Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Thứ sáu - 05/07/2019 10:22 3.602 0
Trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện 5 tháng, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước ước tính tháng 6, tổng hợp chung kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019 như sau:
Năm 2019 là năm bản lề, năm nước rút thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2019 gắn với phương châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ/CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đồng thời ban hành các chương trình hành động, văn bản chỉ đạo cụ thể, tăng cường đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động trong thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục ổn định và đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ.
Trên cơ sở rà soát kết quả thực hiện 5 tháng, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước ước tính tháng 6, tổng hợp chung kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 6 tháng đầu năm 2019 như sau:
- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (theo giá so sánh 2010) ước 21.620,4 tỷ đồng, tốc độ phát triển của GRDP tăng 7,54% so cùng kỳ năm trước (kế hoạch năm 7,3-7,5%).  
- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 14.919 tấn, giảm 2,48% so với cùng kỳ năm trước.
- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,90% so với cùng kỳ năm trước. 
- Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước thực hiện 18.607,4 tỷ đồng, tăng 8,82% so với cùng kỳ năm trước.
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 3.957 tỷ đồng, bằng 94,6% so với cùng kỳ, bằng 53% so với dự toán HĐND tỉnh.
- Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 843,4 tỷ đồng, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước.
- Thu hút được 19 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký là 65,3 triệu USD.
- Giải quyết việc làm cho 11.200 lao động, đạt 32% kế hoạch năm; đào tạo nghề cho 3.198 lao động đạt 53,3% kế hoạch năm.
Kết quả đạt được cụ thể ở các ngành, lĩnh vực như sau:
I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 đạt 21.620,38 tỷ đồng, tăng 7,54% so cùng kỳ năm trước. Chia ra: khu vực nông, lâm nghiệp & thủy sản 5.141,04 tỷ đồng, tăng 4,72%; khu vực công nghiệp và xây dựng 7.442,32 tỷ đồng, tăng 11,10%; khu vực dịch vụ 7.985,33 tỷ đồng, tăng 5,93% và thuế sản phẩm 1.051,69 tỷ đồng, tăng 9,71%. 
Về cơ cấu tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 19,62%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,75%; khu vực dịch vụ chiếm 38,75%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,87%.
2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Sáu tháng đầu năm 2019, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại nhiều địa phương trong tỉnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Song các ngành chức năng đã chủ động phòng trừ, kiểm soát dịch bệnh, điều tiết hợp lý các hoạt động hỗ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần đưa ngành nông nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển. Cụ thể:
- Vụ Đông Xuân 2018-2019 toàn tỉnh gieo trồng được 7.520 ha, giảm 0,27% (-20ha) so với vụ Đông Xuân năm trước. 
- Về tiến độ gieo trồng vụ Mùa 2019, tính đến 15/6/2019 toàn tỉnh ước gieo trồng được 13.460 ha, bằng 95,46% so cùng kỳ. 
- Tổng diện tích cây lâu năm ước tính 6 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh hiện có 419.480 ha cây lâu năm, bằng 99,89% cùng kỳ. Trong đó: Cây ăn quả các loại hiện có 10.002 ha, tăng 6,80% (+637 ha) so với cùng kỳ năm trước; cây công nghiệp lâu năm hiện có 408.831 ha, bằng 99,74% cùng kỳ.
- Công tác bảo vệ thực vật đã được các cấp, các ngành quan tâm do đó tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng đều ở mức hại nhẹ ảnh hưởng không đáng kể đến sinh trưởng và phát triển cây trồng. 
- Chăn nuôi ngày càng khẳng định được vị thế và ổn định, toàn tỉnh hiện có 308 trang trại heo và gà. Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao ngày càng được phát triển và mở rộng với 72 trang trại chăn nuôi heo và 40 trang trại chăn nuôi. Tính đến 01/4/2019, tổng đàn trâu trên địa bàn toàn tỉnh là 13.139 con, tăng 4,23% (+ 533 con) so với cùng kỳ; tổng đàn bò 38.270 con, tăng 2,0% (+750 con); tổng đàn lợn là 528.104 con, giảm 1,81% so cùng kỳ; đàn gia cầm 5.322 nghìn con, tăng 1,64% so với cùng kỳ. 
- Tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong chăn nuôi. Ngày 10/5/2019 UBND đã ban hành Văn bản số 1243/UBND-KT về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó ngành Nông nghiệp chủ động phối hợp với các ban ngành, UBND các cấp tăng cường điều tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản. Khi phát hiện có gia súc, gia cầm, thủy sản nghi mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc có biểu hiện mắc bệnh, chết nhiều bất thường phải xử lý kịp thời. Tính đến ngày 20/6/2019 toàn tỉnh có 55 thôn, ấp thuộc 7 huyện, thị xã, thành phố (Đồng Xoài, Phước Long, Đồng Phú, Bù Đăng, Phước Long, Chơn Thành và huyện Phú Riềng) đã phát sinh ổ dịch, gây thiệt hại cho 140 hộ chăn nuôi với tổng đàn heo là 2.108 con và 04 ổ dịch lở mồm long móng trên heo và 01 ổ dịch heo tai xanh trên địa bàn các huyện Hớn Quản, Bình Long, Bù Đăng, Lộc Ninh.
- Trong 6 tháng đầu năm 2019 công tác phòng chống cháy rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện khá tốt, không để xảy ra vụ cháy rừng. Công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng cây lâm nghiệp phân tán tiếp tục được quan tâm, nâng tỷ lệ che phủ rừng chung (Rừng + cây lâu năm) lên 70,67%. Sản lượng gỗ khai thác ước trong 6 tháng đầu năm 2019 là 7.383 m3 gỗ, tăng 14,69%; củi 1.450ster, tăng 23,30% so với cùng kỳ năm trước.
- Sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì ổn định. Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 2.806 tấn, giảm 29 tấn so cùng kỳ, trong đó thủy sản đánh bắt 210 tấn, giảm 0,94% so cùng kỳ, thủy sản nuôi trồng 2.596 tấn giảm 1,03%. 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; toàn tỉnh đã có 35/92 xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, riêng 13 xã phấn đấu về đích trong năm 2019; tỷ lệ các hộ dân ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 96,4%.
3. Sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư và xây dựng
Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 6 ước tính tăng 12,84% so cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 11,47%; công nghiệp chế biến tăng 15,23%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước nóng giảm 2,84%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,21%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 6 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Dịch vụ sản xuất giày, dép tăng 277,16%; các hợp chất từ cao su tổng hợp và cao su tự nhiên tăng 156,12%; dịch vụ hoàn thiện đồ nội thất mới bằng gỗ và bằng các vật liệu tương tự tăng 149,18%; nước tinh khiết tăng 127,15%. 
Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 6 tháng đầu năm 2019 ước 843,4 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch năm, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm ước thực hiện giải ngân được 936,8 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch năm và bằng 88% so với cùng kỳ.
Sáu tháng đầu năm 2019, tỉnh tập trung nguồn vốn thực hiện công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, tiếp tục xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Đối với các công trình dự án đang thực hiện, tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân các công trình như: Đường giao thông nông thôn Bom Bo - Đak Nhau; Đường ĐT 760 nối dài từ xã Phú Nghĩa đi xã Đa Kia; Xây dựng hàng rào dự án khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy miền Tà Thiết (giai đoạn 2) …
4. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 
Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 530 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 5.876 tỷ đồng, tăng 18,5% về số doanh nghiệp và giảm 13,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ và đạt 44,16% kế hoạch năm, có 27 doanh nghiệp đăng ký giải thể, có 149 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động giảm 5,7% so với cùng kỳ. Lũy kế đến hết tháng 6/2019, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 7.195 doanh nghiệp, vốn 64.361 tỷ đồng.
Về thu hút FDI: 6 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh đã thu hút được 19 dự án với tổng vốn đăng ký là 65,3 triệu USD, tăng 11,76% về số dự án và giảm 45,35% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. 
5. Hoạt động dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6/2019 ước thực hiện 3.940,8 tỷ đồng, tăng 1,27% so với tháng trước và tăng 9,0% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 22.984,7 tỷ đồng, tăng 7,59% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 18.607,4 tỷ đồng, tăng 8,82% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lương thực, thực phẩm tăng 14,73%, đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 14,45%, vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 10,60%; lưu trú, ăn uống 2.518,6 tỷ đồng tăng 1,98%; lữ hành đạt 6,8 tỷ đồng, giảm 0,73%; dịch vụ đạt 1.851,9 tỷ đồng, tăng 3,55%. 
Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại của người dân; vận tải hành khách tháng 6/2019 ước đạt 1.161 ngàn HK và 139,5 triệu HK.km, so với tháng trước tăng 0,67% về vận chuyển và tăng 0,73% về luân chuyển. Lũy kế 6 tháng, vận tải hành khách ước đạt 6.947 ngàn HK và 840,4 triệu HK.km, so với cùng kỳ tăng 2,61% về vận chuyển và tăng 3,12% về luân chuyển; vận tải hàng hoá tháng 6/2019 ước đạt 273,7 ngàn tấn và 18,6 triệu T.km, so với tháng trước tăng 1,02% về vận chuyển và tăng 1,31% về luân chuyển. Lũy kế 6 tháng, vận tải hàng hóa ước đạt 1.652,8 ngàn tấn và 112,4 triệu T.km, so với cùng kỳ tăng 3,22% về vận chuyển và tăng 2,19% về luân chuyển so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải trong tháng 6/2019 ước đạt 161,4 tỷ đồng, tăng 0,95% so với tháng trước và tăng 1,07% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 987,5 tỷ đồng, tăng 3,38%.
Hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư nâng cấp, mở rộng với công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Đến nay toàn tỉnh có 142 điểm phục vụ (46 bưu cục, 54 bưu điện văn hóa xã và 42 thùng thư công cộng), bán kính phục vụ bình quân đạt 3,92 km, đáp ứng 100% số xã được phục vụ bưu chính và 1.400.559 thuê bao điện thoại (15.687 cố định, 1.384.872 di động) so với đầu năm 2019 thuê bao điện thoại cố định giảm 21,78% và thuê bao di động tăng 26,06%. Số thuê bao Internet tính đến tháng 6/2019 có 743.360 thuê bao, so với cùng kỳ tăng 6,41%; thuê bao truyền hình trả tiền 55.022 thuê bao.
Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đến ngày 30/6/2019 ước đạt 31.250 tỷ đồng, tăng 2,26% so với cuối năm 2018. Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tương đối ổn định, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất thông thường ở mức 6-9%/năm đối với ngắn hạn; 9-11% đối với trung và dài hạn; thủ tục cho vay từng bước được đơn giản hóa đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ gia đình, nông dân mở rộng sản xuất kinh doanh, tái đầu tư trên địa bàn tỉnh.
6. Thu, chi ngân sách
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2019 là 3.957 tỷ đồng, đạt 53% so với dự toán năm, bằng 94,6% so với cùng kỳ, trong đó: Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước ước 3.617 tỷ đồng, đạt 53% so kế hoạch HĐND giao; thu thuế xuất, nhập khẩu ước 335 tỷ đồng, đạt 49% so kế hoạch HĐND giao, tăng 9,48% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 5.177,1 tỷ đồng, đạt 51% so với dự toán năm, tăng 24,32% so với cùng kỳ.
7. Chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2019 bằng 99,27% so với tháng trước, tăng 1,59% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,18% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số giá bình quân so cùng kỳ năm trước tăng 2,36%.
Chỉ số giá vàng tháng 6/2019 tăng 3,59% so với tháng trước; tăng 6,33% so với tháng 12/2018 và tăng 3,60% so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá bình quân so với cùng kỳ năm trước tăng 0,27%. Chỉ số Đô la Mỹ tháng 6/2019 tăng 1,04% so với tháng trước; tăng 0,61% so với tháng 12/2018 và tăng 2,86% so với cùng kỳ, chỉ số giá bình quân so với cùng kỳ năm trước tăng 2,42%.
II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. An sinh xã hội và lao động, việc làm
Trong 6 tháng đầu năm 2019 ngành lao động, thương binh và xã hội đã phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội; tổ chức thăm hỏi, tặng 26.430 phần quà cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng, với tổng kinh phí là 9.784.385.000 đồng; 49.649 phần quà cho đối tượng hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác, với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 11.200 lao động, bằng 32% kế hoạch, tăng 1,1% cùng kỳ; đào tạo nghề cho 3.198 lao động, đạt 53,3% kế hoạch năm, tăng 2,6% so với cùng kỳ; tư vấn, giới thiệu nghề và việc làm cho 4.084 lao động; giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng cho 2.337 lao động; hỗ trợ học nghề cho 35 lao động thất nghiệp.
2. Giáo dục, đào tạo
Ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành chương trình năm học 2018 - 2019; đã tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại các địa phương trong tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, có có 134/473 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 28,33%; tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp tỉnh và công nhận 742 học sinh đạt giải, đội tuyển học sinh của tỉnh dự kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia đạt 49 giải, gồm 05 giải Nhì, 24 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.
3. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ngành y tế đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường ứng dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị. Các đơn vị y tế dự phòng đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra bệnh dịch lớn. Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP được tăng cường. Các chương trình mục tiêu y tế đều đã triển khai đầy đủ các hoạt động, số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 6.050 trẻ em đạt 35% kế hoạch, bằng 81% so cùng kỳ. Công tác khám, chữa bệnh đảm bảo các quy chế về chuyên môn, y đức và cơ bản tiếp tục duy trì, tổng số lượt khám bệnh 750.890 lượt, công suất sử dụng giường bệnh 55%.
4. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Hoạt động văn hóa, thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Kết quả đã thực hiện được 13.190m2 băng rôn, 20.210m2 pa nơ, panô, treo 20.124 lượt cờ các loại, 18.000m cờ dây, 7.440m đèn điện tử, phát hành 300 tờ rơi, triển lãm 1.000 hình ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh tổ chức được 57 buổi biểu diễn phục vụ khoảng 48.970 lượt người xem.
Phong trào thể thao tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức và tham gia các hoạt động thể thao khu vực và toàn quốc như: Giai Vộ địch Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 25 và giải Biliards, Snooker Vô địch quốc gia (Vòng 1) năm 2019; giải Vô địch các câu lạc bộ Karate, Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2019... thể thao thành tích cao giành được 33 huy chương (trong đó có 10 huy chương vàng); câu lạc bộ Bình Phước sau 8 vòng đấu đạt 19 điểm, xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng giải hạng nhất quốc gia.
6 tháng đầu năm 2019 hoạt động du lịch trong tỉnh có nhiều khởi sắc. Ngành du lịch đã đón khoảng 639.250 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 390,5 tỷ đồng. Các bảo tàng, di tích đón tiếp 54.041 lượt khách (trong đó di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân sự giải phóng miền Nam Việt Nam đón 155 đoàn, 14.677 lượt khách).
5. Tai nạn giao thông
Trong 6 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông, làm 86 người chết, 84 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông 6 tháng năm 2019 giảm 0,8%; số người chết giảm 18,09%; số người bị thương tăng 21,74%. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 43.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tổng số tiền nộp kho bạc nhà nước 27,9 tỷ đồng. 
6. Thiệt hại thiên tai, cháy nổ và bảo vệ môi trường
Trong 6 tháng đầu năm 2019, thiên tai do mưa to kèm gió lốc xoáy đã làm thiệt hại về nhà cửa và cây trồng. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính khoảng 2.285 triệu đồng.
Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 08 vụ cháy không có thiệt hại về người, tổng giá trị thiệt hại ước tính 734 triệu đồng, giảm 52,94% so với cùng kỳ. Các cơ quan chức năng đã phát hiện 136 vụ vi phạm môi trường, tiến hành xử lý 92 vụ vi phạm với số tiền xử phạt là 673 triệu đồng. 
Đánh giá chung:
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 7,54%; sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, cùng với sự phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng đi đôi với việc thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát và nhu cầu tiêu dùng, sức mua của xã hội; Giao thông vận tải đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; Hoạt động văn hóa sôi nổi, An ninh quốc phòng được đảm bảo; Công tác khám chữa bệnh vẫn được duy trì tốt.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn những khó khăn, hạn chế như: giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh xuống thấp (hồ tiêu), giá cao su chậm phục hồi, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa to kèm lốc xoáy; tình hình dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại một số huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; tiến độ thi công một số công trình trọng điểm chậm; giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm; tình hình tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng còn ở mức cao.
Trên đây là một số tình hình cơ bản về kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm 2019./.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây