guyện mãi đi theo con đường Đảng, Bác Hồ đã chọn

Thứ hai - 29/11/2021 08:19 448
BPO - “Bài viết của Tổng Bí thư đã trả lời trúng và đúng những vấn đề bức thiết nhất của cán bộ, đảng viên, chính khách, học giả, các thành phần trong xã hội đang quan tâm như: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao chúng ta chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội? Chúng ta cần làm gì, làm thế nào? Mô hình nào là phù hợp?”. Đó là nhận định của Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng khi trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) về nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
guyện mãi đi theo con đường Đảng, Bác Hồ đã chọn

KHÔNG THỂ LÀ CON ĐƯỜNG KHÁC

Ông Hà Anh Dũng cho rằng: Ngay tiêu đề, Tổng Bí thư nêu rất khiêm tốn là “Một số vấn đề” về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam, nhưng thực ra đề cập những vấn đề rất rộng lớn, rất cơ bản và sâu sắc ở tầm tư tưởng - lý luận. Không đi nhiều vào lý luận mà Tổng Bí thư nói rằng nhân dân ta mong muốn, lựa chọn con đường CNXH.
 

1
Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, xây dựng chủ nghĩa xã hội mới về chất.  Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen các điển hình thi đua yêu nước năm 2020 

Một trong những điểm nhấn của bài viết là đưa ra những lý lẽ sâu sắc, luận cứ thuyết phục về tính tất yếu thay thế của CNXH đối với chủ nghĩa tư bản (CNTB). Thế giới đang chịu nhiều tác động tiêu cực bởi mặt trái của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, của các nền dân chủ đa nguyên, khiến bất công xã hội ngày càng gia tăng, xung đột xã hội bùng nổ ở nhiều nước, suy thoái môi trường diễn ra nghiêm trọng… mà CNTB tự nó không thể giải quyết được các vấn nạn, các khuyết tật nêu trên. Không ít người đã từng say sưa với chủ nghĩa tự do, nhưng sự thật phơi bày đã làm thức tỉnh họ, nhất là từ cuộc khủng hoảng y tế trong đại dịch Covid-19; hay các cuộc bầu cử gây chia rẽ xã hội, đánh mất lòng tin của cử tri, gây nên các xung đột làm rạn nứt các kết cấu xã hội, đánh rơi mặt nạ “dân chủ” mà các lý luận gia tư sản luôn rêu rao và tìm cách “xuất khẩu dân chủ”. Đây là điểm cốt lõi của bài viết, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng khẳng định.

Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người mà không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội mà không phải gia tăng khoảng cách giàu, nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn mà không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của CNXH và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi.

 

Bài viết của Tổng Bí thư đã làm rõ những vấn đề cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà chúng ta kiên định trong quá trình đổi mới. Việt Nam tiến lên CNXH từ một nước phong kiến lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý: “Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư, tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ XHCN, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển CNTB. Đương nhiên, việc kế thừa những thành tựu này phải có chọn lọc trên quan điểm khoa học, phát triển”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam, mà rõ ràng nhất là thành tựu sau 35 năm đổi mới cho thấy con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, dân tộc Việt Nam lựa chọn là đúng đắn.

XÂY DỰNG CNXH LÀ KIẾN TẠO MỘT KIỂU XÃ HỘI MỚI VỀ CHẤT

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phân tích: Bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực là cơ bản, bài viết của Tổng Bí thư chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, thách thức mà chúng ta phải đối mặt trên con đường đi lên CNXH. Đó là chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, thiếu bền vững; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; hiệu quả và năng lực của nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế; môi trường bị ô nhiễm tại nhiều nơi; công tác quản lý, điều tiết thị trường còn nhiều bất cập. Khoảng cách giàu, nghèo gia tăng; chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế và nhiều dịch vụ công ích khác còn không ít hạn chế; văn hóa, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp; tội phạm và các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống vẫn diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Các thế lực xấu, thù địch lại luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" nhằm xóa bỏ CNXH ở Việt Nam.
 

11
Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển thực sự vì con người, nhân ái và đoàn kết. Đó chính là những giá trị đích thực của CNXH. Trong ảnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: Để xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam, cần thiết phải xác định rõ xây dựng CNXH là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, là cả một quá trình lâu dài, khó khăn và phức tạp, không được chủ quan, nóng vội. Do đó, luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn tươi mới, tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống.

Bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Phải xem sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển.

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, trước hết là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và các dịch vụ công ích khác, nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa cho nhân dân.

Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng XHCN không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân.

 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện tốt hơn nữa các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, nhằm làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Nguồn tin: baobinhphuoc.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập880
  • Hôm nay132,083
  • Tháng hiện tại12,397,042
  • Tổng lượt truy cập361,064,153
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây