Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Khối Thi đua số 6 năm 2024

Thứ ba - 11/06/2024 06:47 81
Căn cứ phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Thi đua số 6 năm 2024;
Sở Y tế - Khối trưởng Khối thi đua số 6 tổ chức phát động phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024 của các đơn vị thành viên Khối Thi đua số 6, với những nội dung trọng tâm như sau:
2087thông báo
2087thông báo
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Khối, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị trong năm 2024;
- Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng. Đồng thời, thông qua phong trào thi đua để tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị;
- Nhằm phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị để phổ biến, nhân rộng trong Khối và trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu
- Tổ chức phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất, tránh hình thức; tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát với nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị;
- Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao;
- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trong Khối tham gia, hưởng ứng.
II. KHẨU HIỆU THI ĐUA
"Kỷ cương, trách nhiệm; đoàn kết, sáng tạo; đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024". 
III. NỘI DUNG THI ĐUA
Khối trưởng Khối thi đua số 6 phát động các cơ quan, đơn vị trong Khối quyết tâm đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, phát huy tinh thần tự giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt năm 2024; đồng thời, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024. Cụ thể:
1. Thi đua phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác năm của các cơ quan, đơn vị được HĐND, UBND tỉnh phê duyệt năm 2024. Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 quy định của UBND tỉnh về việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm có trọng tâm, trọng điểm theo chỉ đạo, hướng dẫn UBND tỉnh và sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để làm cơ sở đánh giá đối với các tập thể. Đồng thời, tổ chức triển khai kết quả đạt được các nội dung theo chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ khác được giao.
2. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các đơn vị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển toàn diện, vững chắc.
3. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước. Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 của tỉnh đã được HĐND tỉnh khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 12 ngày 08/12/2023, cụ thể: Giảm 500 hộ nghèo; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94%; ….
  Đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, cụ thể: Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025; "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025; "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"; "Xóa nhà tạm, nhà dột nát"; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024); 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2025) và các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh phát động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội; phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với sinh hoạt chuyên đề năm 2024 về “thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước” và đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”...; các phong trào thi đua cần xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân.
4. Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 03/11/2023 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 06/11/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 - 2030 và Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
5. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Công văn số 1428-CV/TU ngày 22/8/2023 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và Công văn số 3787/UBND-NC ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ.
6. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) của tỉnh; tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, trong đó, tập trung xây dựng Chính quyền số để quản lý, định hướng, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số phát triển, hướng tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp, hướng tới phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng tốt hơn theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
7. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1837/UBND-NC ngày 12/6/2020 của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Công văn số 3921/UBND-NC ngày 01/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và Công văn số 859/UBND-NC ngày 11/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ.
8. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025".
IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm 2024 (theo các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 của tỉnh đã được HĐND tỉnh khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 12 ngày 08/12/2023 và Chương trình số 46/CTr-UBND ngày 01/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2024).
2. Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị trong Khối chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.
3. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về danh hiệu, khen thưởng năm 2024, cụ thể:  
- Tổ chức cơ sở Đảng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Tổ chức Công đoàn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Tổ chức Đoàn thanh niên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
- Cơ quan thực hiện “Chuyển đổi số” đạt khá trở lên.
V. THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Khối trưởng và Khối phó
- Phối hợp xây dựng và ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 trong Quý II/2024.
- Phối hợp xây dựng và ban hành Quy định về hoạt động và bình xét thi đua Khối Thi đua số 6 năm 2024.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao Khối Thi đua số 6 năm 2024 vào tháng 8/2024 (hoàn thành chậm nhất 20/8/2024).
- Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm vào tháng 7/2024 tại đơn vị Khối phó (Hoàn thành chậm nhất 10/7/2024).
- Phối hợp xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2024 vào quý I/2025 tại đơn vị Khối trưởng (thời gian tổ chức thực hiện khi UBND tỉnh ban hành quyết định đánh giá, xếp loại tập thể hàng năm).
2. Các đơn vị thành viên trong khối
- Tham gia các hoạt động Hội thao khối Thi đua số 6 theo Kế hoạch do Khối trưởng phát hành.
- Gửi báo cáo sơ kết công tác thi đua 06 tháng đầu năm về Sở Y tế (đơn vị Khối trưởng) chậm nhất là ngày 30/6/2024.
- Gửi báo cáo tổng kết và tự chấm điểm thi đua năm 2024 về Sở Y tế (đơn vị Khối trưởng) chậm nhất là ngày 30/12/2024.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Khối trưởng (Sở Y tế) chủ trì phát động phong trào thi đua và phối hợp đơn vị Khối phó (Sở Thông tin và Truyền thông) xây dựng tiêu chí, thang điểm thi đua cho từng mục tiêu thi đua; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong Khối tổ chức phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng năm 2024 và các nhiệm vụ phát sinh khác.
2. Khối phó (Sở Thông tin và Truyền thông) có trách nhiệm phối hợp với Khối trưởng xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua; xây dựng tiêu chí, thang điểm thi đua cho từng mục tiêu thi đua; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong Khối tổ chức phong trào thi đua; sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng năm 2024 và các nhiệm vụ phát sinh khác.
3. Các đơn vị thành viên: Phối hợp với Khối trưởng và Khối phó tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Khối Thi đua số 6 năm 2024. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin về Khối trưởng để tổng hợp, báo cáo xin ý kiến của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để hướng dẫn thực hiện./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,453
  • Hôm nay85,185
  • Tháng hiện tại3,853,006
  • Tổng lượt truy cập410,594,860
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây