Thực trạng và giải pháp quản lý lao động người nước ngoài tại Bình Phước

Thứ sáu - 15/11/2019 10:09
Những năm gần đây, lao động người nước ngoài đến Bình Phước làm việc ngày càng tăng. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 136 doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài, với tổng số lao động người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh là 1.350 người/2.055 nhu cầu lao động người nước ngoài của các doanh nghiệp.
Thực trạng và giải pháp quản lý lao động người nước ngoài tại Bình Phước
         Điều này đang đặt ra cho các cơ quan chức năng những nhiệm vụ nặng nề về quản lý để vừa phát huy được nguồn nhân lực này, vừa bảo đảm tuân thủ nghiêm túc luật pháp của Việt Nam.
           Trong thời gian qua, công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn; song, các ngành chức năng của tỉnh đã kịp thời tham mưu HĐND, UBND tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cụ thể:
         * Việc tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác quản lý lao động người nước ngoài thuộc thẩm quyền:
          Các ngành chức năng đã phối hợp tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản tổ chức triển khai, thực hiện cụ thể:
           - HĐND tỉnh ban hành 3 Nghị quyết:  Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 12/07/2018 của HĐND tỉnh Bình Phước Quy định lệ phí cấp giấy phép Lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Ban hành quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.
          - Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
         - Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
          - Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu. 
          - Quyết định 2934/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Chủ tich UBND tỉnh Bình Phước Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ; tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh, đơn vị trực thuộc Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
          Đồng thời, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như: 
          + Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng lao động nước ngoài của các doanh nghiệp có người lao động nước ngoài trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
           + Kiểm tra, rà soát, thông kế số lượng lao động nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
           + Xây dựng các văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng quy định của pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài.
           * Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp có người nước ngoài đang làm việc:
          Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp đã kịp thòi phổ biến hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng cấc quy định về quản lý lao động người nước ngoài, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp để chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài, đảm bảo về an ninh, trật tự, tạo thuận lợi cho người nước ngoài yên tâm đầu tư kinh doanh, làm việc và cư trú trên địa bàn. Từ đó, lĩnh vực quản lý người nước ngoài được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người nước ngoài khi đến đầu tư, tham quan, du lịch, học tập, lao động,.. trên địa bàn tỉnh.
 
image 20191115095936 7

          Ngoài ra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban quản lý khu kinh tế tỉnh thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan; qua đó hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,  Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: qua hệ thống loa truyền thanh; truyền hình, băng rôn, khẩu hiệu về những quy định của pháp luật liên quan đến tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài.
           * Công tác tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định, chấp thuận và thông báo về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện tốt:
          - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 222 vị trí việc làm cho 59 doanh nghiệp.
         - Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh ủy quyền về xác nhận nhu cầu lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp đã chấp thuận 1.833 vị trí việc làm cho 220 doanh nghiệp.
         - Về cấp Giấy phép lao động: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế đã cấp mới 1.193 GPLĐ; cấp lại 792 GPLĐ và xác nhận LĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ cho 36 trường hợp. 
Ngoài ra, đã chấp thuận cho 01 nhà thầu tuyển dụng 120 vị trí làm việc không tuyển được người lao động Việt Nam.
​​​​

          * Công tác kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
         Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban ngành xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng lao động nước ngoài của các doanh nghiệp có người lao động nước ngoài làm việc; phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, Công an tỉnh kiểm tra, rà soát, thống kê số lượng lao động nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đợt thanh tra chuyên ngành. Hoạt động thanh tra, kiểm tra lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng năm đạt được nhiều kết quả, qua kiểm tra đã phát hiện 25 vụ/95 trường hợp người nước ngoài hoạt động sai mục đích nhập cảnh như sử dụng thị thực du lịch nhưng làm việc, thị thực doanh nghiệp, lao động nhưng làm việc không đúng doanh nghiệp bảo lãnh, hoạt đông không đúng chương trình đã đề nghị cấp thẻ tạm trú và đã xử phạt vi phạm hành chính 04 trường hợp.
         Trong thời gian qua công tác thanh tra, kiểm tra lao động nước ngoài đã có tác dụng tích cực thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao nhận thức thi hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài, kịp thời uốn nắn các sai lệch, giúp cho cá nhân, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật lao động, thực hiện đúng các quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
          Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như:
        - Công tác phối hợp trao đổi thông tin trong quản lý lao động nước ngoài giữa các cơ quan chuyên môn ở địa phương chưa chặt chẽ, kịp thời giữa các sở, ban ngành trong việc chia sẻ thông tin, giải quyết các vi phạm phát sinh.
          - Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ở địa phương mặc dù được quan tâm nhưng chưa thực sự thường xuyên, liên tục, chủ yếu thực hiện lồng ghép với các chương trình đề án khác
         - Việc phối hợp thực hiện trong việc quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài chưa được quan tâm đúng mức; mặc dù định kỳ hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cũng như Công an tỉnh tổ chức đợt thanh tra chuyên ngành, trong đó có một phần liên quan đến quản lý lao động nước ngoài và mỗi cơ quan thực hiện theo chương trình, chuyên ngành mình, chưa có một kế hoạch chung, thống nhất thực hiện nội dung về quản lý nhà nước về lao động nước ngoài, dẫn đến chưa kịp thời xử lý các vi phạm của người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động nước ngoài.
         Để thực hiện tốt công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Bình Phước, trong thời gian tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:
         - Đổi mới mạnh mẽ phương pháp quản lý nhà nước về lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.
        - Tổ chức thống kê, rà soát số lượng, quốc tịch người nước ngoài hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
        - Tăng cường công tác phối hợp với các ngành có liên quan cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
         - Tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.
       - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động nước ngoài về ngoài về những quy định của pháp luật có liên quan đến người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.
         - Thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài, kịp thời xử lý theo thẩm quyền những vi phạm của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài và người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.
         - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong quản lý cấp phép lao động nước ngoài và các hoạt động quản lý nhà nước về lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo hướng thiết thực và hiệu quả.
 

Tác giả bài viết: Đinh Dũng - Phòng LĐVL

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới ban hành

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

TB kết luận của của GĐ Sở tại cuộc họp giao ban kế quả thực hiện tháng 2,3/2021, phương hướng nhiệm vụ thực hiện tháng 04/2021

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Danh sách công dân trở về từ Malaysia hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 15/06/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Danh sách công dân Việt Nam vượt biên trái phép từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ ngày 01/6/2021 đến ngày 07/6/2021

Ngày ban hành: 11/06/2021

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/06/2021

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày ban hành: 10/06/2021

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

V/v tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ

Ngày ban hành: 10/06/2021

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Thông báo truy tìm đối tượng trốn cách ly tại Tây Ninh

Ngày ban hành: 10/06/2021

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

V/v đẩy mạnh việc thanh toán phí, thù lao không dùng tiền mặt theo yêu cầu của chính quyền số

Ngày ban hành: 08/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập cảnh

Ngày ban hành: 04/06/2021

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các biện phòng, chống dịch Covid-19 đối với các điểm thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ cơ sở công bố tiêm chủng an toàn

Ngày ban hành: 04/06/2021

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Huớng dẫn thực hiện một số nội dung tại các Điểm coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022

Ngày ban hành: 04/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 02/06/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 01/06/2021

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm quinolon, fluoroquinolon

Ngày ban hành: 01/06/2021

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại TP Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/06/2021

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 23/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 26/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại Hải Dương ngày 21/5/2021

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung theo quy định tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

V/v thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

V/v triển khai, thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 31/5/2021

Ngày ban hành: 25/05/2021

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

V/v phát động tham gia Cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI, năm 2021”

Ngày ban hành: 25/05/2021

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Thông báo danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 19/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách dự kiến công dân hoàn thành cách ly tập trung ngày 20/5/2021 tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 19/05/2021

Triển khai Công điện 668 của BYT về chống dịch trước và trong thời gian bầu cử

Triển khai Công điện 668 của BYT về chống dịch trước và trong thời gian bầu cử

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam

Thông báo danh sách trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 16/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 16/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Thông báo danh sách dự kiến người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 14/5/2021 tại Đà Nẵng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bạc Liêu

Thông báo danh sách hoàn thành cách ly y tế tại tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách trường hợp được cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Danh sách trường hợp được cách ly tại tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Thông báo danh sách công dân hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 18/05/2021

Thông báo danh sách các công dân dự kiến hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Thông báo danh sách các công dân dự kiến hoàn thành cách ly y tế tập trung tại tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 18/05/2021

Danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Danh sách chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 18/05/2021

Quyết định cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bình Phước

Quyết định cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bình Phước

Ngày ban hành: 17/05/2021

V/v cập nhật, tự đánh giá, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống Covid-19

V/v cập nhật, tự đánh giá, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành: 14/05/2021

Thực hiện tuần cao điểm bầu cử và phòng chống dịch Covid 19

Thực hiện tuần cao điểm bầu cử và phòng chống dịch Covid 19

Ngày ban hành: 14/05/2021

Báo cáo tinh hình khám sức khỏe

Báo cáo tinh hình khám sức khỏe

Ngày ban hành: 12/05/2021

Thông báo chuyển tuyến người bệnh trong thời gian dịch Covid-19 của Đại học Trung ương Huế

Thông báo chuyển tuyến người bệnh trong thời gian dịch Covid-19 của Đại học Trung ương Huế

Ngày ban hành: 12/05/2021

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Đại học Y Dược Hà Nội

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Đại học Y Dược Hà Nội

Ngày ban hành: 12/05/2021

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Bệnh viện K

Thông báo hạn chế tiếp nhận bệnh nhân của Bệnh viện K

Ngày ban hành: 12/05/2021

Portal_1022
Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập164
  • Hôm nay1,858
  • Tháng hiện tại1,172,813
  • Tổng lượt truy cập75,299,770
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây