Hội thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Thứ tư - 10/11/2021 15:58 691
Sáng ngày 09/11/2021, tại trụ sở ở Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Trưởng Ban Soạn thảo Luật tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Soạn thảo Luật; Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, Tổ trưởng Tổ soạn thảo; các thành viên tổ soạn thảo; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục. Cùng tham dự Hội thảo có đại diện Ban Kinh tế Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, tổ chức nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội, các chuyên gia trong nước và đông đảo cơ quan thông tấn báo chí.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Soạn thảo Trần Quốc Phương cho biết, thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao, đã xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia xin ý kiến Quốc hội và dự kiến thông qua ngày 13/11/2021. Việc thông qua dự án Luật này tạo cơ sở pháp lý bảo đảm cho việc thu thập, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những thông tin thống kê phản ánh năng suất, hiệu quả, tăng trưởng, phản ánh các nhóm yếu thế… Buổi hội thảo hôm nay nhằm xin ý kiến các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; đồng thời giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến dự án Luật đến các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.
bo ke hoach va dau tu to chuc luat sua doi bo sung mot so dieu va phu luc danh muc chi tieu thong ke quoc gia cua luat thong ke
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Soạn thảo Luật Thống kê Trần Quốc Phương
phát biểu khai mạc Hội thảo
Tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đã giới thiệu đến các đại biểu quá trình xây dựng, nội dung chủ yếu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, gồm các nội dung chính: Một số nội dung cơ bản về Luật Thống kê số 89/2015/QH13; Sự cần thiết xây dựng dự án Luật; Quá trình xây dựng dự án Luật; Giới thiệu nội dung dự thảo Luật; Kế hoạch tiếp theo. Theo đó, việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê là một yêu cầu cần thiết, được thực hiện theo Điều 18 Luật Thống kê quy định về điều chỉnh, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia và để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phản ánh tình hình mới, bối cảnh mới phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong thời gian gần đây, như: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Chính sách về phát triển bền vững; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics; Giới và bình đẳng giới; Quan hệ hội nhập quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam,...
 
Thực hiện quá trình xây dựng dự án Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Từ lập đề nghị đến khi trình Quốc hội, dự án Luật có tên gọi “Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê”. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 9/2021, Chính phủ trình Quốc hội dự án “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê” với phạm vi điều chỉnh mở rộng. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã sửa tên dự án Luật thành “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê”. Dự kiến ngày 13/11/2021, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật.
 
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê gồm:
 
Thứ nhất, Phạm vi sửa đổi, bổ sung: Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 48 của Luật Thống kê; Thay thế Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia bằng Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật này.
 
Thứ hai, Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm 21 nhóm với 230 chỉ tiêu. So với danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015/QH13, danh mục chỉ tiêu lần này có một số thay đổi. Cụ thể, về nhóm chỉ tiêu, tăng 01 nhóm chỉ tiêu, nhóm “Trật tự, an toàn xã hội và tư pháp” tách thành 2 nhóm: “Trật tự, an toàn xã hội” và “Tư pháp”; sửa tên 03 nhóm chỉ tiêu: Nhóm “07. Tiền tệ và bảo hiểm” sửa tên thành “07. Tiền tệ, bảo hiểm và chứng khoán”. Nhóm “11. Giá cả” sửa tên thành “11. Chỉ số giá”. Nhóm “13. Công nghệ thông tin và truyền thông” sửa tên thành “13. Công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông và truyền thông”. Về chỉ tiêu, giữ nguyên 128 chỉ tiêu, sửa tên 44 chỉ tiêu, bổ sung 58 chỉ tiêu, bỏ 14 chỉ tiêu.
bo ke hoach va dau tu to chuc luat sua doi bo sung mot so dieu va phu luc danh muc chi tieu thong ke quoc gia cua luat thong ke 1
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến giới thiệu quá trình xây dựng, nội dung chủ yếu của Luật sửa đỏi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã cập nhật, phản ánh, đánh giá một số chính sách pháp luật, mục tiêu đường lối đổi mới trong thời gian gần đây. Cụ thể, có 19 chỉ tiêu thống kê phản ánh, giám sát, đánh giá thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 17 chỉ tiêu thống kê phản ánh, giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; 52 chỉ tiêu thống kê phản ánh, giám sát, đánh giá thực hiện nội dung về phát triển bền vững; 22 chỉ tiêu thống kê phản ánh, giám sát, đánh giá việc thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung vào các nhóm chuyển đổi số, kinh tế số; 12 chỉ tiêu thống kê phản ánh, giám sát, đánh giá thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics; 26 chỉ tiêu thống kê phản ánh, giám sát, đánh giá về giới và bình đẳng giới.
 
Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia cũng đã cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê phản ánh quan hệ hội nhập quốc tế, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Có 10 chỉ tiêu thống kê tương ứng với các chỉ tiêu thống kê giới ở cấp độ toàn cầu; 33 chỉ tiêu thống kê tương ứng với các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững ở cấp độ toàn cầu (SDG); 29 chỉ tiêu thống kê tương ứng với các chỉ tiêu thống kê cấp độ ASEAN; 05 chỉ tiêu thống kê thuộc bộ chỉ tiêu phát triển công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu (IDI); 03 chỉ tiêu thống kê thuộc bộ chỉ tiêu đánh giá Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đồng thời cập nhật các chỉ tiêu thống kê phản ánh, dự báo, đo lường sự phát triển của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế bao trùm. Có 24 chỉ tiêu thống kê phản ánh kinh tế xanh, tăng trưởng xanh; 05 chỉ tiêu thống kê phản ánh kinh tế tuần hoàn; 07 chỉ tiêu thống kê phản ánh kinh tế bao trùm.
 
Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia còn cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu thống kê phản ánh liên kết vùng và nhóm yếu thế với 11 chỉ tiêu thống kê về môi trường và biến đổi khí hậu; 132 chỉ tiêu thống kê phản ánh liên kết vùng (chỉ tiêu có phân tổ theo vùng); 14 chỉ tiêu thống kê liên quan đến trẻ em.
bo ke hoach va dau tu to chuc luat sua doi bo sung mot so dieu va phu luc danh muc chi tieu thong ke quoc gia cua luat thong ke 2
Toàn cảnh Hội thảo
Đồng thời các đại biểu được nghe chuyên gia trong nước, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức UNICEF giới thiệu về: Một số điểm về quy trình biên soạn GDP và GRDP; Nội dung cơ bản về Chiến lược kinh tế số và xã hội số; Giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em; Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước. Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận xoay quanh các vấn đề liên quan đến nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê./.

Nguồn tin: consosukien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay6,576
  • Tháng hiện tại2,039,126
  • Tổng lượt truy cập316,100,279
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây