SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lý Thanh Tâm Lý Thanh Tâm
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Điện thoại cơ quan 0271.3602888
Địa chỉ email lythanhtam@binhphuoc.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Hải Thạch Hồ Hải Thạch
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Điện thoại cơ quan 02713686779
Địa chỉ email hhthach@binhphuoc.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hải Đăng Lê Hải Đăng
Trình độ chuyên môn Cử nhân
Điện thoại cơ quan 02713870975
Địa chỉ email lhdang@binhphuoc.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

Văn phòng


Điện thoại:06513.887.236
Số fax:06513.870.777
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Hồng Thắng

Điện thoại:
02713870163
Email: phthang@binhphuoc.edu.vn
Chánh Văn phòng Phạm Hồng Thắng
2

Nguyễn Ngọc Tỉnh

Điện thoại:0918.552.411
0273879943
Email: nntinh@binhphuoc.edu.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tỉnh
3

Chung Nguyễn Hữu Thiện

Điện thoại:0908.966.981
0271.3686123
Email: cnhuuthien@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Chung Nguyễn Hữu Thiện
4

Từ Thị Thơ

Điện thoại:0919.317.227
02713887236
Email: tuthitho@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Từ Thị Thơ
5

Đàm Thị Hường

Điện thoại:
02713887236
Email: damthihuong@binhphuoc.edu.vn
Kế toán Đàm Thị Hường
6

Nguyễn Thị Kim Khánh

Chuyên viên Nguyễn Thị Kim Khánh
7

Nguyễn Văn Đức

Chuyên viên Nguyễn Văn Đức
8

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh
9

Trịnh Văn Nam

Chuyên viên Trịnh Văn Nam
10

Hoàng Đức Cường

Chuyên viên Hoàng Đức Cường
11

Bùi Quốc Tuất

Chuyên viên Bùi Quốc Tuất

Phòng Giáo dục Tiểu học-Mầm non

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Văn Thường

Điện thoại:0988.414.182
02713879934
Email: tvthuong@binhphuoc.edu.vn
Trưởng phòng Trần Văn Thường
2

Phạm Thái Sơn

Điện thoại:'01689100199
02713888059
Email: ptson@binhphuoc.edu.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Thái Sơn
3

Vũ Thị Kim Huệ

Điện thoại:0917.425.698
02713870025
Email: kimhue0673@gmail.com
Phó Trưởng phòng Vũ Thị Kim Huệ
4

Nguyễn Thị Nhị

Điện thoại:0989.703.702
02713879934
Email: ntnhi@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Nhị
5

Trần Thanh Thắng

Điện thoại:0982.595.747
02713879934
Email: tranthang@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Trần Thanh Thắng
6

Bùi Thị Minh Tú

Điện thoại:
02713879934
Email: buithiminhtu.sgddt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Bùi Thị Minh Tú
7

Đậu Thị Nhung

Điện thoại:0945.839.229
02713870025
Email: nddaunhung4@gmail.com
Chuyên viên Đậu Thị Nhung
8

Hoàng Thị Hồng Thương

Điện thoại:0973.422.698
02713870025
Email: hoangthuong2841983@gmail.com
Chuyên viên Hoàng Thị Hồng Thương
9

Cao Thị Đọ

Điện thoại:'0984251139
02713870025
Email: caothido.sgddt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Cao Thị Đọ

Phòng Giáo dục Trung học

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Ngọc Thắng

Điện thoại:0988.417.245
Email: ngocthangbp@gmail.com
Trưởng phòng Trần Ngọc Thắng
2

Nguyễn Văn Thành

Điện thoại:
02713879107
Email: nvthanh@binhphuoc.edu.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Thành
3

Dương Văn Ca

Điện thoại:
02713888703
Email: dvca.duong@gmail.com
Phó Trưởng phòng Dương Văn Ca
4

Dương Thị Hà

Điện thoại:
02713879107
Email: duongthithuhagdth@gmail.com
Chuyên viên Dương Thị Hà
5

Đỗ Thị Kim Huê

Điện thoại:
02713879107
Email: dtkhue@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Đỗ Thị Kim Huê
6

Đặng Văn Hiếu

Điện thoại:
02713879107
Email: dangvanhieu@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Đặng Văn Hiếu
7

Nguyễn Thanh Tòng

Điện thoại:
02713879107
Email: tongdx@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Thanh Tòng
8

Ngô Văn Tú

Điện thoại:
02713879107
Email: nvtu@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Ngô Văn Tú
9

Lê Thị Bích Vân

Điện thoại:
02713879107
Email: lethibichvan@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Lê Thị Bích Vân
10

Hồ Thị Minh Thùy

Điện thoại:
02713888703
Email: htmthuy73@gmail.com
Chuyên viên Hồ Thị Minh Thùy

Phòng Thanh tra-Kiểm định chất lượng giáo dục

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hà Minh Quan

Điện thoại:0965.839.666
Email: hmquan.cae@gmail.com
Phó Trưởng phòng Hà Minh Quan
2

Nguyễn Thị Thái

Điện thoại:0913.241.270
06513.887.236
Email: nguyenthithai@binhphuoc.edu.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Thái
3

Nguyễn Ngọc Tú

Điện thoại:
02713888230
Email: nntu@binhphuoc.edu.vn
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Tú
4

Khổng Đức Chính

Điện thoại:
02713881250
Email: khongducchinh@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Khổng Đức Chính
5

Lê Quang Trung

Điện thoại:
02713881250
Email: lqtrungbp@gmail.com
Chuyên viên Lê Quang Trung
6

Dương Hồng Nhung

Điện thoại:
02713860388
Email: dhnhung@binhphuoc.edu.vn
Phó Trưởng phòng Dương Hồng Nhung
7

Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại:
02713888230
Email: nvt1000@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Văn Thanh
8

Nguyễn Tiến Mạnh

Điện thoại:
02713888230
Email: tienmanh.ktkdbinhphuoc@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Tiến Mạnh
9

Mai Xuân Ca

Điện thoại:
02713881250
Email: xuancakt@gmail.com
Chuyên viên Mai Xuân Ca
10

Ninh Thị Thúy

Điện thoại:
02713881250
Email: ntthuy@binhphuoc.edu.vn
Chuyên viên Ninh Thị Thúy

Công đoàn ngành

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đỗ Thanh Dũng

Điện thoại:
02713870056
Email: dtdung@binhphuoc.edu.vn
Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Dũng
2

Nguyễn Thị Lê

Điện thoại:
02713870056
Email: ntle@binhphuoc.edu.vn
Kế toán Nguyễn Thị Lê
Văn bản mới ban hành

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Ngày ban hành: 27/09/2021

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Ngày ban hành: 27/09/2021

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Ngày ban hành: 27/09/2021

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Ngày ban hành: 20/09/2021

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 10/09/2021

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

V/v làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023

Ngày ban hành: 07/09/2021

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 06/09/2021

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19

Ngày ban hành: 01/09/2021

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Quyết định V/v Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của Công chứng viên Trương Thanh Hậu

Ngày ban hành: 30/08/2021

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày ban hành: 17/08/2021

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu

Ngày ban hành: 16/08/2021

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Quyết định vv cấp Thẻ thừa phát lại cho bà Trần Thị Ánh Nguyệt

Ngày ban hành: 22/07/2021

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

cài đặt, sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

Ngày ban hành: 22/07/2021

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Quyết định V/v cấp Thẻ thừa phát lại cho ông Lê Quốc Ninh

Ngày ban hành: 21/07/2021

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Chấn chỉnh việc triển khai thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên đúng hướng dẫn kỹ thuật

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 20/07/2021

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh BP

Ngày ban hành: 18/07/2021

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 07/07/2021

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định cho Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày ban hành: 01/07/2021

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Phản hồi đề nghị từ Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng cục Hải quan

Ngày ban hành: 29/06/2021

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Khẩn trương tăng cường các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 29/06/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
tuyên truyền PC dịch Covid-19
tuyên truyền PC dịch Covid-19
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập231
  • Hôm nay47,932
  • Tháng hiện tại1,235,501
  • Tổng lượt truy cập84,689,782
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây