Quyết định Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Thứ hai - 19/10/2020 09:26 2964
Quyết định Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ TƯ PHÁP

Số: 149/QĐ-STP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Bình Phước, ngày 15 tháng 10 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
 
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp bao gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Trọng Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban;
2. Ông Trần Thanh Long – Chánh Văn phòng Sở - Phó Trưởng ban;
3. Ông Nguyễn Văn Tám – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Bổ trợ tư pháp - Thành viên;
4. Ông Võ Hồng Khanh – Chuyên viên Văn phòng Sở - Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Xuân - Chuyên viên Văn phòng Sở - Thành viên kiêm Thư ký, Quản trị trang thông tin điện tử.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Biên tập thực hiện theo Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 27/4/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp về kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước./.
 
Nơi nhận:      
- Như Điều 3;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, VP.       
GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Tiến Hiếu

Xem chi tiết QĐ 149 tại đây

Tác giả bài viết: Võ Hồng Khanh

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây