Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024

Thứ tư - 08/05/2024 15:29 52
Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024, với các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.
b) Mục tiêu cụ thể
- Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức.
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.
- Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.
- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, của Sở; phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính.
2. Yêu cầu
a) Công tác tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của từng đối tượng, từng lĩnh vực. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; nội dung ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu.
b) Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Nội dung tuyên truyền phải phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng gắn nội dung thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của tỉnh.
3. Đối tượng:
Công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Sở Y tế; các cơ quan, đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
a) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
b) Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Sở về công tác cải cách hành chính.
c) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 của tỉnh, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024 của Sở. Trong đó, tuyên truyền về các nội dung cơ bản của công tác cải cách hành chính:
- Cải cách thể chế: tuyên truyền các quy định của Trung ương và của tỉnh về cải cách thể chế; kết quả của việc cải cách thể chế trong đó trọng tâm tuyên truyền việc nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, việc thực hiện đầy đủ, đúng quy định về theo dõi thi hành pháp luật; hiệu quả của việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và trong ngành Y tế.
- Cải cách thủ tục hành chính: thực hiện tốt công tác thông tin về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; việc thực hiện cắt giảm thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính.
- Cải cách tổ chức bộ máy: tuyên truyền về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị.
- Cải cách chế độ công vụ: các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức. Tình hình, kết quả cải cách chế độ công vụ của tỉnh, của ngành trong đó tập trung tuyên truyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; công tác đào tạo bồi dưỡng; kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
- Cải cách tài chính công: Kết quả công tác cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước; việc thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...
- Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: thông tin, tuyên truyền các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử; Chính phủ số theo quy định của Trung ương và của tỉnh; kết quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; vai trò ứng dụng công nghệ thông tin trong trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
d) Tuyên truyền đối với các nội dung, kết quả các Chỉ số đánh giá hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) và các Chỉ số khác.
đ) Tuyền truyền, biểu dương các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như phản ánh những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và trong thực thi công vụ của công chức, viên chức.
e) Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.
2. Hình thức tuyên truyền
a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Xây dựng phóng sự, video, clip, chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin, truyền thông.
b) Thông qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.
c) Thông qua hình thức tổ chức lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
đ) Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính Nhà nước phù hợp vào chương trình họp định kỳ của cơ quan, đơn vị.
3. Hoạt động tuyên truyền trọng tâm
a) Đăng tải tin, bài, ảnh trên trang thông tin điện tử của Sở; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Phát hành các ấn phẩm như áp phích, tờ rơi, tờ gấp... và các sản phẩm tuyên truyền khác.
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.
+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở Y tế phối hợp các phòng thuộc Sở, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.
b) Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng về cải cách hành chính nhằm trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết về cải cách hành chính, cập nhật các kiến thức về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ về công tác cải cách hành chính nhà nước. Tích cực tham gia các Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính; lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các buổi họp giao ban, họp định kỳ; sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm…
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.
+ Đơn vị thực hiện: Các phòng thuộc Sở, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.
c) Cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính cho các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan có liên quan để tuyên truyền.
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024.
+ Đơn vị thực hiện: Các phòng thuộc Sở, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.
d) Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính sử dụng nguồn kinh phí ngoài khoán đã giao trong dự toán năm 2024 của Sở Y tế.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,281
  • Hôm nay78,596
  • Tháng hiện tại3,846,417
  • Tổng lượt truy cập410,588,271
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây