Điều tra dân số giữa kỳ

Tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017

Thứ năm - 12/10/2017 13:58 2124
Ngày 26/8/2016 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Cuộc Tổng điều tra được thực hiện trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản đã thu thập trong tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016); cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017

         Tổng điều tra được tiến hành theo hai giai đoạn:

        Giai đoạn 1: Thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3 - 30/5/2017.

         Giai đoạn 2: Thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1 -30/7/2017.

         Nội dung Tổng điều tra gồm 6 nhóm thông tin:

         1- Thông tin chung về cơ sở;

         2- Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động;

         3- Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

         4- Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin;

         5- Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp;

         6- Thông tin chuyên đề về doanh nghiệp.

Các văn bản:

 ♦ Kế hoạch số 163/KH-BCĐTĐT ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Bình Phước

 ♦ Kế hoạch số 52/KH-BCĐTĐT ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bình Phước về việc triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Bình Phước

 ♦ Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 ♦ Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 ♦ Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017

 ♦ Kế hoạch rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 ♦ Công văn số 693/BCĐT-TTT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Bình Phước về việc thành Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp huyện, xã

 ♦ Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Bình Phước

 ♦ Công văn số 7509/BKHĐT-TCTK ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 ♦ Nội dung Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017

CÁC LOẠI PHIẾU ĐIỀU TRA

1. Phiếu doanh nghiệp

♦ Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2016

♦ Phiếu 1Am/TĐTKT-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất

♦ Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX: Kết quả hoạt động của hợp tác xã năm 2016

♦ Phiếu 1A.2/TĐTKT-CN: Kết quả sản xuất và tiêu thị sản phẩm công nghiệp năm 2016

♦ Phiếu 1A.2m/TĐTKT-DVGC: Phiếu thu thập thông tin về dịch vụ gia công hàng hóa với nước ngoài năm 2016

♦ Phiếu 1A.3/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động xây dựng năm 2016

♦ Phiếu 1A.4/TĐTKT-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp năm 2016

♦ Phiếu 1A.5.1/TĐTKT-VT: Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát năm 2016

♦ Phiếu 1A.5.2/TĐTKT-KB: Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải năm 2016

♦ Phiếu 1A.6.1/TĐTKT-LTAU: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2016

♦ Phiếu 1A.6.2/TĐTKT-DL: Kết quả hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành năm 2016

♦ Phiếu 1A.7.1/TĐTKT-TC: Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính năm 2016

♦ Phiếu 1A.7.2/TĐTKT-XNKDVTCNH: Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng năm 2016

♦ Phiếu 1A.8/TĐTKT-BH: Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và mô giới bảo hiểm năm 2016

♦ Phiếu 1A.9.1/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản năm 2016

♦ Phiếu 1A.9.2/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động thông tin và truyền thông năm 2016

♦ Phiếu 1A.9.3/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động dịch vụ khác năm 2016

♦ Phiếu 1A.9.4/TĐTKT-YT: Kết quả hoạt động y tế năm 2016

♦ Phiếu 1A.9.5/TĐTKT-GD: Kết quả hoạt động giáo dục, đào tạo năm 2016

♦ Phiếu 1A.10/TĐTKT-RT: Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải, nước thải năm 2016

♦ Phiếu 1C/TĐTKT-ĐT: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp đang đầu tư chưa sản xuất, kinh doanh năm 2016

♦ Phiếu 1D/TĐTKT- VP: Phiếu thu thập thông tin đối với trụ sở chính của doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh gnhiệp nước ngoài năm 2016

2. Phiếu cá thể

♦ Phiếu 2/TĐTKT-CT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

♦ Phiếu 2A/TĐTKT-CN: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động công nghiệp

♦ Phiếu 2B/TĐTKT-VT: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động vận tải, kho bãi

♦ Phiếu 2C/TĐTKT-TN: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

♦ Phiếu 2D/TĐTKT-CT: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động lưu trú, ăn uống và một số dịch vụ khác

3. Phiếu hành chính sự nghiệp

♦ Phiếu 3A/TĐTKT-NN: Phiếu thu thập thông tin về cơ quan Đảng, Nhà nước

♦ Phiếu 3Am/TĐTKT-NN: Phiếu thu thập thông tin về cơ quan Đảng, Nhà nước

♦ Phiếu 3S/TĐTKT-NN: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sự nghiệp

♦ Phiếu 3Sm/TĐTKT-NN: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sự nghiệp

♦ Phiếu 3G/TĐTKT-GD: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở giáo dục, đào tạo

♦ Phiếu 3Gm/TĐTKT-GD: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở giáo dục, đào tạo

♦ Phiếu 3Y/TĐTKT-YT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở y tế

♦ Phiếu 3Ym/TĐTKT-YT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở y tế

♦ Phiếu 3V/TĐTKT-VH: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở văn hóa, thể thao

♦ Phiếu 3Vm/TĐTKT-VH: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở văn hóa, thể thao

♦ Phiếu 3T/TĐTKT-TT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở thông tin, truyền thông

♦ Phiếu 3Tm/TĐTKT-TT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở thông tin, truyền thông

♦ Phiếu 3H/TĐTKT-HH: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngaoì tại Việt Nam

4. Phiếu Tôn giáo

♦ Phiếu 4/TĐTKT-TG: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

CÁC PHỤ LỤC

♦ Phụ lục 1: Danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp có hoạt động hạch toán hệ thống

♦ Phụ lục 2: Quy trình chọn mẫu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở hành chính, sự nghiệp

♦ Phụ lục 3: Quy trình lập danh sách đơn vị điều tra, mẫu bảng kê và biểu tổng hợp danh sách cơ sở SXKD cá thể của Tổng điều tra kinh tế năm 2017

♦ Phụ lục 4: Hướng dẫn lập danh sách cơ sở thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước khối Trung ương

♦ Phục lục 5: Hướng dẫn lập danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp địa phương và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Phiếu điều tra bằng file Excel

1. Phiếu điều tra doanh nghiệp

2. Phiếu cá thể

3. Phiếu hành chính sự nghiệp

4. Phiếu tôn giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay165,383
  • Tháng hiện tại688,540
  • Tổng lượt truy cập362,694,343
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Tổng cục Thống kê
Phân mềm giao việc_Taskgov
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành
Chiến lược phát triển TKVN
Tuyển dụng năm 2022
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây