KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền của Sở Ngoại vụ năm 2022

Thứ năm - 26/05/2022 14:05 2007
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;
Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022;                 
Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền của Sở Ngoại vụ năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan. Qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền trong cơ quan và phát huy quyền làm chủ, tinh thần đoàn kết của công chức và người lao động trong cơ quan, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong cơ quan để tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức và người lao động trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; rèn luyện, xây dựng cho mỗi công chức và người lao động phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực làm việc hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
2. Yêu cầu
          - Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền phải bảo đảm nghiêm túc, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan. Gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ với công tác cải cách hành chính, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc của Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.
           - Quán triệt sâu sắc, toàn diện những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tâm quan trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền đến toàn thể đảng viên; công chức và người lao động trong cơ quan.
II. NỘI DUNG
1. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền theo Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Các văn bản khác của tỉnh và của Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của công chức và người lao động trong cơ quan; tạo không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan các văn bản của Trung ương và của tỉnh về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân; Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền trong hoạt động của cơ quan.
3. Tiếp tục quán triệt, triển khai Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước; Quyết định số 1238-QĐ/TU ngày 05/5/2010 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;  Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết đại hội toàn quốc lấn thứ XII của Đảng về công tác Dân vận; Kế hoạch số 138/KH- UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về “ nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận chính quyền của hệ thống chính trị”; Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021;
4. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, tinh thần đấu tranh phong chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan; đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai, minh bạch; Xây dựng cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan trong sạch và vững mạnh toàn diện.
5. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy. trách nhiệm của công chức và người lao động và người đứng đầu cơ quan về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan; phát huy quyền làm chủ của tập thể công chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
6. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 -2020; đặc biệt là Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trong hoạt động của cơ quan; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo… đồng thời xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chủ động tham mưu và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền thông qua Sở Nội vụ theo quy định.
2. Trưởng, phó các phòng chuyên môn có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức trong phòng biết và thực hiện Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền của Sở Ngoại vụ năm 2022, Giám đốc Sở yêu cầu Văn phòng Sở, các phòng nghiệp vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 

Nguồn tin: văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,104
  • Hôm nay40,703
  • Tháng hiện tại9,682,968
  • Tổng lượt truy cập358,350,079
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây