Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2023

Thứ năm - 11/10/2018 09:36 117 0
Thực hiện Chương trình phối số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam về việc thực hiện công tác giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2018-2023. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
Ngày 19/9/2018, Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh Bình Phước thống nhất ký kết Chương trình phối hợp số 616 /CTrPH-STP-HLG về thực hiện công tác giai đoạn 2018-2023.
Mục đích của việc ký kết là nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam trong công tác xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực giai đoạn 2018-2023.
Theo đó, trong giai đoạn 2018-2023, Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh cần tăng cường phối hợp công tác để triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ sau:
Trong công tác xây dựng pháp luật: Thực hiện công tác xây dựng pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật trong xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật; rà soát, nghiên cứu nhằm phát hiện kịp thời những thiếu sót, bất cập, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và các lĩnh vực công tác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở: Đề xuất, triển khai các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm phổ biến sâu rộng và triển khai thi hành Hiến pháp, các Luật, pháp lệnh mới ban hành và các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước và đối tượng là Hội viên Hội Luật gia các cấp phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Bên; tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09 tháng 11 hàng năm) theo nội dung, hình thức quy định tại Điều 6 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện “Ngày Pháp luật” theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; chia sẻ thông tin, tư liệu giữa các bên về văn bản quy phạm pháp luật với được ban hành; cung cấp thông tin, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở trên Trang thông tin điện tử của hai cơ quan; phát huy vai trò của Hội Luật gia tỉnh trong hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; phối hợp xây dựng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Hội Luật gia tỉnh và huy động hội viên Hội Luật gia tỉnh tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện thông tin, truyền thông về các hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của hai Bên bằng các hình thức phù hợp.
Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: Thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng mạng lưới Tư vấn viên pháp luật, Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý để hỗ trợ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho từng nhóm đối tượng và một số vụ việc cụ thể; chú trọng người nghèo, người dân tộc thiếu số, đối tượng chính sách và những nhóm người yếu thế trong xã hội ; phối hợp tạo điều kiện tiếp cận thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý để thực hiện trợ giúp pháp lý ; liên kết hoạt động tư vấn pháp luật giữa Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội Luật gia với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý trong triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho từng đối tượng cụ thể ; khuyến khích, tạo điều kiện cho Trung tâm tư vấn pháp luật đủ điều kiện đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý hoặc ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; quản lý, giám sát việc thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý ; giới thiệu người thuộc diện trợ giúp pháp lý đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở địa phương. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước giới thiệu khách hàng cho Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp tiếp người không thuộc diện được trợ giúp pháp lý ; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, khen thưởng, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Bên cạnh đó, có sự phối hợp công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực: Tổ chức tọa đàm, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các hoạt động; trao đổi tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý của mỗi Bên; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức có liên quan đến các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và điều kiện của mỗi Bên; biên soạn, xây dựng tài liệu nâng cao năng lực, nhận thức về pháp luật; tài liệu hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phối hợp.
Chương trình phối hợp đã quy định rõ trách nhiệm của Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh trong việc thực hiện Chương trình. Theo đó, Sở Tư pháp giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật làm đầu mối (phối hợp với phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các phòng có liên quan; Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước) Hội Luật gia tỉnh giao Văn phòng Hội làm đầu mối phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện Chương trình. Định kỳ hàng năm, căn cứ nhiệm vụ do mỗi cơ quan chủ trì, hai Bên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, lồng ghép các hoạt động phối hợp cụ thể trong Kế hoạch công tác năm và tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phối hợp và thống nhất hoạt động năm tiếp theo; kết thúc giai đoạn, có tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, đề ra phương hướng, giải pháp phối hợp trong giai đoạn tiếp theo; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình. Hai cơ quan chủ động phối hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp này. Kinh phí tổ chức thực hiện Chương trình này do các Bên tự bảo đảm từ ngân sách và các Chương trình, Kế hoạch, Đề án có liên quan theo kế hoạch hàng năm. Trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp, hai bên có thể huy động nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ phối hợp có hiệu quả./.
                                                                              


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây