SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  • Địa chỉ trụ sở: 626/QL14, Thị xã Đồng Xoài
  • Điện thoại cơ quan: 02713.879253
  • Số fax: 02713.887088
  • Địa chỉ website: www.skhdtbinhphuoc.gov.vn  

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Sá

Điện thoại:
0271.3879252
Email: vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cử nhân kinh tế
Võ Sá
2

Huỳnh Văn Minh

Điện thoại:0933998799
02713.879253
Email: huynhvanminh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Cử nhân kinh tế
Huỳnh Văn Minh
3

Nguyễn Đức Thành

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyenducthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc
Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp
Nguyễn Đức Thành

VĂN PHÒNG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Email:skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3879253
Số fax:0271.3887088
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phan Minh Hiển

Điện thoại:
02713.879253
Email: phanminhhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng
Cử nhân kinh tế
Phan Minh Hiển
2

Vũ Quang Điện

Điện thoại:
02713.879253
Email: vuquangdien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Kỹ sư xây dựng
Vũ Quang Điện
3

Phạm Thị Phông

Điện thoại:
02713.879253
Email: phamthiphong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Cử nhân Tin học, Kế toán Doanh nghiệp
Phạm Thị Phông
4

Hà Thị Quế Linh

Điện thoại:
0271.3881787
Email: hathiquelinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Hà Thị Quế Linh
5

Hoàng Thanh Võ

Điện thoại:
02713.879253
Email: hoangthanhvo.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Hoàng Thanh Võ
6

Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyenthithuhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Nguyễn Thị Thu Hiền
7

Bùi Quốc Vương

Điện thoại:
02713.879253
Email: buiquocvuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Bùi Quốc Vương
8

Nguyễn Viết Sơn

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyenvietson.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Viết Sơn
9

Vũ Thị Thanh Lâm

Điện thoại:
02713.879253
Email: vuthithanhlam.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Thị Thanh Lâm

PHÒNG TỔNG HỢP - QUY HOẠCH


Điện thoại:02751.3870773
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Văn Tài

Điện thoại:
02713.879253
Email: levantai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân ngữ văn
Lê Văn Tài
2

Đặng Bá Nghi

Điện thoại:
02713.879253
Email: dangbanghi.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Đặng Bá Nghi
3

Nguyễn Đăng Ngãi

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyendangngai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân kinh tế
Nguyễn Đăng Ngãi
4

Nguyễn Tiến Tài

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyentientai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân ngữ văn
Nguyễn Tiến Tài
5

Trịnh Ngọc Linh

Điện thoại:
02713.879253
Email: trinhngoclinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Kỹ sư Điện khí hóa
Trịnh Ngọc Linh
6

Phạm Tiến Sĩ

Điện thoại:
02713.879253
Email: phamtiensi.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ QTKD
Phạm Tiến Sĩ
7

Lê Thị Hà

Điện thoại:
02713.879253
Email: lethiha.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kinh tế
Lê Thị Hà
8

Trần Thị Vân Khánh

Điện thoại:
02713.879253
Email: tranthivankhanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân QTKD
Trần Thị Vân Khánh

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


Điện thoại:0271.3870772
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Duy Hải

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyenduyhai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Kinh tế
Nguyễn Duy Hải
2

Lê Thị Hương

Điện thoại:
02713.879253
Email: lethihuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Xã hội học
Lê Thị Hương
3

Phạm Bích Hạnh

Điện thoại:
02713.879253
Email: phambichhanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân QTKD
Phạm Bích Hạnh
4

Nguyễn Quang Hào

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyenquanghao.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân QTKD
Nguyễn Quang Hào
5

Nguyễn Thị Minh Tâm

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyenthiminhtam.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật
Nguyễn Thị Minh Tâm
6

Lương Thị Trường An

Điện thoại:
02713.879253
Email: luongthitruongan.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Anh văn
Lương Thị Trường An
7

Nguyễn Thụy Mỹ Linh

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyenthuymylinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Quản lý Hành chính công
Nguyễn Thụy Mỹ Linh
8

Nguyễn Việt Thanh

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyenvietthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ Kinh tế
Nguyễn Việt Thanh
9

Trần Xuân Thủy

Điện thoại:
02713.879253
Email: tranxuanthuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kinh tế
Trần Xuân Thủy
10

Nguyễn Hoàng Hải

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyenhoanghai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Luật
Nguyễn Hoàng Hải
11

Huỳnh Quốc Toàn

Điện thoại:
02713.879253
Email: huynhquoctoan.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ Kinh tế
Huỳnh Quốc Toàn

PHÒNG ĐẦU TƯ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ


Điện thoại:0271.3898797
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoa Vận Định

Điện thoại:
02713.879253
Email: hoavandinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Luật
Hoa Vận Định
2

Võ Văn Sinh

Điện thoại:
02713.879253
Email: vovansinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Kinh tế
Võ Văn Sinh
3

Võ Minh Hùng

Điện thoại:
02713.879253
Email: vominhhung.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng
Cử nhân Kinh tế
Võ Minh Hùng
4

Võ Văn Hào

Điện thoại:
02713.879253
Email: vovanhao.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Kỹ sư Xây dựng
Võ Văn Hào
5

Bùi Đức Biên

Điện thoại:
02713.879253
Email: buiducbien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ QTKD
Bùi Đức Biên
6

Phạm Ký Phúc

Điện thoại:
02713.879253
Email: phamkyphuc.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
Phạm Ký Phúc
7

Nguyễn Hữu Thuận

Điện thoại:
02713.879253
Email: nguyenhuuthuan.hdnd@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ QTKD
Nguyễn Hữu Thuận
8

Đặng Hoài Nam

Điện thoại:
02713.879253
Email: danghoainam.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Thạc sỹ QTKD
Đặng Hoài Nam
9

Trần Ngọc Huyền

Điện thoại:
02713.879253
Email: tranngochuyen.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Luật, Cử nhân QTKD
Trần Ngọc Huyền
10

Lê Vũ Ngọc Anh

Điện thoại:
02713.879253
Email: levungocanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên
Cử nhân Kế toán
Lê Vũ Ngọc Anh
11

Hoàng Thị Kiều Oanh

Điện thoại:
02713.879253
Email: hoangthikieuoanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hoàng Thị Kiều Oanh
Văn bản mới ban hành

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Ngày ban hành: 27/09/2021

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Ngày ban hành: 27/09/2021

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Ngày ban hành: 27/09/2021

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Ngày ban hành: 20/09/2021

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 10/09/2021

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

Ngày ban hành: 07/09/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 06/09/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Ngày ban hành: 01/09/2021

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Ngày ban hành: 30/08/2021

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Ngày ban hành: 16/08/2021

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
tuyên truyền PC dịch Covid-19
tuyên truyền PC dịch Covid-19
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập266
  • Hôm nay46,500
  • Tháng hiện tại1,234,069
  • Tổng lượt truy cập84,688,350
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây