CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thứ sáu - 01/02/2019 13:30 33602
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG/LOCATION, FUNCTION

Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
Điều 1. Vị trí
1. Sở Ngoại vụ (sau đây viết tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.
2. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.
Điều 2. Chức năng
1. Sở có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là công tác đối ngoại); các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
2. Sở thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng tỉnh (sau đây gọi chung là Tỉnh ủy) thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và phát triển toàn diện công tác đối ngoại của tỉnh; tổ chức quản lý công tác đối ngoại Đảng của tỉnh theo quy định của Đảng.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh;
b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về công tác đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Sở;
c) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại của tỉnh sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
4. Tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác đối ngoại
a) Định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của tỉnh; xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại của Tỉnh ủy;
b) Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước;
c) Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt;
d) Làm cơ quan đầu mối giúp Tỉnh ủy quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của tỉnh; phối hợp hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân trên địa bàn tỉnh.
5. Về công tác hợp tác quốc tế
a) Tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh phù hợp với đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
b) Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định;
c) Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
6. Về công tác kinh tế đối ngoại
a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
b) Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của tỉnh ở nước ngoài.
7. Về công tác văn hóa đối ngoại
a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ;
b) Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại tỉnh và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của tỉnh ở nước ngoài.
8. Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh;
b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại tỉnh;
c) Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại tỉnh, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.
9. Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân
a) Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh theo quy định;
b) Xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến tỉnh, bảo vệ lợi ích của người dân trong tỉnh có liên quan đến yếu tố nước ngoài và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại tỉnh;
c) Làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự trên địa bàn tỉnh khi được Bộ Ngoại giao ủy quyền; tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC, nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao).
10. Về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia
a) Là cơ quan thường trực của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác biên giới, lãnh thổ quốc gia; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ của tỉnh theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và Bộ, ngành liên quan;
b) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia và các vấn đề nảy sinh trên biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh;
c) Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương về các vấn đề quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ.
11. Về công tác lễ tân đối ngoại
a) Thực hiện quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh;
b) Đề xuất, xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
c) Chủ trì về lễ tân và hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm làm việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh trên địa bàn tỉnh.
12. Về công tác thông tin đối ngoại
a) Làm đầu mối quan hệ với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
b) Cung cấp thông tin của tỉnh cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá của tỉnh ở nước ngoài;
c) Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.
13. Về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào
a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị của tỉnh (đoàn ra) và các đoàn quốc tế đến thăm làm việc tại tỉnh (đoàn vào);
b) Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; làm đầu mối liên hệ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề án đoàn ra, theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành của tỉnh về việc lãnh đạo tỉnh tiếp khách nước ngoài; thống kê tổng hợp các đoàn vào thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.
14. Về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế
a) Thực hiện tổ chức và quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.
15. Về công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
a) Thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh;
b) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.
16. Về công tác phi chính phủ nước ngoài
a) Làm cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định;
b) Quản lý các hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
c) Thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại; đôn đốc công tác quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
d) Là cơ quan thường trực Ban công tác phi chính phủ nước ngoài của tỉnh.
17. Về công tác thanh tra ngoại giao
a) Thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
b) Tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;
c) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định; kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.
18. Về công tác bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đối ngoại
a) Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh;
b) Đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.
19. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại theo quy định.
20. Thực hiện cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại địa phương toàn quốc.
21. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
22. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công theo quy định của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế
1. Lãnh đạo Sở
a) Sở có Giám đốc và hai (02) Phó Giám đốc;
b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Ngoại giao quy định;
c) Việc miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở
a) Văn phòng Sở;
b) Phòng Hợp tác quốc tế;
c) Phòng Quản lý biên giới.
Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng; các phòng có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng. Việc bố trí chức danh lãnh đạo cấp phòng theo tiêu chí; Đủ 10 biên chế trở lên sẽ bố trí 01 cấp trưởng, không quá 02 cấp phó; từ 05 đến 09 biên chế sẽ bố trí 01 cấp trưởng, 01 cấp phó; phòng dưới 05 biên chế chỉ được bố trí trưởng phòng, không bố trí phó trưởng phòng.
3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Chánh Văn phòng Sở; Phó Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng và các chức vụ khác thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo phân cấp thẩm quyền quản lý công chức trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Điều 5. Biên chế
1. Biên chế công chức của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 6. Chế độ làm việc
1. Sở làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu.
2. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một (01) Phó Giám đốc được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
3. Trưởng phòng và tương đương chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Phó Giám đốc Sở phụ trách quản lý về công việc được giao của Phòng. Phó Trưởng phòng và tương đương giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công một số mặt công tác và được ủy quyền điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.
Chương IV
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 7. Sở có mối quan hệ công tác đối với các ngành, các cấp
1. Đối với Bộ Ngoại giao
Sở chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn của ngành tại địa phương với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo định kỳ và yêu cầu đột xuất; tham dự các cuộc họp do Bộ Ngoại giao triệu tập.
2. Đối với Tỉnh ủy
Sở chủ động tham mưu Tỉnh ủy về định hướng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của tỉnh; xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại của Tỉnh ủy. Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt.
Sở làm cơ quan đầu mối giúp Tỉnh ủy quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của tỉnh; phối hợp hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; tổ chức đoàn thể, nhân dân tại tỉnh.
3. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh
Sở chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, có trách nhiệm báo cáo, cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của ngành.
4. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
Giám đốc Sở phải thường xuyên báo cáo tình hình công tác với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định và yêu cầu đột xuất. Trước khi thực hiện chủ trương chính sách của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến chương trình công tác, kế hoạch chung của tỉnh, Giám đốc Sở phải xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Đối với các sở, ban, ngành
Sở có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có quyền đề nghị các Sở, ban, ngành báo cáo tình hình và các vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực mà Sở quản lý bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Sở thường xuyên tạo mối quan hệ với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực ngành quản lý, cùng nhau giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp có những vấn đề chưa nhất trí, các bên xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.

LOCATION, FUNCTION
Article 1. Location
1. Department of Foreign Affairs (hereinafter referred to as Department) is a specialized agency of the Provincial People's Committee under the direction and management of the organization, staffing and operation of the Provincial People's Committee; at the same time subject to the direction, guidance and examination of expertise and expertise of the Ministry of Foreign Affairs.
2. The Department has legal status, has its own seal and is allowed to open an account at the State Treasury according to regulations.
Article 2. Functions
1. The Department has the function of advising and assisting the Provincial People's Committee in performing the function of state management of foreign affairs and national border and territorial affairs in the province (hereinafter referred to as the work on foreign affairs). foreign); public services under the scope of state management of the Department in accordance with the law.
2. The Department performs the function of advising the Provincial Party Committee (hereinafter referred to as the Provincial Party Committee) through the Party Personnel Committee of the Provincial People's Committee on the policy of international integration, orientation to expand relations and development. comprehensively develop the province's foreign affairs; organize the management of the Party's external affairs in the province according to the Party's regulations.
chapter II
DUTIES AND POWERS
Article 3. Duties and powers
1. Submit to the Provincial People's Committee
a) Draft decisions, directives and documents under the promulgation competence of the Provincial People's Committee on foreign affairs in the province;
b) Draft planning, long-term, 5-year and annual plans, programs, schemes and projects on foreign affairs; programs and measures to organize the implementation of state administrative reform tasks on foreign affairs under the management of the Department;
c) Draft document stipulating conditions, criteria and titles for heads and deputy heads of units under the Department.
2. Submit to the Chairman of the Provincial People's Committee
a) Draft decisions and directives under the promulgating competence of the Chairman of the Provincial People's Committee in the field of foreign affairs in the province;
b) Draft decision on establishment, merger, division, dissolution of organizations and units of the Department in accordance with law.
3. Organize the implementation of legal documents, master plans, plans, programs, schemes and projects on the province's external affairs after they are approved; to inform, propagate, disseminate, guide, inspect and supervise the implementation of the fields under the management of the Department.
4. Advise the Provincial Party Committee on foreign affairs
a) Orientation to expand foreign relations, policy and roadmap for international integration of the province; formulating guiding documents, thematic resolutions, programs, plans and schemes on external activities of the Provincial Party Committee; periodically or irregularly synthesize and propose measures related to the external affairs of the Provincial Party Committee;
b) Thoroughly grasp and implement the guidelines, policies and regulations related to the external affairs of the Party and the State;
c) Monitor and urge the implementation of the Provincial Party Committee's foreign affairs policy, the implementation of the Party's external activities according to the orientations and programs approved by the Provincial Party Committee;
d) Act as the focal point to assist the Provincial Party Committee in the unified management of the province's external activities; coordinate the external activities of the Provincial Party Committee, the administration, the Fatherland Front and mass organizations and people's organizations in the province.
5. About international cooperation
a) Advising on the province's international cooperation and integration work in line with the Party's foreign policy guidelines and the State's laws;
b) Formulate and organize the implementation of the province's international integration and cooperation plans, the projects to establish the province's friendship and cooperation relations with foreign partners, and report to the Ministry of Foreign Affairs in accordance with regulations. ;
c) Act as the liaison between the Provincial People's Committee with diplomatic missions, foreign consular offices, foreign non-governmental organizations and representatives of international organizations in Vietnam.
6. Regarding foreign economic work
a) Assist the Provincial People's Committee in economic diplomacy, develop and implement programs of external activities in service of socio-economic development of the province;
b) Act as the liaison between the Provincial People's Committee with the Ministry of Foreign Affairs and overseas Vietnamese representative missions in promoting and introducing the province's potentials and strengths; supporting the implementation of tasks on trade promotion, investment, tourism, protection of legitimate rights and interests of economic organizations of the province abroad.
7. About foreign cultural work
a) Assist the Provincial People's Committee in cultural diplomacy, develop and implement programs and action plans to implement the Cultural Diplomacy Strategy in each period;
b) Act as the liaison between the Provincial People's Committee with the Ministry of Foreign Affairs and overseas Vietnamese representative missions in organizing foreign cultural events in the province and introducing and promoting the image, people and culture of the province abroad.
8. About overseas Vietnamese work
a) Organize the implementation of programs, plans and policies towards overseas Vietnamese in the province;
b) Organize information and propaganda about the guidelines and policies of the Party and State towards overseas Vietnamese; mobilize, guide and support overseas Vietnamese and their relatives in working, doing business, living and studying in the province;
c) Periodically summarize, evaluate and propose proposals to solve problems related to overseas Vietnamese and their relatives in the province, and report to the Ministry of Foreign Affairs as prescribed.
9. About consular work and citizen protection
a) Manage entry and exit activities of cadres and civil servants who are subject to use of diplomatic or official passports; receive dossiers, examine, manage and request for issuance, extension, modification and supplementation of diplomatic passports and official passports in the province according to regulations;
b) Handling issues arising in the work of citizen protection for overseas Vietnamese related to the province, protecting the interests of people in the province related to foreign factors and in the public sector. consular cooperation for foreigners in the province;
c) Act as the focal point to receive and return results of application for consular certification and legalization in the province when authorized by the Ministry of Foreign Affairs; receive and return the results of the application for consideration and permission to use the APEC business travel card (ABTC card, if assigned by the Provincial People's Committee).
10. Regarding the work of national borders and territories
a) Being the standing body of the Provincial People's Committee in charge of national border and territorial affairs; assist the Provincial People's Committee in performing the function of state management of border and territorial affairs of the province in accordance with the provisions of law and the direction and guidance of the Ministry of Foreign Affairs and relevant ministries and branches;
b) Monitor, summarize and report to the Provincial People's Committee and the Ministry of Foreign Affairs on the implementation of international treaties on national borders and territories and issues arising on land borders in the area. conscious;
c) Organizing training courses, propagating and disseminating laws, guidelines and policies of the Party and State on national borders and territories; guide, inspect and manage documents, documents, maps and records on the border under the management of the province; inspect, urge and guide local agencies and units on issues of state management of borders and territories.
11. About the work of foreign receptionist
a) Perform state management of external reception in the province;
b) Proposing, developing and promulgating legal documents on foreign reception work in the province; organize the inspection and guide the implementation of regulations on foreign reception in agencies and units in the province;
c) Presiding over the reception and logistics for delegations of provincial leaders to visit and work abroad; organize the implementation of external reception, welcome foreign delegations to visit and work with provincial leaders or transit in the province.
12. About foreign information work
a) Act as the liaison with the Ministry of Foreign Affairs and overseas Vietnamese representative missions in implementing the province's programs and plans on external information and propaganda approved by the Provincial People's Committee;
b) Provide provincial information to the Ministry of Foreign Affairs, the Central Committee for Foreign Affairs and functional agencies to serve the external propaganda; coordinate with overseas Vietnamese representative missions in carrying out external information and promotion activities of the province abroad;
c) Unify the management of foreign reporters engaged in press activities in the province; develop program of activities, organize the reception and answer interviews of provincial leaders, provide oriented information, monitor and manage the activities of foreign reporters in accordance with the law.
13. Regarding the organization and management of the outgoing and incoming delegations
a) Perform state management of foreign delegations of provincial leaders and agencies and units of the province (outbound delegation) and international delegations to visit and work in the province (inbound delegation);
b) Organizing delegations to work abroad of provincial leaders; acting as the contact point with the Ministry of Foreign Affairs, the Central Committee for External Relations and the overseas Vietnamese representative missions to support, guide and manage the delegations out in accordance with regulations; appraise the projects of the outgoing delegations, monitor and summarize the statistics of the outgoing delegations under the management of the Provincial Party Committee and the Provincial People's Committee;
c) Develop and organize the implementation of plans and schemes to welcome foreign delegations to visit and work with provincial leaders; appraise proposals and recommendations of provincial departments, agencies and branches on the province's leadership to receive foreign guests; team statistics
14. Regarding the organization and management of international conferences and seminars
a) Organize and manage international conferences and seminars in the province under the decision-making authority of the Chairman of the Provincial People's Committee;
b) The focal point for receiving dossiers and appraising contents of international conferences and seminars; guide, inspect, local agencies and units to implement regulations on organization and management of international conferences and seminars.
15. Regarding the signing and implementation of international agreements
a) Perform state management of the signing and implementation of international agreements in the province;
b) Monitor and urge the implementation of signed agreements; report and seek guidance from competent authorities on issues arising in the signing and implementation of international agreements in the province.
16. About foreign non-governmental work
a) Act as the focal point to assist the Provincial People's Committee in performing the state management of activities of foreign non-governmental organizations in the province; give opinions on the grant, extension, amendment, supplement and revocation of the Registration Certificate and other activities of foreign non-governmental organizations in the province; guide and assist foreign non-governmental organizations in procedures and in surveying, developing and implementing funded projects in accordance with law; inspect and supervise the activities of organizations and staff working for foreign non-governmental organizations in the province; report to the Ministry of Foreign Affairs and the Committee for Foreign Non-Governmental Affairs in accordance with regulations;
b) Managing the province's foreign non-governmental aid relations and advocacy activities; develop programs and plans and support agencies and units in mobilizing foreign non-governmental aid;
c) Appraisal of programs, projects and aid amounts signed with foreign non-governmental organizations to ensure foreign political requirements; to urge the management and financial reporting of foreign non-governmental aid;
d) Being the standing body of the Foreign Non-Governmental Working Committee of the province.
17. Regarding the work of diplomatic inspection
a) Carry out administrative inspection and specialized inspection in the province according to the provisions of law;
b) Inspect the implementation of policies, laws and assigned tasks by agencies, organizations and individuals under the management of the Department;
c) Guiding, examining, settling complaints and denunciations and preventing and combating corruption; to guide and inspect the units under the Department to implement the general provisions of the law on inspection, settlement of complaints and denunciations, prevention and fight against corruption, thrift practice and anti-waste as prescribed; propose to suspend the implementation or cancel the illegal regulations discovered through the inspection.
18. Regarding the work of fostering foreign professional knowledge
a) Propose, develop and organize the implementation of programs to foster knowledge and expertise, foreign affairs for officials and civil servants in the province;
b) Act as the focal point to coordinate with the Ministry of Foreign Affairs and related agencies in implementing training programs on foreign affairs and international integration for officials and civil servants in the province.
19. Make periodical and irregular reports on the performance of foreign affairs tasks as prescribed.
20. Implement administrative reform according to the objectives and contents of the administrative reform program of the Provincial People's Committee, and organize the application of science and technology; building an information system and archival database in service of state management and foreign affairs expertise and operations; coordinate with the Ministry of Foreign Affairs to build a database system on local foreign activities nationwide.
21. To prescribe the functions, tasks, powers and working relationships of the units under the Department; organization management, payroll, implementation of salary regimes, policies, remuneration regimes, training, fostering, appointment, dismissal, commendation and discipline for civil servants and public employees within the scope of managed by the Department according to the provisions of law and decentralized by the Provincial People's Committee.
22. To manage the assigned finance and assets and organize the implementation of the allocated budget according to the provisions of law and the decentralization of the Provincial People's Committee.
23. Perform other tasks assigned by the Provincial Party Committee, the Provincial People's Committee, the Chairman of the Provincial People's Committee in accordance with the law.
Chapter III
ORGANIZATION OF APPARATUS, STAFF AND WORKING MODES
Article 4. Organizational structure and payroll
1. Department leaders
a) The Department has a Director and two (02) Deputy Directors;
b) The appointment and re-appointment of the Director of the Department and the Deputy Director of the Department shall be decided by the Chairman of the Provincial People's Committee in accordance with the regulations of the Party and State on personnel work and in accordance with professional standards. prescribed by the Ministry of Foreign Affairs;
c) The dismissal, dismissal, transfer, rotation, commendation, discipline, resignation, retirement and implementation of other regimes and policies towards the Director and Deputy Director shall be determined by the Chairman of the Committee. Provincial people decide according to the provisions of law.
2. The specialized and professional departments under the Department
a) Office of the Department;
b) International Cooperation Department;
c) Border Management Department.
The Department's Office has a Chief of Office and a Deputy Chief of Office; Departments have Heads and Deputy Heads of Departments. The arrangement of leadership positions at the departmental level according to the criteria; Having enough 10 or more staffs will arrange 01 chief, not more than 02 deputy levels; from 05 to 09 payrolls will arrange 01 chief, 01 deputy; Departments with less than 05 staff members are only allowed to assign department heads, not deputy heads.
3. The appointment, re-appointment, relief from duty, dismissal, transfer, rotation, commendation, discipline, resignation, retirement and implementation of other policies and regimes for the Chief of the Department's Office; Deputy Chief of the Department's Office; Manager; Deputy Heads and other positions shall comply with the regulations of the Party and State on cadre work and according to the decentralization of authority to manage civil servants in administrative agencies in the province as approved by the Provincial People's Committee. promulgate.
Article 5. Payroll
1. The civil servant payrolls of the Department are assigned on the basis of employment positions associated with functions, tasks and scope of activities and are included in the total payroll of civil servants in administrative agencies and organizations of the province approved by the Committee. assigned by the people of the province.
2. Based on the functions, tasks, organizational structure and list of job positions and ranks of civil servants approved by competent authorities, the Department annually assumes the prime responsibility for, and coordinates with the Department of Home Affairs in, formulating a plan. The civil servant payroll plan shall be submitted to the Provincial People's Committee for consideration and decision, ensuring the performance of assigned tasks.
Article 6. Working regime
1. Departments work under the mode of heads. The Director of the Department is the head of the Department, responsible to the Provincial People's Committee, the Chairman of the Provincial People's Committee and before the law for all activities of the Department; be responsible for reporting work to the Provincial People's Committee, the Chairman of the Provincial People's Committee and the Minister of Foreign Affairs; report to the Provincial People's Council, respond to voters' petitions, and ask questions of delegates of the Provincial People's Council upon request.
2. The Deputy Director of the Department is the person who helps the Director of the Department to take charge and direct some aspects of work and is responsible to the Director of the Department and before the law for the assigned tasks. When the Director of the Department is absent, one (01) Deputy Director is authorized by the Director of the Department to manage the activities of the Department.
3. Department heads and equivalents are accountable to the Department's Director, directly responsible to the Department's Deputy Director in charge of managing the assigned work of the Department. Deputy Heads and equivalents assist the Head of the Department, are assigned some tasks by the Head and authorized to manage the work of the Department in the Head's absence.
Chapter IV
WORKING RELATIONSHIP
Article 7. The Department has working relationships with branches and levels
1. For the Ministry of Foreign Affairs
The Department is subject to the direction, guidance and inspection of the professional work of the Ministry of Foreign Affairs. The Director of the Department is responsible for reporting on the professional work of the sector in the locality to the Minister of Foreign Affairs periodically and at unexpected requests; attend meetings convened by the Ministry of Foreign Affairs.
2. For the Provincial Party Committee
The Department actively advises the Provincial Party Committee on the orientation of expanding foreign relations, the policy and roadmap for international integration of the province; formulating guiding documents, thematic resolutions, programs, plans and schemes on external activities of the Provincial Party Committee; periodically or irregularly synthesize and propose measures related to the external affairs of the Provincial Party Committee. Thorough understanding and implementation of guidelines, policies and regulations related to the external affairs of the Party and State; monitor and urge the implementation of the Provincial Party Committee's foreign affairs policy, implement the Party's external activities according to the orientations and programs approved by the Provincial Party Committee.
The Department acts as the focal point to assist the Provincial Party Committee in the unified management of the province's external activities; coordinate the external activities of the Provincial Party Committee, the government, the Vietnam Fatherland Front and its member organizations; mass organizations and people in the province.
3. For the Provincial People's Council
The Department is under the supervision of the Provincial People's Council, is responsible for reporting, providing documents and information to serve the supervision activities of the Provincial People's Council; respond to voters' petitions and questions from delegates of the Provincial People's Council on issues under the sector's management.
4. For the Provincial People's Committee
The Director of the Department must regularly report on the working situation to the Provincial People's Committee and the Chairman of the Provincial People's Committee according to regulations and unexpected requests.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay163,414
  • Tháng hiện tại4,254,279
  • Tổng lượt truy cập410,996,133
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây