Hoc tap bac

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2021

Thứ hai - 27/09/2021 10:50 1850
KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp
thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2021
 

Căn cứ Nghị định số 115/2019/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức, viên chức (số lượng người làm việc) và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-SLDDTBXH ngày 13/9/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức (số lượng người làm việc) và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021,

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay;
Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chỉ tiêu biên chế đã được phê duyệt;
Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh, tính chính xác, công bằng trong việc tổ chức xét tuyển.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
- Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
2.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2.2. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
3. Chỉ tiêu tuyển dụng
Số lượng viên chức cần tuyển dụng 15 chỉ tiêu (Kèm theo bảng mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng), cụ thể như sau:

3.1. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước
- Biên chế được giao: 12 biên chế
- Biên chế đã thực hiện: 08 biên chế
- Biên chế hiện còn: 04 biên chế
- Nhu cầu tuyển 04 biên chế, gồm các chuyên ngành và trình độ sau:
+ Chuyên ngành Điện - Điện tử; trình độ Đại học trở lên: 01 chỉ tiêu;
+ Chuyên ngành Công nghệ thông tin; trình độ Đại học trở lên: 01 chỉ tiêu;
+ Chuyên ngành Kinh tế; trình độ Đại học trở lên: 01 chỉ tiêu;
+ Chuyên ngành Luật; trình độ Đại học trở lên: 01 chỉ tiêu.
3.2. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước
- Biên chế được giao: 21 biên chế
- Biên chế đã thực hiện: 10 biên chế
- Biên chế hiện còn: 11 biên chế
- Nhu cầu bổ sung 11 biên chế, gồm các chuyên ngành và trình độ sau:
+ Chuyên ngành Kinh tế; trình độ Đại học trở lên: 01 chỉ tiêu;
+ Chuyên ngành Quản lý nhà nước; trình độ Đại học trở lên: 01 chỉ tiêu;
+ Chuyên ngành Xã hội học; trình độ Đại học trở lên: 02 chỉ tiêu;
+ Chuyên ngành Công tác xã hội; trình độ Đại học trở lên: 02 chỉ tiêu;
+ Chuyên ngành Công tác xã hội; trình độ Cao đẳng trở lên: 01 chỉ tiêu;
+ Chuyên ngành Điều dưỡng; trình độ Cao đẳng trở lên: 01 chỉ tiêu;
+ Chuyên ngành Y sỹ; trình độ từ Trung cấp trở lên: 03 chỉ tiêu;
4. Nội dung xét tuyển và cách xác định người trúng tuyển
4.1. Nội dung xét tuyển
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
- Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
4.2. Cách xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
5. Thành lập Hội đồng xét tuyển
Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2021, gồm các ông, bà có tên sau:
- Bà Huỳnh Thị Thùy Trang – Giám đốc Sở               - Chủ tịch Hội đồng;
- Ông Trần Văn Xuân – Phó Giám đốc Sở           - Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Bà Phạm Thị Mai Hương – Phó Giám đốc Sở   - Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Ông Phan Tấn Hội – Chánh Văn phòng Sở                               - Ủy viên;
- Ông Trần Văn HòaGiám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội         - Ủy viên;
- Ông Trần Đại Kỳ – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm        - Ủy viên;
- Ông Đỗ Ngọc Thanh – Phó Chánh Văn phòng Sở       - Ủy viên, Thư ký.
6. Thời gian, địa điểm
6.1. Thời gian
- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển ít nhất 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Sở.
- Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: dự kiến tháng 11 năm 2021.
6.2. Địa điểm
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch: Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
Tham mưu Giám đốc Sở ban hành Thông báo tuyển dụng; phát hành và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này đảm bảo theo quy định.
2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Rà soát vị trí việc làm, tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị có nhu cầu được tuyển dụng gửi về Sở.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021. Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây