UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Thứ ba - 10/11/2020 14:27
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 30/7/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 26/10/2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Kế hoạch).
Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo của Đảng, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản pháp luật đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả. Phát huy tính tự giác, ý thức trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Kế hoạch yêu cầu đặt ra đối với các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh: Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng, quy định pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật của sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng PHPBPL các cấp, của cơ quan thường trực Hội đồng, cán bộ pháp chế, phòng, ban, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, kết hợp, lồng ghép hoạt động PBGDPL; triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội hoặc những vấn đề cần định hướng dư luận; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Theo đó, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm các nội dung thực hiện trong năm 2021, bao gồm:
1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Các văn bản trọng tâm cần phổ biến: Phổ biến chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 30/7/2020 của Tỉnh ủy về việc về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó, chú trọng vào việc phổ biến, quán triệt nội dung các Luật, Pháp lệnh mới được ban hành trong năm 2020, năm 2021 và các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong năm 2021; các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành trong năm 2020, năm 2021; Các Công ước, Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL trong giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh.
- Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, huyện: Củng cố, kiện toàn Hội đồng, Ban Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, huyện theo quy định; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL.
- Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới; kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL theo Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đã được Bộ Tư pháp ban hành tại Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018. Chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL cho đối tượng đặc thù gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ này; quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số.
- Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi trên phạm vi toàn tỉnh về pháp luật phòng, chống tham nhũng
- Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin bằng các hình thức phù hợp
-Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật:  Triển khai, thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật”; Ngày pháp luật Việt Nam” bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú nhằm tạo thói quen học tập, làm đúng pháp luật; giúp cán bộ, công chức, viên chức cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật để giải quyết công việc hiệu quả, đúng pháp luật, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” và Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trọng tâm là xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL dùng chung của tỉnh; cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; đổi mới, cải tiến chuyên mục PBGDPL trên Cổng/Trang tin Wedsite của các sở, ban, ngành, địa phương; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác PBGDPL.
- Phổ biến pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tập trung vào đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn pháp luật và giáo dục công dân; thực hiện có chất lượng các hoạt động PBGDPL ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp.
- Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù: Tăng cường công tác phối hợp PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL, trọng tâm là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới, vùng có điều kiện khó khăn; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc,...
- Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật: Tổ chức việc thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trọng tâm là xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử, gắn với việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”.
- Tổng kết thực hiện Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các Đề án trong Chương trình
Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 04 năm thực hiện Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; Xây dựng chương trình, Kế hoạch mới về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn tiếp theo tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật mới thuộc ngành, lĩnh vực quản lý: Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp luật gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; các văn bản có liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ và Nhân dân; các văn bản pháp luật về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, tiêu chí PAPI; chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,....
- Phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình, Đề án đã được ban hành hoặc ký kết: Tiếp tục thực hiện các Chương trình, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật đã được ban hành; chủ động ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với các Đề án kết thúc vào năm 2021, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ trì Đề án rà soát nhiệm vụ, mục tiêu của cả giai đoạn để có giải pháp triển khai thực hiện đạt kết quả cao; đồng thời tham mưu tổng kết Đề án và đề xuất khen thưởng.
2. Công tác hòa giải ở cơ sở: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ tập huấn viên và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; Tăng cường triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở gắn với việc thực hiện Chương trình phối hợp số 410/CTPH ngày 04/6/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2023.
3. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Thực hiện xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Trong Kế hoạch PBGDPL năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo định kỳ hoặc đột xuất theo chuyên đề.
Đồng thời, trong từng nội dung hoạt động và phần tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cụ thể trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện đạt kết quả cao./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 02/07/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Ngày ban hành: 01/07/2022

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 30/06/2022

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 30/06/2022

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của Bệnh xá Công an tỉnh

Ngày ban hành: 27/06/2022

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp đảm bảo nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Ngày ban hành: 27/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Ngày ban hành: 26/06/2022

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection

Ngày ban hành: 23/06/2022

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày ban hành: 22/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 22/06/2022

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Ngày ban hành: 20/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 18/6/2022)

Ngày ban hành: 17/06/2022

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 17/06/2022

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của công ty CP Pymepharco

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Mua sắm thuốc, hóa chất, VTYT

Ngày ban hành: 16/06/2022

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tư y tế dùng chạy thận nhân tạo

Ngày ban hành: 16/06/2022

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng chống, dịch Covid-19

Ngày ban hành: 15/06/2022

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 14/06/2022

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Ngày ban hành: 14/06/2022

Thực hiện công tác tuyên truyền

Thực hiện công tác tuyên truyền

Ngày ban hành: 13/06/2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH Phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi năm 2022

Ngày ban hành: 11/06/2022

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ngày ban hành: 10/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/6/2022)

Ngày ban hành: 10/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 09/06/2022

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

KH 01 KẾ HOẠCH TƯ PHÁP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

KH 02 TRUYỀN THÔNG, KSOAT TTHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

KH 09 THỰC HÀNH TK, CLP

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

KH 10 PHỔ BIẾN GDPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

KH 11 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VB QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

KH 13 PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

KH 15 ĐỀ ÁN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

KH 20 PHÁT ĐỘNG THI ĐUA VĂN HÓA CÔNG SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

KH 30 QĐ SỐ 25 VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

KH 35 TTHC 1 CỬA, 1 CỬA LIÊN THÔNG

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

KH 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

KH 37 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

KH 38 TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

KH 39 CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÁC CCHC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

KH 39 THI ĐUA BV AN TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 BIÊN CHẾ CC

KH 40 BIÊN CHẾ CC

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

KH 40 KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH 41 CCHC NĂM

KH 41 CCHC NĂM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

KH DÂN CHỦ CƠ SỞ

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

KH SÔ 36 CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Ngày ban hành: 08/06/2022

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

KH SỐ 39 BV AN NINH TỔ QUỐC

Ngày ban hành: 08/06/2022

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày ban hành: 07/06/2022

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 và Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 06/06/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất của TTYT Phước Long

Ngày ban hành: 03/06/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước(Kể từngày 04/6/2022)

Ngày ban hành: 03/06/2022

Quoc khanh 2-9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây