Công tác Cải cách hành chính của Sở Y tế 6 tháng năm 2023

Chủ nhật - 02/07/2023 08:29 135
Công tác Cải cách hành chính của Sở Y tế 6 tháng năm 2023
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế
- Kết quả tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để góp ý xây dựng các văn bản QPPL theo yêu cầu.
- Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật. Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 680/KH-SYT ngày 01/3/2023 về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế năm 2023 gửi đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Sở đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật vào các buổi hội nghị, họp giao ban đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đồng thời đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động theo dõi thi hành pháp luật lên trang thông tin điện tử của Sở để CBCCVC và nhân dân được biết.
- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 733/KH-SYT ngày 03/3/2023 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 để thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời, đúng quy định.
- Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.
2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo quy định, căn cứ TTHC của Bộ Y tế, Sở Y tế tham mưu thực hiện theo đúng quy định.
- Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị: Sở Y tế thực hiện việc giải quyết các TTHC theo QĐ số 3150/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung và thay thế được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, tại các trung tâm thuộc Sở, tại các cơ sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:
+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa (nếu có): Sở Y tế thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: thực hiện theo quy định.
+ Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC: Thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Trong quý I, Sở Y tế không có phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC.
+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Thực hiện đánh giá theo quy định.
3. Cải cách tổ chức bộ máy
- Kết quả rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị. Sở Y tế đã tiến hành rà soát và thực hiện theo đúng quy định phân cấp của UBND tỉnh.
Tình hình triển khai các quy định về tổ chức bộ máy: Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước.
- Đánh giá về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức. Thực hiện đúng biên chế được giao.
- Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền (nếu có). Thực hiện đúng theo phân cấp của UBND tỉnh
4. Cải cách chế độ công vụ
- Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công chức, viên chức. Đang triển khai thực hiện theo quy định.
- Kết quả tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức (thi tuyển, xét tuyển) (nếu có). Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Y tế đã tổ chức xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2022, kết quả tuyển dụng có 65 người trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.
- Kết quả tổ chức thực hiện bổ nhiệm công chức, viên chức. Thực hiện đúng theo quy định, trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Y tế đã thực hiện bổ nhiệm 01 công chức, 01 viên chức.
- Kết quả tổ chức thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có). Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Y tế không tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo.
- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/01/2012 của TTCP và UBND tỉnh; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ.
- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Sở Y tế đã ban hành Công văn số 4082/BC-SYT ngày 28/10/2022 về báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
- Tình hình ban hành và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút người có tài năng vào làm việc tại các cơ quan nhà nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương: Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về Thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.
5. Cải cách tài chính công
- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
+ Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được giao: Tính đến ngày 25/5/2023 thu được nộp ngân sách nhà nước là: 334.203.000 đồng (Ba trăm ba mươi tư triệu hai trăm linh ba nghìn đồng).
+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Theo Quyết định 2359/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Sở Y tế được giao 50 tỷ. Đến nay, Sở chưa thực hiện giải ngân.
+ Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách (nếu có): Không có.
- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: thực hiện đúng theo quy định.
- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan) (nếu có). Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội nội của đơn vị.
6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số
- Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số ở cơ quan, đơn vị.
Sở Y tế đã ban hành văn bản số 4308/BC-SYT ngày 10/11/2022 của Sở Y tế về báo cáo phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và xây dựng Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023. Việc triển khai công nghệ thông tin trong toàn ngành đang ngày càng được triển khai có hiệu quả, cụ thể:
-  Về công tác trao đổi văn bản điện tử: Hiện nay, cơ quan đang sử dụng hệ thống quản lý hồ sơ công việc Vnpt Ioffice 4.1 và hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử của Bộ Y tế. Công tác gửi, nhận văn bản trên hệ thống đáp ứng tiến độ quy định. 90% các đơn vị thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.
- Tình hình hoạt động hộp thư điện tử công vụ: Công chức, viên chức tại cơ quan đã được Sở Thông tin và Truyền thông cấp hộp thư điện tử công vụ. Tuy nhiên tình hình trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ còn hạn chế.
- Tình hình ứng dụng và sử dụng phần mềm:
Sở Y tế đang triển khai thực hiện dự án Phát triển dữ liệu về y tế, thực hiện số hóa trong ngành y tế; liên thông chia sẻ dữ liệu với các cơ sở y tế trong toàn quốc theo quy định, Sở Y tế đã phối hợp Tập đoàn VNPT Bình Phước xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành y tếđang thực hiện đấu thầu Gói Tư vấn lập thiết kế dự toán; xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe dự trên nền tảng số, cơ sở dữ liệu dân cư, xây dựng hệ thống y tế cơ sở trên toàn tỉnh tạo tiền đề cho việc triển khai Hồ Sơ Sức Khỏe các nhân đến từng người dân; triển khai  dự án Đầu tư trang thiết bị y tế khám chữa bệnh và phu thuật từ xa, hiện tại, Sở Y tế đang thực hiện lựa chọn nhà các thầu Tư vấn có đủ năng lực để giúp Chủ đầu tư triển khai dự án theo quy định; triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2022 – 2025, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lục để triển khai Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; các đơn vị y tế trong tỉnh đang triển khai phần mềm quản lý bệnh viện (VNPT-HIS) của Trung tâm công nghệ thông tin – VNPT Bình Phước.
Ngoài ra còn triển khai, thực hiện các ứng dụng khác như: Đã cài đặt và sử dụng các ứng dụng: VssId – BHXH; I-Speed đo kiểm chất lượng internet Việt Nam; App Mobile quản lý phản ánh qua đường dây nóng 1900-9095; “Sổ sức khỏe điện tử”; Quản lý về tài chính – kế toán MISA; quản lý tài sản; phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức do Công ty Phát triển và Chuyển giao phần mềm DTSoft hướng dẫn thực hiện; Phần mềm quản lý nhân sự của Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin – VNPT Bình Phước; Phần mềm quản lý tiêm chủng vắc xin COVID-19; Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên phần mềm một cửa điện tử ứng dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để giải quyết các dịch vụ công; Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật Dịch vụ công lên hệ thống DVC của tỉnh và DVC quốc gia.
- Việc triển khai ứng dụng Chữ ký số: Các đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai ứng dụng Chữ ký số điện tử
- Việc duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử.
Trang thông tin điện tử của Sở được duy trì và hoạt động có hiệu quả, cụ thể: Lịch công tác được đảm bảo đưa lên trang thông tin điện tử đúng thời hạn. Các tin tức liên quan về y tế được đưa lên trang thông tin điện tử khi được sự cho phép của BBT website và chủ trang sở hữu nội dung đó. Các bài tuyên truyền được đưa lên trang thông tin điện tử khi có sự chỉ đạo, đề nghị phối hợp của các sở, ngành và các đơn vị. Việc cập nhật các văn bản lên trang thông tin điện tử được duy trì thường xuyên.
- Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.
+ Ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Y tế đã tiếp nhận 332 hồ sơ thủ tục hành chính các loại thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.
+ Sở Y tế đã phối hợp Trung tâm phục vụ Hành chính công hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên phần mềm một cửa điện tử ứng dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.
- Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Sở Y tế đã thực hiện công khai 129 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Website của Sở và tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh, 100% TTHC được công bố ở mức dịch vụ công cấp độ 4.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Mặt tích cực
Nhiệm vụ cải cách hành chính đã được lãnh đạo Sở Y tế quan tâm chỉ đạo, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.
- Công tác cải cách hành chính của cơ quan tiếp tục được củng cố, hoàn thiện; tạo bước chuyển biến trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân, đồng thời việc liên hệ giải quyết hồ sơ giữa bộ phận tiếp nhận, trả kết quả với các phòng chuyên môn; giữa tổ chức, cá nhân và các Phòng, Trung tâm thuộc Sở được phối hợp chặt chẽ, kịp thời.
- Việc hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh, tạo nhiều thuận lợi, tiết kiệm được thời gian của tổ chức, cá nhân đến giải quyết về thủ tục hành chính.
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác chuyên môn.
2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
Tuy nhiên công tác Cải cách hành chính của ngành Y tế chưa thực sự đồng bộ, một số nhiệm vụ cải cách hành chính chưa được quan tâm triển khai thực hiện.
- Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tại một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm, chú trọng.
- Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cải cách hành chính của Thủ trưởng một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt, sâu sát.
- Các sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính chưa được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai, thực hiện.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
2. Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế, tập trung vào các nội dung:
- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và y đức, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ viên chức ngành Y tế, nhất là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người dân để từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; khắc phục tình trạng người dân còn mất nhiều thời gian chờ làm thủ tục khám, xét nghiệm, lấy thuốc; nâng cao phục vụ tại các cơ sở Y tế.
- Chỉ đạo các Bệnh viện công khai các hình thức tiếp nhận, phản ánh của người dân về thái độ phục vụ, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của đội ngũ cán bộ y tế.
 - Triển khai thực hiện đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020-2025 cho các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục hoàn thiện Dự án: Xây dựng và triển khai phần mềm bệnh án điện tử từ năm 2024 theo Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 cho các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành y tế.
3. Tăng cường thực hiện Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông kiểm soát TTHC, tập trung tuyên truyền vận động người dân và
doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích;

4.  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng và áp dụng chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay218,887
  • Tháng hiện tại13,032,577
  • Tổng lượt truy cập361,699,688
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây