Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Thứ năm - 05/11/2020 11:14 778
Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh do đồng chí Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND chủ trì Hội nghị.
Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Cùng dự có Lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Công an, Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh; Chi nhánh Viettel Bình Phước, VNPT Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.
Tại Hội nghị, đã được nghe Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình tổng kết cải cải cách hành chính và Báo cáo tóm tắt kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (Sipas) năm 2019 của tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày và phát biểu tham luận của 04 cơ quan, đơn vị, gồm: Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố Đồng Xoài.
Qua đó cho thấy trong những năm qua, công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình phước luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt trên cả sáu nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính Nhà nước. Trong đó có những nội dung đã thực hiện cải cách mạnh mẽ, tạo thành bước đột phá, là một trong những địa phương tiên phong trong cải cách tổ chức bộ máy, có nhiều cách làm sáng tạo như ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức ký cam giữa Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và nhiệm vụ nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh... Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo về thời gian, tiến độ thực hiện chất lượng văn bản, tính khả thi của từng văn bản được nâng lên, góp phần hoàn thiện thể chế trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết yêu cầu của  người dân, doanh nghiệp đã có những chuyển biến rõ rệt, theo hướng công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có nhiều kết quả khả quan; là một trong 15 tỉnh thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công sớm nhất, cấp huyện, cấp xã có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Bộ máy hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương được sắp xếp lại, cơ cấu tổ chức, bố trí biên chế phù hợp, giảm khâu trung gian không cần thiết. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đem lại kết quả rất đáng ghi nhận, đến nay đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở cơ bản đã đạt và vượt chuẩn trình độ theo quy định; công tác quản lý và tinh giản biên chế được thực hiện quyết liệt, từ một địa phương thực hiện vượt 374 biên chế so với Bộ Nội vụ giao năm 2015, đến nay đã đưa số biên chế của tỉnh về đúng với số biên chế được Trung ương giao và đã tổ chức quản lý chặt chẽ, đúng quy định…
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND nhấn mạn cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện tốt công tác này sẽ tạo sức bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây cũng là việc khó khăn, vất vả, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, quyết liệt, đồng sức, đồng lòng của tất cả các ngành, các cấp. Bên canh đó, đồng chí chỉ đạo các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cụ thể:
Thứ nhất, tiếp tục phát huy những ưu điểm; đồng thời, khẩn trương khắc phục một cách triệt để những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính đã được chỉ ra trong Báo cáo và các hạn chế, yếu kém qua công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ.
Thứ hai, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ bộ thủ tục hành chính đã được công bố, nhất là thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết. Hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ trễ hạn, không để tình trạng trễ hạn do nguyên nhân chủ quan. Trong mọi trường hợp trễ hạn phải kịp thời gửi thư xin lỗi để thể hiện tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh chính quyền cầu thị, gần dân, phục vụ Nhân dân. Thường xuyên rà soát để cải cách, thay đổi quy trình, cách thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên tinh thần triệt để ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đem lại sự thuận lợi, hài lòng nhất cho người dân, doanh nghiệp.
Thứ ba, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử: khẩn trương đưa vào triển khai Trung tâm giám sát và điều hành Đô thị thông minh IOC, tiếp tục đầu tư hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự; nâng cao chất lượng và hiệu quả thực chất việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Cổng dịch vụ công phải phục vụ được việc theo dõi, quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ của từng cơ quan, đơn vị, kết nối liên thông giữa các phần mềm quản lý, nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Bên  cạnh đó, cần tăng cường việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm đem lại sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.
Thứ tư, tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức: Thực hiện tinh giản biên chế phải gắn chặt với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, việc chọn người chứ không phải người chọn việc. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới – thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển từ tăng cường sang siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là nề nếp, ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Thứ năm, giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh ngay sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng kết cải cách hành chính của cả nước giai đoạn 2021-2030.
Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính./.


Nguồn tin: Vũ Thị Phưởng - Phòng XDCQ,CTTN&CCHC Sở Nội vụ - Link: https://binhphuoc.gov.vn/vi/snv/cai-cach-hanh-chinh/hoi-nghi-tong-ket-thuc-hien-chuong-trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2011-2020-va-de-xuat-phuong-huong-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-giai-doan-2021-2030-210.html

Nguồn tin: Vũ Thị Phưởng - Phòng XDCQ,CTTN&CCHC Sở Nội vụ - Link: https://binhphuoc.gov.vn/vi/snv/cai-cach-hanh-chinh/

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,161
  • Hôm nay261,392
  • Tháng hiện tại12,251,585
  • Tổng lượt truy cập360,918,696
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây