Chi đooàn Sở Nội vụ triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba - 12/05/2020 16:27 3398
Căn cứ Kế hoạch số 152-KH/ĐU ngày 15/01/2020 của Đảng ủy Sở Nội vụ về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Kế hoạch số 31-KH/ĐTN ngày 20/02/2020 của Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp về triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2020.
Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với chủ đề: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở Kế hoạch, Ban Chấp hành Chi đoàn đề nghị các Phân đoàn trưởng các Phân đoàn triển khai Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 đến từng đoàn viên, thanh niên trong cơ quan, đơn vị cụ thể:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2020 cho toàn thể công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên trong cơ quan, đơn vị.
          2. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tập trung vào nội dung: “gắn với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
          3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nề nếp, thường xuyên trong sinh hoạt của Chi đoàn, Phân đoàn trực thuộc hàng tháng; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được giao của mỗi công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên; với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.
          4. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn học tập và làm theo. Việc tổ chức triển khai học tập phải nghiêm túc, tránh hình thức; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại đoàn viên cuối năm.
          5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chi đoàn; khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong việc thực hiện.
          II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN
          1. Tổ chức nghiên cứu, học tập
          Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập và nghiên cứu chuyên đề năm 2020, cụ thể:
- Thành phần: Toàn thể đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn.
- Hình thức: Triển khai theo các hình thức phù hợp thực tiễn như lồng ghép với sinh hoạt đoàn Chi đoàn, Phân đoàn định kỳ hàng tháng hoặc Hội nghị do Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức.
- Thời gian: Hoàn thành trước Quý III/2020.
- Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi đoàn.
- Nội dung: Giới thiệu những nội dung cơ quan của chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tài liệu:
+ Tài liệu chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Tài liệu về những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Nội dung học tập và liên hệ
- Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hóa danh, tỵ nạnh, xua nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đàng làm một nẻo, nói, hứa không làm, xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Triển khai đến từng đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu đăng ký thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn khối trong từng tháng, quý.
3. Xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện
- 100 % đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn xây dựng bản cam kết nêu gương và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020; đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng.
- Đoàn viên thanh niên không xây dựng bản cam kết nêu gương và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; không tham gia tốt phong trào này sẽ không được đánh giá, xếp loại đoàn viên theo quy định.
4. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên
- Định kỳ hàng tháng Chi đoàn tổ chức sinh hoạt những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thảo luận, trao đổi các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo.
- Từng đoàn viên trong Chi đoàn liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đầu và làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đoàn viên giữ cương vị lãnh đạo).
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
- Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các hoạt động của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Linh động trong công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức và nội dung khác nhau; tham gia đầy đủ các buôi sinh hoạt của Chi đoàn, Phân đoàn và các buổi sinh hoạt chính trị của cơ quan.
- Đẩy mạnh việc tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 theo Kế hoạch của Ban Chấp hành Chi đoàn đã ban hành.
          6. Công tác kiểm tra, giám sát
          - Các đồng chí Phân đoàn trưởng các Phân đoàn theo dõi việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng đoàn viên thanh niên trong phân đoàn.
- Giao đồng chí Nguyễn Hữu Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi đoàn; tổng hợp báo cáo đoàn cấp trên theo đúng quy định.
  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chấp hành Chi đoàn, Phân đoàn trưởng các Phân đoàn triển khai thực hiện việc học tập, đưa nội dung Kế hoạch này vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn, phân đoàn định kỳ và phân công đoàn viên thanh niên thực hiện theo chủ đề, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn khối trong từng tháng, quý.
  2. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá để phát hiện những tồn tại để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết phù hợp. Tăng cường đôn đốc tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo không khí phấn khởi, động viên đoàn viên thanh niên thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách ý nghĩa, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất.
  3. Phân đoàn trưởng các Phân đoàn chỉ đạo, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên trong Phân đoàn căn cứ Kế hoạch này có trách nhiệm thực hiện đăng ký học tập, làm theo và đề ra các giải pháp thực hiện, sưu tầm mẫu chuyện theo nội dung phân công gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của cơ quan, đơn vị (Thời gian hoàn thành đăng ký trước ngày 15/3/2020 và Phân đoàn trưởng các Phân đoàn nộp lại Ban Chấp hành Chi đoàn để theo dõi, quản lý).
          4. Đây là căn cứ để xét bình xét, phân loại và đánh Chi đoàn, đoàn viên thanh niên cuối năm. Đoàn viên, thanh niên không đăng ký thực hiện, không tham gia tốt phong trào này sẽ không được đánh giá, xếp loại đoàn viên theo quy định./.
 

Tác giả bài viết: Hữu Quỳnh - Ủy viên BCH

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,504
  • Hôm nay24,938
  • Tháng hiện tại1,050,246
  • Tổng lượt truy cập286,448,347
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây