Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020

Thứ ba - 04/02/2020 09:26
Thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc an hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 thực hiện, cụ thể như sau:
Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Xác định nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải hiệu quả, bền vững;
- Phấn đấu kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của Sở GTVT thuộc nhóm đạt khá trở lên;
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, công chức, viên chức trong việc nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Sở.
2. Yêu cầu:
   - Việc thực hiện kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở năm 2020.
- Tổ chức triển khai có hiệu quả việc cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính là nhiệm vụ của toàn cơ quan, trong đó trọng tâm là các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở được giao chủ trì các nhóm tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
- Trong năm 2020, phấn đấu nâng chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở đạt mức trên 90%.
- 100% các vấn đề phát triển qua thanh tra, kiểm tra được xử lý.
- 70% văn bản QPPL được ban hành theo đúng danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tính khả thi; công tác báo cáo thi hành pháp luật thực hiện theo đúng thời gian quy địnhcủa Trung ương và các văn bản trái pháp luật đều được xử lý.
- 100% công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định tại trụ sở cơ quan, Trung tâm hành chính công và trên trang thông tin của Sở.
- Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức được phê duyệt theo quy định; đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện đúng cơ cấu chức năng nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phế duyệt.
- Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng chủ trương và chỉ tiêu đề ra; hoàn thành công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo kế hoạch được ban hành.
- 100% số văn bản được thực hiện dưới dạng điện tử. Thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ. Nâng cao số TTHC công trực tuyến và thực hiện có hiệu quả DVC trực tuyến ở mức độ 3; nghiên cứu ở mức độ 4.
- 100% số hồ sơ TTHC tiếp nhận trong năm 2020 được giải quyết đúng hạn cho người dân, tổ chức.
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở. Đảm bảo 100% phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác CCHC nhà nước.
2. Giải pháp thực hiện
- Để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của Sở đúng hoặc vượt chỉ tiêu theo nội dung kế hoạch đề ra. Giám đốc Sở yêu cầu trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại đơn vị mình; tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính. Phát động phong trào thi đua, sáng kiến CCHC gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở;
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở, đảm bảo giải quyết TTHC kịp thời đúng hạn, hiệu quả, chất lượng;
- Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trong giải quyết TTHC; kịp thời xử lý kết quả khảo sát, nhất là các phiếu khảo sát, nhất là các phiếu khảo sát đánh giá mức độ trung bình trở xuống, tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết;
- Thường xuyên rà soát, cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ TTHC tại trụ sở, Trung tâm hành chính công và trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Hạn chế mức thấp nhất tiến đến không để tình trạng hồ sơ quá hạn giải quyết cho người dân, tổ chức; thực hiện tốt phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyết giải quyết của Sở;
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ, Bộ, UBND tỉnh về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý;
- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất về công tác CCHC, trong đó tập trung về công tác CCHC vào tiêu chí để xét thi đua khen thưởng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ gắn khen thưởng, kỷ luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này, tổ chức triển khai tại đơn vị mình. Thường xuyên chỉ đạo và quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC của Sở GTVT. Định kỳ báo cáo 06 tháng, 01 năm kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Sở GTVT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch này của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh về các lĩnh vực của công tác CCHC. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 16/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Thực hiện kết quả Đàm phán giá đối với 4 thuốc Biệt dược gốc

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Tìm người có tiếp xúc với ca dương tính với SARS - CoV-2 tại Khu Mường Định, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 19/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 22/6/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 21/06/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 26/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

Ngày ban hành: 25/05/2021

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

Ngày ban hành: 25/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 19/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 19/05/2021

Triển khai Công điện 668 của BYT về chống dịch trước và trong thời gian bầu cử

Triển khai Công điện 668 của BYT về chống dịch trước và trong thời gian bầu cử

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 16/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 16/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bạc Liêu

Thông báo danh sách hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách trường hợp được cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp được cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách các công dân dự kiến hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Thông báo danh sách các công dân dự kiến hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 18/05/2021

Portal_1022
Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập163
  • Hôm nay3,860
  • Tháng hiện tại1,400,587
  • Tổng lượt truy cập75,527,544
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây