Văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5/2021

Thứ năm - 24/06/2021 15:03 1531
(CTTĐTBP) - Bộ Tư pháp vừa ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5/2021.
 
VB QPPL
Ảnh minh họa
 
SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH

Trong tháng 5/2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 04 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các Nghị định của Chính phủ:

1. Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2021 của Chính phủ biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022.

2. Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

3. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 05 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

4. Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia.

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

1. Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê.

HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2021 của Chính phủ biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 – 2022

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (ngày 21 tháng 05 năm 2021).
b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 – 2022 theo thẩm quyền của Chính phủ được giao tại Điều 11 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 về việc ban hành biểu thuế, thuế xuất.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm có 07 Điều về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liên hiệp Vương quốc Anh và bắc Ai-len giai đoạn 2021 - 2022, cụ thể: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2022; (4) Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam; (5) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam; (6) Hiệu lực thi hành; (7) Trách nhiệm thi hành.

Nghị định này áp dụng đối với: (1) Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; (2) Cơ quan hải quan, công chức hải quan; (3)

Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất  khẩu, nhập khẩu.
Ban hành kèm theo Nghị định 02 Phụ lục, cụ thể: (1) Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện hiệp định UKVFTA; (2) Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định UKVFTA

2. Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 21 tháng 05 năm 2021).
Bãi bỏ Điều 12 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được giao tại điểm a Khoản 3 Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020 về việc quy định chi tiết đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 về đánh giá tác động môi trường.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 03 Chương và 07 Điều quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, cụ thể: (1) Những quy định chung; (2) Đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường; (3) Thực hiện, xem xét nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường; (4) Điều khoản thi hành.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư xây dựng và hoạt động cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư.

3. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 05 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2021.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo đảm phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022).

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 04 Điều sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể: (1) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; (2) Điều khoản thi hành; (3) Quy định chuyển tiếp; (4) Trách nhiệm thi hành.
 
4. Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký (ngày 31 tháng 05 năm 2021).

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ được giao tại Điều 2 Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quy định chi tiết các mặt hàng thuộc nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế, bảo đảm theo đúng tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 27 của Luật Dự trữ quốc gia năm 2012.

c) Nội dung cụ thể: Nghị định gồm 04 Điều quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia, cụ thể: (1) Danh mục chi tiết nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia gồm các mặt hàng; (2) Phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia; (3) Hiệu lực thi hành; (4) Trách nhiệm thi hành.

5. Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2021.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ được giao tại Khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021) về việc quy định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 06 Điều quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê, cụ thể: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Đối tượng áp dụng; (3) Nguyên tắc chung đối với việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo cầu qua sông có đê để đảm bảo thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều; (4) Quy định cụ thể đối với việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo cầu qua sông có đê để đảm bảo thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều; (5) Hiệu lực thi hành; (6) Trách nhiệm thi hành.

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cầu qua sông có đê./.

Tác giả bài viết: T.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay246,124
  • Tháng hiện tại6,176,001
  • Tổng lượt truy cập412,917,855
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây