Hoc tap bac

Phân loại cấp độ dịch tỉnh Bình Phước: 20 xã ở cấp độ 4

Thứ năm - 09/12/2021 07:43 1935

 Ngày 7/12, UBND tỉnh ban hành Công văn 4092/UBND-KGVX về phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước, kể từ ngày 8/12/2021.

Theo đó, Bình Phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

Đối với cấp huyện, tỉnh có 2 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 2 là thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng. 9 huyện có nguy cơ dịch ở cấp độ 3: Thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, các huyện: Chơn Thành, Hớn Quản, Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Gia Mập.

Đối với cấp xã, tỉnh có 29 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 1. 25 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 2.

37 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 gồm: Tân Đồng, Tiến Thành, Tiến Hưng(Đồng Xoài); Phước Bình (Phước Long); An Lộc (thị xã Bình Long); thị trấn Lộc Ninh, Lộc Thuận, Lộc Thành, Lộc Thái (huyện Lộc Ninh); Thiện Hưng, Thanh Hòa, Tân Tiến (huyện Bù Đốp), Thanh An, An Khương, Tân Lợi, Minh Tâm, Đồng Nơ, Tân Hiệp (huyện Hớn Quản); Tân Phú, Tân Hưng, Thuận Phú, Tân Hòa, Tân Lập, Đồng Tiến, Tân Tiến (huyện Đồng Phú); Bom Bo, Đức Liễu, Thống Nhất, Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng); thị trấn Chơn Thành, Minh Hưng, Minh Thành, Thành Tâm, Minh Long, Nha Bích (huyện Chơn Thành); Phước Tân, Bù Nho (Phú Riềng).

20 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 4 gồm: Hưng Chiến, Phú Thịnh, Phú Đức, Thanh Lương, Thanh Phú (thị xã Bình Long); Đức Hạnh, Đa Kia (huyện Bù Gia Mập); Lộc Hòa, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Thiện, Lộc Hưng, Lộc Thịnh, Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh); Tân Khai, Tân Hưng, Phước An (huyện Hớn Quản); Đức Phong (huyện Bù Đăng); Tân Phước (huyện Đồng Phú); Thọ Sơn (huyện Bù Đăng).

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ về dịch bệnh của từng xã, phường, thị trấn theo quy định.
 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Từ ngày 08/12/2021)
         
  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Phạm vi tỉnh   x    
Phạm vi huyện (11) 0 2 9 0
Phạm vi xã (111) 29 25 37 20
 
Đơn vị hành chính TT Tên xã/phường Cấp độ dịch
TOÀN TỈNH     Cấp 2
1. Thành phố Đồng Xoài     Cấp 3
  1 Phường Tân Phú Cấp 2
  2 Phường Tân Đồng Cấp 3
  3 Phường Tân Bình Cấp 2
  4 Phường Tân Xuân Cấp 2
  5 Phường Tân Thiện Cấp 2
  6 Xã Tân Thành Cấp 1
  7 Phường Tiến Thành Cấp 3
  8 Xã Tiến Hưng Cấp 3
2. Thị xã Phước Long     Cấp 2
  1 Phường Thác Mơ Cấp 2
  2 Phường Long Thủy Cấp 1
  3 Phường Phước Bình Cấp 3
  4 Phường Long Phước Cấp 2
  5 Phường Sơn Giang Cấp 1
  6 Xã Long Giang Cấp 2
  7 Xã Phước Tín Cấp 1
3.Thị xã Bình Long     Cấp 3
  1 Phường Hưng Chiến Cấp 4
  2 Phường An Lộc Cấp 3
  3 Phường Phú Thịnh Cấp 4
  4 Phường Phú Đức Cấp 4
  5 Xã Thanh Lương Cấp 4
  6 Xã Thanh Phú Cấp 4
4. Huyện Bù Gia Mập     Cấp 3
  1 Xã Bù Gia Mập Cấp 1
  2 Xã Đak Ơ Cấp 1
  3 Xã Đức Hạnh Cấp 4
  4 Xã Phú Văn Cấp 2
  5 Xã Đa Kia Cấp 4
  6 Xã Phước Minh Cấp 1
  7 Xã Bình Thắng Cấp 1
  8 Xã Phú Nghĩa Cấp 1
5. Huyện Lộc Ninh     Cấp 3
  1 Thị trấn Lộc Ninh Cấp 3
  2 Xã Lộc Hòa Cấp 4
  3 Xã Lộc An Cấp 2
  4 Xã Lộc Tấn Cấp 4
  5 Xã Lộc Thạnh Cấp 4
  6 Xã Lộc Hiệp Cấp 1
  7 Xã Lộc Thiện Cấp 4
  8 Xã Lộc Thuận Cấp 3
  9 Xã Lộc Quang Cấp 2
  10 Xã Lộc Phú Cấp 1
  11 Xã Lộc Thành Cấp 3
  12 Xã Lộc Thái Cấp 3
  13 Xã Lộc Điền Cấp 2
  14 Xã Lộc Hưng Cấp 4
  15 Xã Lộc Thịnh Cấp 4
  16 Xã Lộc Khánh Cấp 4
6. Huyện Bù Đốp     Cấp 3
  1 Thị trấn Thanh Bình Cấp 2
  2 Xã Hưng Phước Cấp 1
  3 Xã Phước Thiện Cấp 1
  4 Xã Thiện Hưng Cấp 3
  5 Xã Thanh Hòa Cấp 3
  6 Xã Tân Thành Cấp 2
  7 Xã Tân Tiến Cấp 3
7. Huyện Hớn Quản     Cấp 3
  1 Xã Thanh An Cấp 3
  2 Xã An Khương Cấp 3
  3 Xã An Phú Cấp 2
  4 Xã Tân Lợi Cấp 3
  5 Xã Tân Hưng Cấp 4
  6 Xã Minh Đức Cấp 2
  7 Xã Minh Tâm Cấp 3
  8 Xã Phước An Cấp 4
  9 Xã Thanh Bình Cấp 2
  10 Thị trấn Tân Khai Cấp 4
  11 Xã Đồng Nơ Cấp 3
  12 Xã Tân Hiệp Cấp 3
  13 Xã Tân Quan Cấp 2
8. Huyện Đồng Phú     Cấp 3
  1 Thị trấn Tân Phú Cấp 3
  2 Xã Thuận Lợi Cấp 2
  3 Xã Đồng Tâm Cấp 1
  4 Xã Tân Phước Cấp 4
  5 Xã Tân Hưng Cấp 3
  6 Xã Tân Lợi Cấp 1
  7 Xã Tân Lập Cấp 3
  8 Xã Tân Hòa Cấp 3
  9 Xã Thuận Phú Cấp 3
  10 Xã Đồng Tiến Cấp 3
  11 Xã Tân Tiến Cấp 3
9. Huyện Bù Đăng     Cấp 3
  1 Thị trấn Đức Phong Cấp 4
  2 Xã Đường 10 Cấp 1
  3 Xã Đak Nhau Cấp 1
  4 Xã Phú Sơn Cấp 1
  5 Xã Thọ Sơn Cấp 4
  6 Xã Bình Minh Cấp 1
  7 Xã Bom Bo Cấp 3
  8 Xã Minh Hưng Cấp 2
  9 Xã Đoàn Kết Cấp 1
  10 Xã Đồng Nai Cấp 1
  11 Xã Đức Liễu Cấp 3
  12 Xã Thống Nhất Cấp 3
  13 Xã Nghĩa Trung Cấp 3
  14 Xã Nghĩa Bình Cấp 1
  15 Xã Đăng Hà Cấp 1
  16 Xã Phước Sơn Cấp 2
10. Huyện Chơn Thành     Cấp 3
  1 Thị trấn Chơn Thành Cấp 3
  2 Xã Thành Tâm Cấp 3
  3 Xã Minh Lập Cấp 2
  4 Xã Quang Minh Cấp 1
  5 Xã Minh Hưng Cấp 3
  6 Xã Minh Long Cấp 3
  7 Xã Minh Thành Cấp 3
  8 Xã Nha Bích Cấp 3
  9 Xã Minh Thắng Cấp 2
11. Huyện Phú Riềng     Cấp 2
  1 Xã Long Bình Cấp 2
  2 Xã Bình Tân Cấp 1
  3 Xã Bình Sơn Cấp 1
  4 Xã Long Hưng Cấp 1
  5 Xã Phước Tân Cấp 3
  6 Xã Bù Nho Cấp 3
  7 Xã Long Hà Cấp 1
  8 Xã Long Tân Cấp 2
  9 Xã Phú Trung Cấp 1
  10 Xã Phú Riềng Cấp 2

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây