Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thứ năm - 14/09/2023 11:03 14815
(CTTĐTBP) - Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Mục tiêu của Đề án nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh. So sánh, xếp hạng kết quả CCHC hàng năm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Thông qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương nhìn nhận rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế để có giải pháp cải thiện, nâng chất lượng, hiệu quả CCHC.

Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

*Bộ tiêu chí xác định

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (Bấm xem) được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 39 tiêu chí và 87 tiêu chí thành phần. Cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC có 07 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; cải cách thể chế 06 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 06 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính 05 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; cải cách chế độ công vụ 07 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; cải cách tài chính công 03 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 03 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC: 02 tiêu chí. 

*Thang điểm đánh giá

Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Trong đó, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 23,75 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Bảng 1 (Bấm xem).

*Phương pháp đánh giá

Tự đánh giá: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Điểm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tự đánh giá được thể hiện tại cột “Điểm tự đánh giá” của Bảng 1. Điểm tự đánh giá của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được Hội đồng thẩm định thẩm định, xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Kết quả điểm do Hội đồng thẩm định quyết định được thể hiện tại cột “Điểm thẩm định” của Bảng 1.

Đánh giá thông qua điều tra xã hội học: Số tiêu chí đánh giá qua điều tra xã hội học là 26 tiêu chí, được thể hiện tại cột “Ghi chú” của Bảng 1. Việc điều tra xã hội học được tiến hành để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau và được thực hiện trực tuyến, do Sở Nội vụ nghiên cứu xây dựng. Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung, câu hỏi tương ứng với các tiêu chí của Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “Điều tra XHH” của Bảng 1.

*Tính toán, xác định Chỉ số CCHC

Tổng hợp điểm đánh giá qua điều tra xã hội học và điểm thẩm định đánh giá được thể hiện tại cột “Tổng điểm”. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được và tổng điếm tối đa (100 điểm). Các chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.

*Xếp hạng Chỉ số CCHC

Kết quả Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp và do UBND tỉnh xếp hạng.

Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện

*Bộ tiêu chí xác định

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 41 tiêu chí và 91 tiêu chí thành phần. Cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC có 09 tiêu chí và 09 tiêu chí thành phần; cải cách thể chế 05 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; cải cách TTHC 05 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính 04 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; cải cách chế độ công vụ, công chức 08 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; cải cách tài chính công 03 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 03 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội 04 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND các huyện, thị xã, thành phố được quy định cụ thể tại Bảng 2 (Bấm xem)

*Thang điểm đánh giá

Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Trong đó, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 19,5 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Bảng 2.

*Phương pháp đánh giá

Tự đánh giá: UBND cấp huyện tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của địa phương theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Điểm của UBND cấp huyện tự đánh giá được thể hiện tại cột “Điểm tự đánh giá” của Bảng 2. Điểm tự đánh giá của UBND cấp huyện được Hội đồng thẩm định thẩm định, xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Kết quả điểm do Hội đồng thẩm định quyết định được thể hiện tại cột “Điểm thẩm định” của Bảng 2.

Đánh giá thông qua điều tra xã hội học: Số tiêu chí đánh giá qua điều tra xã hội học là 21 tiêu chí, được thể hiện tại cột “Ghi chú” của Bảng 2. Việc điều tra xã hội học được tiến hành đề lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau và được thực hiện trực tuyến, do Sở Nội vụ nghiên cứu xây dựng. Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu hỏi tương ứng với các tiêu chí Chỉ số CCHC của UBND cấp huyện. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “Điểm điều tra XHH” của Bảng 2.

*Tính toán, xác định Chỉ số CCHC

Tổng hợp điểm đánh giá qua điều tra xã hội học và điểm Hội đồng thấm định đánh giá được thể hiện tại cột “Tổng điểm”. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa (100 điểm). Các chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.

*Xếp hạng Chỉ số CCHC

Kết quả Chỉ số CCHC của 11 huyện, thị xã, thành phố được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp và do UBND tỉnh xếp hạng.

Chỉ số CCHC của UBND cấp xã

*Bộ tiêu chí xác định

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của UBND cấp xã được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 55 tiêu chí thành phần. Cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC có 06 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần; cải cách thể chế 03 tiêu chí và 04 tiêu chí thành phần; cải cách TTHC 05 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính 03 tiêu chí và 05 tiêu chí thành phần; cải cách chế độ công vụ, công chức 04 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần; cải cách tài chính công 04 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần; hiện đại hóa hành chính 02 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC 04 tiêu chí.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp xã được quy định cụ thế tại Bảng 3 (Bấm xem).

*Thang điểm đánh giá

Thang điểm đánh giá là 100 điểm, được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Bảng 3.

*Phương pháp đánh giá

UBND cấp xã tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của địa phương theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC của UBND cấp xã và hướng dẫn của UBND cấp huyện. Điểm UBND cấp xã tự đánh giá được thể hiện tại cột “Điểm tự đánh giá” của Bảng 3. Điểm tự đánh giá của UBND cấp xã được Hội đồng thẩm định thẩm định (do UBND cấp huyện thành lập) xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Kết quả điểm do Hội đồng thẩm định quyết định được thể hiện tại cột “Điểm thẩm định” của Bảng 3.

*Tính toán, xác định Chỉ số CCHC

Điểm đạt được là điểm do Hội đồng thẩm định quyết định được thể hiện tại cột “Điểm thẩm định”. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa (100 điểm). Các chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.

*Xếp hạng Chỉ số CCHC

Kết quả Chỉ số CCHC của các xã, phường, thị trấn được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp theo từng đơn vị hành chính cấp huyện và do UBND cấp huyện xếp hạng./.

Tác giả bài viết: Thanh Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay182,805
  • Tháng hiện tại4,273,670
  • Tổng lượt truy cập411,015,524
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây