Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020

Thứ năm - 06/08/2020 14:29 2060
Ngày 04/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020, với chủ đề của Đại hội “ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, THI ĐUA XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC”, và trong đó các nội dung thi đua trọng tâm cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.
- Biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các ngành, các cấp, các lĩnh vực…trong các phong trào thi đua yêu nước 05 năm qua. Qua đó, tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.
- Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước đúng mục đích, ý nghĩa, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.
2. Thời gian: Ngày 25/9/2020; địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
3. Các hoạt động trước và trong dịp tổ chức Đại hội
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh gắn với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tăng thời lượng phát sóng, chiếu phim tư liệu về các phong trào thi đua yêu nước, các kỳ Đại hội; mở chuyên trang, chuyên mục “Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020” để tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến.
- Triển lãm ảnh giới thiệu các thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh, các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V.
- Tuyên truyền các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh trước, trong và sau Đại hội.
4. Số lượng đại biểu khách mời và đại biểu điển hình tiên tiến: 400 đại biểu.
5. Phân công nhiệm vụ
Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V: Xây dựng nội dung, chương trình của Đại hội; Xây dựng kế hoạch hoạt động từ nay đến khi tổ chức Đại hội; Chỉ đạo, đôn đốc các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020 và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội và Kế hoạch số 52/KH-BTC ngày 02/3/2020 của Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020 về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020 và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức.
Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh): Là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Đại hội; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn và tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020; Chủ trì xây dựng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025; tham mưu xây dựng bài phát biểu của Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bài phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh; bài phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh; diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội;…; chuẩn bị các tham luận và lựa chọn các điển hình tiên tiến tuyên dương, khen thưởng tại Đại hội; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng điển hình tiên tiến tại Đại hội...; Xây dựng chương trình tổng thể và kịch bản điều hành Đại hội; báo cáo tổng hợp về đại biểu; Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước xây dựng kịch bản tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến tại Đại hội; Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước xây dựng phóng sự để minh họa cho báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và điều kiện phục vụ Đại hội. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng phương án chuẩn bị hội trường và thực hiện nội dung công việc liên quan đến việc đón tiếp đại biểu về dự Đại hội và các hoạt động theo chương trình của Đại hội; Tổng hợp dự trù kinh phí của Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội; Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Xây dựng đề cương tuyên truyền về các kỳ Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua; Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước mở chuyên trang, chuyên mục, dành nhiều thời gian, thời lượng để tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua yêu nước, đưa tin trước, trong và sau Đại hội; tuyên truyền các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh: Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và đoàn thể các cấp, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020; Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020; phối hợp chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ Đại hội; xây dựng phương án và thực hiện các công việc liên quan đến hội trường tổ chức Đại hội, đón tiếp đại biểu về dự Đại hội; Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Công an tỉnh chủ trì xây dựng Kế hoạch và phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các hoạt động trước và trong ngày tổ chức Đại hội; phương án bảo đảm an ninh cho đại biểu về dự Đại hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện việc rà mìn, vật liệu nổ trong Hội trường và những nơi diễn ra sự kiện để Đại hội được an toàn; Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng trước, trong và sau Đại hội, chương trình văn nghệ khai mạc Đại hội; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động Đại hội; Chủ trì tổ chức triển lãm hình ảnh về sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh; các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 - 2020; Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến, các hoạt động của Đại hội; Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước trong việc truyền hình trực tiếp Đại hội và bố trí thời gian, thời lượng thích hợp để tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau Đại hội; Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước: Xây dựng phóng sự về các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015 - 2020 để minh họa cho báo cáo tổng kết; Tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình, nội dung Đại hội và đưa tin các hoạt động trước, trong và sau Đại hội; Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xây dựng kịch bản và tổ chức tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến tại Đại hội; Tổ chức tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội.
Sở Tài chính: Bố trí kinh phí cho việc triển khai các hoạt động và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020.
Sở Y tế: Xây dựng phương án bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu trước và trong thời gian diễn ra Đại hội; Kiểm tra đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trước và trong thời gian diễn ra Đại hội.
Công ty Điện lực Bình Phước: Xây dựng phương án đảm bảo nguồn điện trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài: Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh đường phố sạch đẹp trước và trong thời gian diễn ra Đại hội; Tuyên truyền, cổ động Đại hội bằng băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn… trên các tuyến đường chính của thành phố Đồng Xoài.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh; các đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Phát động phong trào thi đua yêu nước tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020; Lựa chọn các đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020. Tích cực tham gia các nội dung của Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội./.
 

Tác giả bài viết: Ban TĐKT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,978
  • Hôm nay430,624
  • Tháng hiện tại3,008,412
  • Tổng lượt truy cập317,069,565
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây