Cam kết triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Giám đốc Sở GTVT

Thứ hai - 30/03/2020 15:26 1764
Để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu tại Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 27/12/2019, đồng thời góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par index) của tỉnh. Với trách nhiệm là người đứng đầu Sở Giao thông vận tải tôi cam kết triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020, như sau:
Cam kết triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Giám đốc Sở GTVT
I. CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng.
2. Không ban hành các văn bản trái với quy định của Trung ương và UBND tỉnh; không đặt ra các quy định, điều kiện riêng gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao. Tham mưu ban hành văn bản QPPL đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và theo đúng tiến độ đề ra.
3. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.
4. Tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính đảm bảo phục vụ tốt người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết hồ sơ TTHC, cụ thể:
a) Định kỳ, rà soát các thủ tục hành chính do Trung ương công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời theo quy định.
b) Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
c) Tăng cường khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC, mở rộng các tiêu chí khảo sát, số lượng phiếu khảo sát để ngày càng đảm bảo tính xác thực về mức độ hài lòng. Đồng thời, căn cứ vào kết quả khảo sát, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được và đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế từ những phiếu có nội dung mà người dân, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá ở mức trung bình trở xuống nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Đảm bảo, 95% người dân, tổ chức, doanh nghiệp được khảo sát hài lòng với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC.
- Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ.
d) Cơ quan, đơn vị công khai số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử, tại trụ sở làm việc của đơn vị để tiếp nhận, trả lời các ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan lĩnh vực ngành, địa phương quản lý.
e) Về giải quyết thủ tục hành chính:
- Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền được giải quyết đúng hẹn.
- Không để tổ chức, cá nhân đi lại quá một (01) lần để bổ sung hồ sơ; 100% trường hợp hồ sơ trễ hẹn đều có văn bản nêu rõ lý do, xin lỗi tổ chức, cá nhân và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định.
f)  Đảm bảo 100% thủ tục hành chính được cập nhật kịp thời và công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đầy đủ, đúng quy định.
5. Nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị:
a) Với mục tiêu nâng cao văn hóa công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm và không vi phạm Đề án Văn hóa công vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân theo Công văn số 2169/UBND-NC ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện đúng chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, phải biết tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cụ thể, rõ ràng những thắc mắc của người dân, với phương  châm “4 xin, 4 luôn”: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.
c) Trong năm không có lãnh đạo cấp sở, ngành, huyện và tương đương, lãnh đạo cấp phòng thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện và tương đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.
6. Hiện đại hóa hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương:
a) Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương người đứng đầu phải sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ và trong chỉ đạo điều hành, tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương dưới dạng điện tử phải đạt từ 90% trở lên.
b) Tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, hồ sơ giải quyết được theo dõi cập nhật, đầy đủ, kịp thời trên hệ thống phần mềm.
c) Tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phấn đấu mục tiêu 50% số TTHC cung ứng trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trở lên có phát sinh hồ sơ trong năm, 20% hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4.
d) Tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.
e) Duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động các cơ quan, đơn vị. 
7. Thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo sắp xếp tổ chức nhân sự tinh gọn, phù hợp, đúng quy định.
8. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu tỷ lệ đạt chuẩn cán bộ, công chức cấp xã đạt 100%.
9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước bằng nhiều hình thức, phương tiện thông tin đại chúng tại cơ quan, đơn vị.
II. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM
Với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu Sở Giao thông vận tải tôi cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:
1. Trước ngày 20/12/2020 báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã cam kết ở trên.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong bản Cam kết là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét đánh giá trách nhiệm của cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Nếu không đạt các chỉ tiêu đề ra Sở Giao thông vận tải sẽ không được công nhận, khen thưởng các danh hiệu thi đua của UBND tỉnh; người đứng đầu sẽ bị hạ bậc đánh giá theo quy định hiện hành.
3. Nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch trong giao dịch giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và được cơ quan có thẩm quyền xác minh, kết luận có vi phạm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm.
4. Nếu trong hai năm liên tiếp, Sở Giao thông vận tải không đạt được các nhiệm vụ, chỉ tiêu cam kết thì cấp có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập992
  • Hôm nay28,272
  • Tháng hiện tại295,801
  • Tổng lượt truy cập362,301,604
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây