9

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Điện thoại:
0271.3870.773
Email: vanntc.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân QTKD
Nguyễn Thị Cẩm Vân
10

Đoàn Văn Huy

Điện thoại:
0271.3870.773
Email: huydv.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kinh tế
Đoàn Văn Huy

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


Điện thoại:0271.3870772
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Duy Hải

Điện thoại:
0271.3887.595
Email: haind.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Duy Hải
2

Nguyễn Hoàng Hải

Điện thoại:
0271.3887.595
Email: hainh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Luật
Nguyễn Hoàng Hải
3

Trịnh Ngọc Linh

Điện thoại:
0919.035.339
Email: linhtn.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ QTKD
Trịnh Ngọc Linh
4

Phạm Bích Hạnh

Điện thoại:
0271.6254.888
Email: hanhpb.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân QTKD
Phạm Bích Hạnh
5

Lương Thị Trường An

Điện thoại:
0271.6254.888
Email: anntt.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Anh văn
Lương Thị Trường An
6

Nguyễn Thụy Mỹ Linh

Điện thoại:
0271.6254.888
Email: linhntm.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Quản lý Hành chính công
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
7

Lê Thị Hương

Điện thoại:
0271.3887.595
Email: huonglt.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Xã hội học
Lê Thị Hương
8

Huỳnh Quốc Toàn

Điện thoại:
0271.6254.888
Email: toanhq.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ Kinh tế
Huỳnh Quốc Toàn
9

Lê Nguyễn Thúy An

Điện thoại:
0271.3887.595
Email: anltn.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kinh doanh Quốc tế
Lê Nguyễn Thúy An
10

Nguyễn Lê Hoàng

Điện thoại:
0271.6254.888
Email: hoangnl.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Tài Chính - Ngân Hàng
Nguyễn Lê Hoàng

PHÒNG ĐẦU TƯ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ


Điện thoại:0271.3898797
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Văn Tài

Điện thoại:
0271.3870.347
Email: tailv.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân ngữ văn
Lê Văn Tài
2

Vũ Quang Điện

Điện thoại:
0271.3870.347
Email: dienvq.skhdt@binhphuoc.gov.vn
PhóTrưởng phòng
Kỹ sư xây dựng
Vũ Quang Điện
3

Đặng Hoài Nam

Điện thoại:
0271.3870.347
Email: namdh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ QTKD
Đặng Hoài Nam
4

Trần Ngọc Huyền

Điện thoại:
0271.3870.347
Email: huyentn.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật, Cử nhân QTKD
Trần Ngọc Huyền
5

Lê Vũ Ngọc Anh

Điện thoại:
0271.3870.347
Email: anhlvn.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kế toán
Lê Vũ Ngọc Anh
6

Võ Văn Hào

Điện thoại:
0271.3870.347
Email: haovv.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Kỹ sư Xây dựng
Võ Văn Hào
7

Trần Xuân Thủy

Điện thoại:
0271.3870.347
Email: thuytx.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kinh tế
Trần Xuân Thủy
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập907
  • Hôm nay168,629
  • Tháng hiện tại12,982,319
  • Tổng lượt truy cập361,649,430
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây