Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Nội vụ

Thứ năm - 31/12/2020 09:54 689
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Nội vụ
Sáng ngày 30/12, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Nội vụ.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bình Phước có đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - Giám đốc Sở Nội vụ, cùng các lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương về dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Nội vụ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng năm từ đó cụ thể hóa bằng Chương trình công tác, xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Xuyên suốt giai đoạn 2016-2020, ngành Nội vụ nói chung và Bộ Nội vụ nói riêng đã tập trung thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm thể hiện trên các mặt như: công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, tham mưu giúp Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách, các Luật sửa đổi theo chương trình xây dựng pháp luật; chú trọng rà soát, điều chỉnh các chồng chéo, giao thoa giữa các Luật, các văn bản quy phạm pháp luật và giữa các văn bản quy phạm pháp luật với quy định của Đảng, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị. 

Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương được thực hiện quyết liệt, nổi bật là việc hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, tổ dân phố; việc phân định địa giới hành chính các địa phương do lịch sử để lại; quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; quy định không có tổ chức phòng trong trong vụ, số lượng cấp phó... 

Công tác quản lý biên chế đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 2218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm nguồn chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Công tác tuyển dụng, quản lý, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý các cấp được thực hiện bảo đảm đúng quy định. Kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ trong thực hiện công vụ tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra. 

Công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực thi đua khen thưởng, tôn giáo, thanh niên, văn thư lưu trữ, quản lý hội, tổ chức phi chính phủ, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm luôn bám sát ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được thực hiện thường xuyên, liên tục đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đặt ra. 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, mặc dù khối lượng công việc trong cả nhiệm kỳ rất lớn, nhưng với quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trong ngành Nội vụ, cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, ngành Nội vụ đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh những thành tích quan trọng đã đạt được trong 05 năm qua, cũng cần thẳng thắn nhận thấy công tác của ngành Nội vụ còn một số hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục; trong đó một mặt khó khăn, thiếu sót do sự chồng chéo của những văn bản quy định, mặt khác do chính sự chủ quan, năng lực của đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ, ngành Nội vụ còn hạn chế.


Để Hội nghị đạt kết quả cao, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tập trung: (1) Đánh giá chất lượng tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ nói chung, của Bộ Nội vụ nói riêng. Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và trong giai đoạn tiếp theo. (2) Đánh giá, đề xuất giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương; giữa Bộ Nội vụ với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố, các vụ (ban) tổ chức cán bộ các bộ, ngành Trung ương. Tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến phân cấp, ủy quyền của Bộ Nội vụ đối với các bộ ngành, địa phương về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ. Cơ chế trao đổi thông tin trong Ngành, các vấn đề về truyền thông, hướng dẫn thực hiện văn bản mới ban hành. (3) Làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành Nội vụ, phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp xử lý, tháo gỡ trong thời gian tới.


Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại Hội nghị
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày tóm tắt Báo cáo Tổng kết công tác giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ. 

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ toàn ngành Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm nhiều nhiệm vụ quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung đất nước và từng địa phương, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển những năm tới của ngành.

Bộ Nội vụ đã tập trung ưu tiên trọng tâm cho công tác xây dựng thể chế, chính sách đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định của Đảng đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 145 văn bản chính trị và pháp lý quan trọng, tập trung vào công tác tổ chức nhà nước, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, tín ngưỡng, tôn giáo nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng trên lĩnh vực, ngành Nội vụ, nhất là việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, người lao động của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính:  Ở Trung ương giảm được 12 Vụ và tương đương; tăng 07 Cục, 02 Tổng cục và tương đương. Ở địa phương giảm 05 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, giảm 973 phòng, giảm 127 chi cục, giảm 1.179 phòng thuộc chi cục và 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; giảm 294 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.  

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập: Ở Trung ương giảm được 10 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; giảm 24 đơn vị thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ; tăng 06 đơn vị sự nghiệp thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục. Ở địa phương giảm được 3.819 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về quản lý biên chế và tinh giản biên chế: (Khối công chức giảm 27.504 biên chế (tương ứng giảm 10,01% so với năm 2015); Khối sự nghiệp giảm 242.703 biên chế (tương ứng giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. 

Về kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP trong giai đoạn năm 2015 -  2020 là 67.218 người.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 147.290 người (tương ứng giảm 12,5% so với năm 2015). 

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới, tạo cơ sở quan trọng hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Triển khai Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25 ngày 08/02/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26 ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đã thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Kết quả sơ kết 3 năm có 14 cơ quan Trung ương thực hiện thí điểm tổ chức thi tuyển với 30 vị trí  và 22 địa phương thực hiện thí điểm thi tuyển, với 109 vị trí. 

Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành  Nghị quyết số 653,  Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32 về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, theo đó, toàn ngành đã thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố. Kết quả ở cấp huyện giảm 08/713 đơn vị (còn 705 ĐVHC); cấp xã giảm 557/11.160 đơn vị (còn 10.603 ĐVHC); sắp xếp thôn, tổ dân phố tổng số 98.455 thôn, tổ dân phố, giảm 38.369 tổ chức so với năm 2015.

Triển khai Đề án cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị về xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ đã tham mưu giúp Chính phủ thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, thiết thực, tiêu biểu về công tác thi đua, khen thưởng. Tham mưu chỉ đạo thành công Đại hội thi đua yêu nước các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X bảo đảm an toàn, hiệu quả và có sức lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua tới mọi tầng lớp Nhân dân. 

Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách, pháp luật và chỉ đạo, điều hành các nội dung lớn liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tham mưu tổ chức thành công cuộc gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương liên quan hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) năm 2019 tại Hà Nam; tham mưu các nội dung liên quan đến việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam - Vatican, các cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo Đảng, nhà nước và Tòa thánh đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Về công tác văn thư, lưu trữ, Bộ Nội vụ đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ điện tử; công tác bảo quản an toàn, tổ chức sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ được tăng cường tại các Lưu trữ lịch sử. Đã phối hợp với các địa phương tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm giới thiệu tài liệu, xây dựng các phim tư liệu giới thiệu trên truyền hình, xuất bản các ấn phẩm, bước đầu giúp công chúng tiếp cận và nâng cao nhận thức về giá trị của tài liệu và về công tác văn thư lưu trữ. 

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tích cực tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cải cách hành chính đảm bảo tiến độ theo quy định của Chính phủ.  Hiện nay, đang tham mưu Chính phủ thực hiện tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đến nay, 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước...

Trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới phức tạp, điều kiện chung của đất nước còn nhiều khó khăn, nhất là tác động của đại dịch Covid – 19 từ đầu năm 2020, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, sự điều hành sát sao, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của Chính phủ, toàn ngành Nội vụ đã nỗ lực, quyết tâm, đổi mới, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn và đạt được kết quả toàn diện đóng góp quan trọng vào thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Mặc dù vậy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XII vẫn còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu. Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW mà mới chỉ tập trung vào việc giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Cải cách thủ tục hành chính chưa gắn với việc giảm thiểu các quy định về quản lý chuyên ngành nên việc cắt giảm thủ tục hành chính chưa thực sự mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội như mong đợi.

Trình độ, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trật tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, thể hiện qua kết quả kiểm tra công vụ ở một số địa phương, bộ, ngành cho thấy còn nhiều vấn đề cần phải nhắc nhở, chấn chỉnh. Công tác kiểm tra, thanh tra đã có chuyển biến, song việc xử lý, khắc phục sai phạm còn chậm, chưa kiên quyết, quyết liệt. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2021, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu triển khai các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, với 10 nhiệm vụ trọng tâm và 07 giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.


Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tham luận tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, tập trung một số vấn đề như: công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, xác định địa giới hành chính do lịch sử để lại; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với các cơ sở giáo dục; về mô hình trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, công tác cải cách hành chính tại bộ, ngành, địa phương; công tác tín ngưỡng, tôn giáo…


Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh công bố Quyết định khen thưởng
Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2020, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Cờ thi đua của Bộ Nội vụ cho 06 tập thể gồm Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Khánh Hòa, Sơn La, Thái Nguyên, Hà Tĩnh và Đồng Nai; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 25 tập thể và 51 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước ngành Nội vụ năm 2020.


Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của toàn ngành Nội vụ đã đạt được trong 5 năm vừa qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trước yêu cầu đối với công tác tổ chức bộ máy nhà nước, công chức, công vụ, cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đặt ra là rất nặng nề. Với vai trò là cơ quan chủ trì, giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực này, Bộ Nội vụ đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hơn so với dự báo; nền kinh tế trong nước vẫn còn những hạn chế, bất cập. Đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, toàn ngành Nội vụ đã tập chung chỉ đạo thực hiện và làm được rất nhiều việc, có hiệu quả, có nhiều đổi mới, được dư luận xã hội đồng tình và ghi nhận.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại của ngành như: công tác truyền thông chưa đạt hiệu quả tốt, chưa tạo được sự thống nhất trong nhận thức về chủ trương xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, dẫn đến có không ít địa phương chưa chủ động, thường xuyên, quyết liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Nội vụ trong việc thực hiện chủ trương chung sắp xếp các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm còn chậm.

Một số cấp uỷ, chính quyền và người đứng đầu chưa kiên quyết, quyết liệt trong thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư khi sắp xếp tổ chức; còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên hoặc còn có tư tưởng chờ đợi kết quả của các bộ, ngành, địa phương khác rồi mới triển khai thực hiện theo.

Công tác đánh giá công chức tuy đã được cải thiện, song vẫn còn lúng túng về phương thức đánh giá dẫn đến hiệu quả thấp; chưa phản ánh thực chất kết quả, sản phẩm cụ thể của người được đánh giá, không tạo ra động lực làm việc cho những người có nhiều cố gắng, nỗ lực.Vẫn còn tình trạng chậm tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp với yêu cầu cấp thiết của thực tiễn đời sống.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị ngành Nội vụ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và mục tiêu kế hoạch 05 năm 2021-2025 để xây dựng chương trình công tác cho cả nhiệm kỳ, trong đó lưu ý tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Nội vụ được phân công.

Hai là, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Phát huy vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính. Trước mắt, ngành Nội vụ tham mưu Chính phủ tiến hành tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

Ba là, tập trung nghiên cứu xây dựng cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, rà soát cơ cấu tổ chức bên trong các Bộ, ngành, địa phương, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, rà soát chức năng, nhiệm vụ đảm bảo không trùng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, xây dựng kỷ cương, liêm chính, chế tài rõ ràng, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân khi xảy ra sai phạm.

Bốn là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch, quản lý công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giải quyết dứt điểm các vụ nổi cộm được dư luận, xã hội quan tâm. 

Năm là, tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý hội, tổ chức phi chính phủ; tham mưu giúp Chính phủ trong việc theo dõi việc thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự án Luật Thi đua - Khen thưởng sửa đổi, bảo đảm tính đồng nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có cơ chế phát hiện và tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp cho đất nước, cho Nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư - lưu trữ; bảo quản kho lưu trữ khoa học, hiện đại; tổ chức tốt việc khai thác, thu thập tư liệu lịch sử. 

Sáu là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, trong đó lưu ý đào tạo cán bộ quản lý, lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao ngang tầm khu vực, chú trọng ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu. 

Bảy là, tập trung tham mưu giúp Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tin tưởng rằng, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Quang cảnh Hội nghị
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với công tác quản lý nhà nước của ngành Nội vụ và phương pháp điều hành của Bộ Nội vụ. Sự hiện diện và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trước nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong thời gian qua. Thay mặt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các nhóm vấn đề quan trọng mà Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo tại Hội nghị, sớm cụ thể hóa để bổ sung vào Chương trình công tác của ngành Nội vụ để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giao Thư ký Hội nghị tổng hợp đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, ý kiến phát biểu của các đại biểu để tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo. Đối với các vấn đề chưa được giải đáp tại Hội nghị, đề nghị Thư ký Hội nghị tổng hợp, chuyển các Vụ chuyên môn nghiên cứu, tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ có văn bản trả lời cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương ngay sau Hội nghị này.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Nhấn mạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2021 của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nội vụ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tác giả bài viết: https://www.moha.gov.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,164
  • Hôm nay542,412
  • Tháng hiện tại17,303,609
  • Tổng lượt truy cập283,239,297
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây