Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU ngày 11/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chủ nhật - 14/04/2024 20:55 131
Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh về
triển khai thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU ngày 11/3/2024 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát
quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát,
thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể sau:
phe duyet
phe duyet
I. MỤC TIỆU, YÊU CÂU
1. Mục đích
1.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, nhất là người đứng đầu cơ quan thanh tra, kiểm tra về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
1.2. Nâng cao cao nhận thức của đối tượng được kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, được thanh tra, kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan nhận thức đúng, đủ quyền, trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.
            2. Yêu cầu
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai học tập và thực hiện nghiêm túc Quy định số 131-/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 235-KH/TU ngày 11/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và xem đây là giải pháp cơ bản để kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Cơ quan thanh tra, kiểm tra, người tiến hành thanh tra; đối tượng được thanh tra, người giám sát đoàn thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật cán bộ, công chức và hoạt động thanh tra phải chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 113-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị
Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nội dung Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị (sau đây gọi là Quy định 131); Kế hoạch số 235-KH/TU ngày 11/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ quá trình lãnh đạo và chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán hiện nay và thời gian tới; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng trong công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động thanh tra. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên tự kiểm tra, giám sát, tự soi, tự sửa mình, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.
2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật, chương trình, kế hoạch và quy trình nghiệp vụ hoạt động thanh tra, kiểm toán.
 Chỉ đạo hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình hoạt động thanh tra, kiểm toán và các quy định khác có liên quan, bảo đảm kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham những, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Phối hợp với cấp ủy cùng cấp trong việc tự kiểm tra, kịp thời chấn chính hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra.
Chỉ đạo việc bảo vệ, khen thưởng tổ chức, cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo vi phạm trong hoạt động thanh tra; thường xuyên chỉ đạo hoặc phối hợp chỉ đạo việc thanh tra trách nhiệm, việc kiểm tra, giám sát tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách; kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vị phạm trong hoạt động thanh tra.
3. Nâng cao trách nhiệm của Chánh Thanh tra Sở và Thủ trướng các cơ quan, đơn vị được giao chức năng thanh tra, kiểm tra
3.1. Đối với Chánh Thanh tra
Thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động thanh tra thuộc thẩm quyền được giao.
Thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, kịp thời triển khai thực hiện các đoàn thanh tra đột xuất (nếu phát sinh).
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định và quy trình nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị thanh tra theo thẩm quyền.
Công khai, minh bạch nội dung về hoạt động thanh tra cho tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.
Ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thay thế, bãi bỏ quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra để đảm bảo việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý cùng cấp khi để xảy ra tham những, tiêu cực, sai phạm của đoàn thanh tra được phân công, chỉ đạo.
3.2. Đối với đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra
3.2.1. Thành viên đoàn
Tự giác báo cáo với tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và xin không làm thành viên đoàn thanh tra khi có quyền, lợi ích liên quan đến đối tượng kiểm tra; có quan hệ gia đình với đối tượng kiểm tra hoặc cùng là thành viên đoàn theo quy định tại Điều 23 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng: Điều 60 Luật Thanh tra.
Chấp hành nghiêm chủ trương, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về hoạt động thanh tra; quy định của ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị mình công tác.
Thực hiện nghiêm quy định tại Điều 82, Điều 100 Luật Thanh tra và quyết định, kế hoạch, phân công nhiệm vụ của đoàn, kịp thời báo cáo trưởng đoàn hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vi, cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vì tham những, tiêu cực trong hoạt động của đoàn, chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng nội dung báo cáo công việc được phân công và được bảo lưu ý kiến của mình, không nhận quà vật chất và các lợi ích phi vật chất của đối tượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật cán bộ, công chức và hoạt động thanh tra dưới mọi hình thức.

3.2.2. Trưởng đoàn thanh tra
Ngoài việc thực hiện quy định tại Điều 81, 82, Điều 100 Luật Thanh tra, trưởng đoàn còn chịu trách nhiệm trước cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về:
 - Việc điều hành hoạt động của đoàn theo chủ trương, quy định của Đảng pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định, quy trình của ngành, cơ quan.
- Tính đúng đắn, chính xác của các nội dung đã kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra; các đề xuất, kiến nghị của đoàn.
- Chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đoàn khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, thanh tra.
3.3. Đối với cán bộ, công chức làm công tác tham mưu
Chấp hành nghiêm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức về thanh tra và quy định, quy chế, quy trình của cơ quan, đơn vị.
Tự giác báo cáo với tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị khi có quan hệ gia đình với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công, theo dõi, phụ trách.
Chịu trách nhiệm về kiến nghị, đề xuất của mình đối với lĩnh vực, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách.
Không nhận quà vật chất và các lợi ích phi vật chất của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình được phân công theo dõi, phụ trách dưới mọi hình thức.
4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khác
4.1. Đối với tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị là đối tượng được kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trong phạm vi nhiệm vụ ,quyền hạn của mình có trách nhiệm:
Không thực hiện những yêu cầu, đòi hỏi nằm ngoài nội dung kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán. Kịp thời phát hiện, tiếp nhận thông tin để xử lý hoặc báo cáo cơ quan có liên quan về hành vì tham những, tiêu cực hoặc hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong khi đang được kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán bị thi hành kỷ luật đảng.
Cung cấp kịp thời, đẩy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu và thực hiện nghiêm yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình được kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, bị thi hành kỷ luật đảng.
Bảo vệ và khen thương kịp thời những tổ chức, cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo đúng hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc hành vì bao che, tiếp tay cho tham những, tiêu cực; xử lý nghiêm người tố cáo sai làm ảnh hướng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.
Nghiêm cấm các hành vi sau:
Can thiệp trái quy định vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán; lợi dụng ảnh hướng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán.
Thiết lập quan hệ để hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm mục đích chạy tội, trốn tránh trách nhiệm cho đối tượng vi phạm.
 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc dùng uy tín, ảnh hưởng của bản thân và gia đình gợi ý, tác động, gây áp lực để người có thẩm quyền quyết định hoặc tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết về kết luận, quyết định kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán không đúng bản chất sự việc.
Báo cáo sai lệch, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời hoặc thiếu khách quan thông tin liên quan đến kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán.
Các hành vi tham nhũng, tiêu cực khác liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành án kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán.
4.2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Khi phát hiện, tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng ,tiêu cực hoặc hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực cần kịp thời xử lý hoặc báo cáo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.
5. Xử lý vi phạm
5.1 Xử lý hành vị lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham những, tiêu cực
Kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham những, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giảm sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Trường hợp vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải tự kiểm điểm, có biện pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm và cam kết không tái phạm.
Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người đã chuyển công tác hoặc nghĩ hưu) vi phạm nội dung nêu tại Điều 4 Quy định số 131 thì bị xử lý theo quy định hiện hành. Ngoài ra, cá nhân đang công tác còn bị áp dụng các biện pháp xử lý như sau:
 - Đình chỉ công tác, chức vụ, không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra.
- Không quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử, ứng cử chức vụ tương đương và cao hơn, công nhận chức danh, phong tặng danh hiệu, khen thưởng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 Đối với vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính hoặc nội bộ.
         Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải kịp thời giải quyết đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thông tin phản ánh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.  
         5.2. Xứ lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực
         5.2. 1. Đối với tổ chức
         Xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cấp ủy, tổ chức đảng vi phạm Quy định số 131.
         Cơ quan, tổ chức, đơn vị bị kỷ luật phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, thành viên tập thể lãnh đạo có liên quan; kịp thời thay thế, bố trí công tác khác đối với trường hợp không còn đủ uy tín lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
         5.2.2. Đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị
         Chịu trách nhiệm chính và bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng khi vi phạm Điều 4, Quy định số 131, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị mình.
          Được xem xét miễn, giảm trách nhiệm trong trường hợp sau đây:
         - Không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn tham những, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giảm sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
         - Đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu qủa của hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc kịp thời phát hiện, chủ động báo cáo và xử lý hành vì tham nhũng, tiêu cực.
         - Chủ động xin thôi giữ chức vụ, từ chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo tổ chức thực hiện việc quán triệt, triển khai nội dung Quy định số 131 và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và xây dựng kế hoạch cụ thể theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Y tế (qua Thanh tra Sở) trước ngày 15/11.
          2. Giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tham mưu Ban Giám đốc báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Quy định số 131, xử lý hoặc đề nghị xử lý vi phạm theo quy định.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,370
  • Hôm nay54,202
  • Tháng hiện tại4,672,736
  • Tổng lượt truy cập411,414,590
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây