Thích ứng với bối cảnh mới, Bình Phước quyết tâm phát triển nhanh và bền vững

Chủ nhật - 03/10/2021 10:32
(CTTĐTBP) - Ngày 30/9/2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cương đã ký ban hành Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Xem toàn văn Chương trình hành động tại đây
  

Dong Xoai tu tren cao

 

Phấn đấu đến năm 2030, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại

Chương trình hành động đưa ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam bộ; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới với đô thị; tăng cường kết nối vùng; hoàn thành chính quyền điện tử, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đến 2030, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, là “điểm đến hấp dẫn”, một trong những động lực phát triển của vùng Đông Nam bộ. Và đến năm 2045, Bình Phước trở thành tỉnh phát triển, giàu mạnh, văn minh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình hành động đã đưa ra 6 nhiệm vụ chủ yếu về: Cơ cấu tại nền kinh tế, lựa chọn ngành, lĩnh vực trọng tâm để phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước, xây dựng các chính sách phù hợp, tác động tích cực vào phát triển. Phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế. Xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nhiều nhiệm vụ và nội dung cụ thể

Chương trình hành động đã đề ra nhiều nội dung rất cụ thể, bám sát 12 nhiệm vụ lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhiệm vụ ưu tiên, 3 đột phá, 5 giải pháp lớn của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Về quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Phước xác định mục tiêu: Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn. Sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn để sử dụng các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững trong thời kỳ quy hoạch; đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, các lĩnh vực quan trọng; đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh. Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa Bình Phước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Đối với chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, chương trình hành động đưa ra mục tiêu hoàn thiện, nâng cấp kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển giao thông kết nối vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển và thu hút đầu tư. 

Theo đó, 9 nhiệm vụ đặt ra là: Phát triển hệ thống giao thông kết nối vùng và nội tỉnh. Đề án nâng cấp và phát triển hệ thống thủy lợi, khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung. Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đầu tư kết cấu hạ tầng cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề. Đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng cho việc thực hiện chuyển đổi số. Thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch. Đầu tư hệ thống loa thông minh cho các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2020-2025.

Chương trình phát triển công nghiệp đưa ra nhiệm vụ: Phát triển các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Phát triển các ngành công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Quản lý và khai thác tiềm năng, phát triển công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

5 nhiệm vụ phát triển thương mại, dịch vụ gồm: Xây dựng chiến lược thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Phát triển hệ thống thương mại, thương mại điện tử tỉnh Bình Phước. Phát triển thương mại biên giới. Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu hàng hóa, đổi mới công nghệ. Hỗ trợ xúc tiến thương mại. 

Mục tiêu phát triển nông nghiệp dựa trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và chuỗi giá trị, hướng vào các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, theo hướng cụm, ngành, sản xuất hàng hóa tập trung, theo tiêu chuẩn an toàn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Trong đó, các nhiệm vụ đặt ra là: Tái cơ cấu toàn diện phát triển ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030. Sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Quản lý, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế rừng gắn với phát triển du lịch. Phát triển hệ thống bảo quản sau thu hoạch. Xây dựng các quy định, chính sách liên quan về quản lý, cung cấp giống, vật tư nông nghiệp, hỗ trợ mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, trang trại, hội quán, hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp...

Chương trình phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ đề ra mục tiêu thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực; nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ ở một số lĩnh vực tỉnh có tiềm năng. Theo đó: Nghiên cứu lai tạo giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, cơ khí - tự động hóa, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực. Hình thành Trung tâm khoa học và đổi mới sáng tạo của tỉnh. Hoàn thiện sàn giao dịch công nghệ của tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và chế biến sâu các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chương trình phát triển đô thị được thực hiện theo hướng kết nối, tiết kiệm đất, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Nhiệm vụ cụ thể đặt ra, đó là: Phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn năm 2030. Phát triển các khu dân cư. Phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025. Xây dựng huyện Chơn Thành thành thị xã. Nâng cấp xã đủ tiêu chuẩn lên đô thị loại 5. Đầu tư hạ tầng thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, thị xã Phước Long. Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã ở những nơi cần thiết, tạo thuận lợi cho phát triển thời gian tới.

Với mục tiêu xây dựng và hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh, chương trình chuyển đổi số đưa ra 8 nội dung, nhiệm vụ. Đó là: Xây dựng nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Xây dựng quy chế hoạt động của chính quyền điện tử và của Trung tâm IOC. Phát triển hạ tầng số. Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thực hiện liên thông dọc và ngang giữa các cấp, các ngành để chia sẻ dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Tăng cường năng lực và thói quen làm việc trên môi trường số của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân. Phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin và doanh nghiệp số.

4 nội dung, nhiệm vụ về chương trình đột phá phát triển nguồn nhân lực gồm: Chuyển đổi cơ cấu lao động của tỉnh trong các lĩnh vực. Thu hút nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025. Phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Chương trình cải cách thủ tục hành chính có nhiệm vụ: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Xây dựng quy định về thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Xây dựng quy định về văn phòng không giấy trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp xã. Xây dựng quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Về chương trình phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 11 nội dung, nhiệm vụ được đề ra. Trong đó có việc xây dựng mô hình “Làng thanh niên dân tộc”, “Đô thị sinh thái” phù hợp với đặc điểm ở từng huyện. Mở rộng thực hiện và từng bước hoàn thiện việc dạy song ngữ Việt - Anh trong hệ thống nhà trường. Nâng cao chất lượng phong trào thể thao ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả liên kết vùng, xây dựng các tuyến du lịch, sản phẩm du lịch. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và năng lực khám và điều trị bệnh cho nhân dân… 

Mục tiêu của Chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, kỷ luật đảng nghiêm minh…

Thể chế hóa, cụ thể hóa thành hành động thiết thực

Để thực hiện tốt chương trình hành động nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch của ngành, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện chương trình hành động. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai, quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh; tham mưu xây dựng các nghị quyết, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy để triển khai thực hiện; tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình hành động. Giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động./.

Tác giả bài viết: Theo Đài PT-TH và Báo Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

Trình phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Lao động TBXH tỉnh Bình Phước

Trình phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Lao động TBXH tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 15/11/2021

Triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên Cổng DVC quốc gia

Triển khai thực hiện giải quyết TTHC trên Cổng DVC quốc gia

Ngày ban hành: 28/10/2021

Thành lập Ban tổ chức và tổ phục vụ Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 cuả tỉnh Bình Phước theo hình thức trực tuyến

Thành lập Ban tổ chức và tổ phục vụ Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 cuả tỉnh Bình Phước theo hình thức trực tuyến

Ngày ban hành: 28/10/2021

kế hoạch đào tạo giai đoạn 2016-2025

kế hoạch đào tạo giai đoạn 2016-2025

Ngày ban hành: 27/10/2021

phối hợp tuyên truyền trực tuyến chương trình ca nhạc

phối hợp tuyên truyền trực tuyến chương trình ca nhạc

Ngày ban hành: 27/10/2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác dân vận

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác dân vận

Ngày ban hành: 27/10/2021

Quyết định Thành lập các tổ an toàn Covid-19 tại Sở Ngoai vụ

Quyết định Thành lập các tổ an toàn Covid-19 tại Sở Ngoai vụ

Ngày ban hành: 27/10/2021

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 đối với công chức và người lao động Sở Ngoại vụ

Quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 đối với công chức và người lao động Sở Ngoại vụ

Ngày ban hành: 27/10/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ

Ngày ban hành: 27/10/2021

Phê duyệt Đề án thành lập Trường Trung cấp Miền Nam

Phê duyệt Đề án thành lập Trường Trung cấp Miền Nam

Ngày ban hành: 27/10/2021

Đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 27/10/2021

Nhập liệu phần mềm an sinh xã hội

Nhập liệu phần mềm an sinh xã hội

Ngày ban hành: 27/10/2021

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 90012015

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 90012015

Ngày ban hành: 27/10/2021

Thực hiện chuyển đổi, áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện chuyển đổi, áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 27/10/2021

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 2021

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 2021

Ngày ban hành: 27/10/2021

Công khai danh sách Hòa giải viên lao động

Công khai danh sách Hòa giải viên lao động

Ngày ban hành: 27/10/2021

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức năm 2021

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức năm 2021

Ngày ban hành: 27/10/2021

Chuyển đổi, áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Chuyển đổi, áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày ban hành: 27/10/2021

Tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Phước nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021

Tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Phước nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021

Ngày ban hành: 26/10/2021

Thực hiện báo cáo nhanh số liệu thăm tặng quà đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên Đán 2021

Thực hiện báo cáo nhanh số liệu thăm tặng quà đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên Đán 2021

Ngày ban hành: 26/10/2021

Báo cáo tình hình lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 2015-2020

Báo cáo tình hình lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 2015-2020

Ngày ban hành: 26/10/2021

Kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2021

Kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2021

Ngày ban hành: 25/10/2021

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế NQ 11

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế NQ 11

Ngày ban hành: 25/10/2021

Công chức tham dự tập huấn phần mềm theo dõi, đánh giá xác định Chỉ số CCHC

Công chức tham dự tập huấn phần mềm theo dõi, đánh giá xác định Chỉ số CCHC

Ngày ban hành: 25/10/2021

Kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2021

Kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2021

Ngày ban hành: 25/10/2021

Khảo sát hành lang pháp lý liên quan đến chuyển đổi số trong GDNN

Khảo sát hành lang pháp lý liên quan đến chuyển đổi số trong GDNN

Ngày ban hành: 22/10/2021

Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021

Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021

Ngày ban hành: 22/10/2021

Thông báo về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với công chức

Thông báo về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với công chức

Ngày ban hành: 22/10/2021

Xử lý thuốc Prothionamide quá hạn nguồn Quỹ toàn cầu

Xử lý thuốc Prothionamide quá hạn nguồn Quỹ toàn cầu

Ngày ban hành: 21/10/2021

Triển khai thực hiện, xác định Chỉ số CCHC

Triển khai thực hiện, xác định Chỉ số CCHC

Ngày ban hành: 21/10/2021

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2021

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2021

Ngày ban hành: 21/10/2021

Điều chuyển vốn đầu tư xây dựng công trình nâng cấp , cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù đăng

Điều chuyển vốn đầu tư xây dựng công trình nâng cấp , cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù đăng

Ngày ban hành: 18/10/2021

Thông tin của cán bộ nhận Bản tin điện tử CCHC

Thông tin của cán bộ nhận Bản tin điện tử CCHC

Ngày ban hành: 15/10/2021

Đề nghị cấp lại mật khẩu, tạo mới và chuẩn hóa Email công vụ

Đề nghị cấp lại mật khẩu, tạo mới và chuẩn hóa Email công vụ

Ngày ban hành: 12/10/2021

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021

Ngày ban hành: 08/10/2021

Rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngày ban hành: 08/10/2021

Vận đổng ủng hộ Chương trình sóng và máy tính cho em

Vận đổng ủng hộ Chương trình sóng và máy tính cho em

Ngày ban hành: 06/10/2021

Cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền 25 năm tái lập tỉnh

Cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền 25 năm tái lập tỉnh

Ngày ban hành: 05/10/2021

Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2021

Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2021

Ngày ban hành: 04/10/2021

Kết nối phần mền bảo hiểm thất nghiệp với cổng dịch vụ công của tỉnh

Kết nối phần mền bảo hiểm thất nghiệp với cổng dịch vụ công của tỉnh

Ngày ban hành: 04/10/2021

Phối hợp chuẩn bị nội dung tham mưu UBND tỉnh làm việc với tổ công tác đặt biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ LĐTBXH

Phối hợp chuẩn bị nội dung tham mưu UBND tỉnh làm việc với tổ công tác đặt biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ LĐTBXH

Ngày ban hành: 02/10/2021

Báo cáo đoàn kiểm tra BDVTU việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền tại đơn vị năm 2021

Báo cáo đoàn kiểm tra BDVTU việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền tại đơn vị năm 2021

Ngày ban hành: 01/10/2021

Báo cáo đoàn kiểm tra BDVTU việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền tại đơn vị năm 2021

Báo cáo đoàn kiểm tra BDVTU việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền tại đơn vị năm 2021

Ngày ban hành: 01/10/2021

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Quyết định Về việc thành lập Tổ tư vấn tham mưu giải quyết công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Thông báo danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Ngày ban hành: 27/09/2021

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Về việc danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9).

Ngày ban hành: 27/09/2021

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

V/v sử dụng thuốc ARV thay thế Lopinavir/ritonavir 80/20mg/ml điều trị cho trẻ em nhiễm HIV

Ngày ban hành: 27/09/2021

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Thống nhất danh mục trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ và can phạm, phạm nhân

Ngày ban hành: 27/09/2021

QĐ kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở văn phòng Sở

QĐ kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở văn phòng Sở

Ngày ban hành: 27/09/2021

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Ngày ban hành: 24/09/2021

Công báo Bình Phước
cks
app NCOVI
tuyên truyền PC dịch Covid-19
tuyên truyền PC dịch Covid-19
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập305
  • Hôm nay49,410
  • Tháng hiện tại2,022,424
  • Tổng lượt truy cập85,476,705
ỨNG DỤNG
bp today
onewin qr
ioffice
CONG BAO
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây