Hoc tap bac

Thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023

Thứ năm - 22/06/2023 16:07 561
Ngày 13/6/2023, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 1930/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Hình minh họa (nguồn internet)
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018  của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 để hoàn thành tốt chỉ tiêu về độ bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023
 Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong chiến lược phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh; chú trọng phát triển lực lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã và lực lượng lao động trong khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện.
Căn cứ theo điều kiện ngân sách tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, đảm bảo đúng quy định. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo BHXH, BHYT các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT. Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp huyện, cấp xã; duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT đối với các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phấn đấu năm 2023 tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt trên 93% và trên 38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH và theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về BHXH, BHYT, BHTN. Khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 và các văn bản, quy định mới của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh về lĩnh vực BHXH, BHTN; phối hợp với sở, ngành chức năng, cơ quan BHXH tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN nhằm khắc phục vi phạm trong việc thực hiện các chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn toàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Tài chính căn cứ theo điều kiện ngân sách tỉnh, nghiên cứu quy định của pháp luật, tham mưu hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện ngoài mức hỗ trợ được quy định tại Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện cho nhóm đối tượng người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, đảm bảo đúng quy định. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, phê duyệt danh sách các nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư có mức sống trung bình chuyển cho cơ quan BHXH để làm cơ sở thực hiện cấp thẻ BHYT cho người dân theo quy định.
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện công tác tuyên truyền phát triển người tham gia BHYT ngay tại cơ sở khám chữa bệnh BHYT địa bàn đang hoạt động một cách hiệu quả, có kế hoạch và có kết quả cụ thể báo cáo UBND tỉnh.
BHXH tỉnh chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người lao động trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; mở rộng mạng lưới nhân viên thu BHXH, BHYT tại cơ sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Triển khai có hiệu quả để thực hiện các chính sách của tỉnh về hỗ trợ đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên đang theo học trên địa bàn tỉnh tham gia và thụ hưởng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT. Phối hợp với các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
Công an tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết các vấn đề về đình công, lãn công, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động liên quan đến việc chủ doanh nghiệp, chủ đơn vị sử dụng lao động bỏ trốn; không để phát sinh các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, nơi tập trung đông người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động ở các doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất đang hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp cho thuê lao động. Phối hợp với BHXH tỉnh và các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh; tiến hành xử lý theo quy định pháp luật đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng, chiếm dụng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện theo phân cấp quản lý và thẩm quyền quy định.
UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức xã hội khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Xây dựng kế hoạch và tăng cường phối hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phát động các phong trào hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phát động phong trào xây dựng các khu dân cư bao phủ BHXH, BHYT; vận động các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, xóm làng cùng chung tay hỗ trợ kinh phí để người dân có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHYT, BHXH tự nguyện nhằm giảm bớt khó khăn khi không còn tuổi lao động hoặc ốm đau, bệnh tật. Nghiên cứu xây dựng và đưa tiêu chí nhân khẩu tham gia BHYT vào quy chế công nhận gia đình văn hóa, thôn ấp, khu phố văn hóa./.

Tác giả bài viết: Đào Thị Tuyết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây