Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Bình Phước đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022

Thứ ba - 30/08/2022 14:20 1055
Ngày 21/4/2022, Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp Bình Phước đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó,thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022. Phong trào thi đua theo chuyên đề được phát động với chủ đề “Ngành Tư pháp Bình Phước đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau :
1. Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp - Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL. - Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. - Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tổ chức thẩm định hiệu quả các đề nghị xây dựng văn bản, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng tới tính dự báo chính sách, tính khả thi để các quy định thực sự đi vào cuộc sống. - Chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra văn bản; phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời đối với các văn bản có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thông qua tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền.
- Triển khai hiệu quả công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các văn bản pháp luật đã hết hiệu lực, có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội được phát hiện qua rà soát.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này tại cấp huyện và cấp xã).
3. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quản lý nhà nước về công tác pháp chế - Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác pháp chế các sở, ban, ngành của tỉnh theo quy định của pháp luật; tăng cường hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ pháp chế.
4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật - Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL năm 2022; tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL và tổng kết 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Bộ luật, Luật theo chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương. - Tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu tình hình mới.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, gắn với các mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/QĐ-TTg.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022". Tổ chức thực hiện Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Tiếp tục tăng cường tập huấn chuyên sâu; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 5 5. Công tác hành chính tư pháp
- Công tác hộ tịch, chứng thực: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án "Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc" trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 239/KH-STP ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chương trình hành động Quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Triển khai có hiệu quả Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi cho cấp huyện, cấp xã, nhất là đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực cho công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác hộ tịch, chứng thực tại cấp huyện, cấp xã.
- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; quy định về thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh; phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Thực hiện có hiệu quả việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh đúng quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Công tác Quốc tịch: Tiếp tục thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.
 - Công tác nuôi con nuôi: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; Công ước La Hay số 33 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. - Công tác lý lịch tư pháp: Tổ chức triển khai và thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp (sau khi được ban hành). Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chiến lược phát triển Lý lịch tư pháp (LLTP) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin LLTP để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP và cấp Phiếu LLTP.
- Giải quyết kịp thời các việc về quốc tịch; đăng ký nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.
- Công tác bồi thường Nhà nước: Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh.
6. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp
- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; Luật Công chứng (sửa đổi) và Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. Triển khai vận hành và duy trì ổn định Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh. - Tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế” theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh, kết hợp với việc thực hiện tốt cơ chế tự quản của Đoàn Luật sư. - Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. - Thụ lý, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết 100% các hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp, tư vấn pháp luật, đấu giá tài sản... theo quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, tư 7 vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
7. Công tác trợ giúp pháp lý
- Tiếp tục thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý. - Triển khai các Chương trình, Kế hoạch đã được phê duywwtj và đang còn hiệu lực thi hành: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.
- Tăng cường trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng và địa diện ngoài tố tụng; thường xuyên phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để thực hiện đảm bảo theo Thông tư số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTCTANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tói cao ban hành quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp phapslys trong hoạt động tố tụng; đồng thời, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 8. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính - Tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 244/QĐ-STP ngày 09/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp v/v ban hành kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 và các kế hoạch công tác tư pháp có liên quan.
- Tổ chức tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Các đơn vị sự nghiệp thực hiện tiếp công dân theo quy định.
- Chấp hành nghiêm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định; công khai, minh bạch trong hoạt động của Sở Tư pháp. -
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng. Triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định.
- Tổ chức thực hiện Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC năm 2022. 
8. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
- Triển khai hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 của Sở Tư pháp.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ công tác tư pháp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC; cung cấp dịch vụ công trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của ngành Tư pháp tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đảm bảo hiệu quả.
10. Công tác thống kê - Tiếp tục triển khai có hiệu quả Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.
- Tăng cường úng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, góp phần đua công tác thống kê của ngành đi vào nề nếp, phục vụ hiệu qur công tác chỉ đạo, điều hành tại cơ quan, đơn vị.
11. Công tác tổ chức xây dựng ngành Tư pháp, thi đua khen thưởng
- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sắp xếp, kiện toàn các phòng thuộc Sở Tư pháp sau khi có Quyết định của UBND tỉnh; xây dựng Đề án kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; Kiện toàn Phòng Tư pháp cấp huyện, đội ngũ công chức Tư pháp
- Hộ tịch cấp xã theo Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ các cơ quan Tư pháp nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan Tư pháp, bổ trợ tư pháp, pháp chế trên địa bàn tỉnh đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ, thành thạo về nghiệp vụ, có phẩm chất tốt, có khả năng tham mưu thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác tư pháp, pháp chế tại cơ quan, đơn vị, địa phương; 100% cán bộ hộ tịch cấp huyện, xã được bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận theo quy định của Luật Hộ tịch.
- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ công chức, viên chức ngành Tư pháp, Chỉ thị số 02/CTBTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hoá công sở giai đoạn 2019 - 2025".
- Tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành Tư pháp lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành Tư pháp và của tỉnh Bình Phước; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Xem Nội dung Văn bản

Tác giả bài viết: Nguyến Xuân

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây