Hoc tap bac

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”

Thứ hai - 21/11/2022 21:39 3053
Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Phước,
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
- Chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện trong tất cả các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, trọng tâm là phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước của ngành; hình thành nên tảng cơ sở dữ liệu thống nhất về lao động, người có công và xã hội.
- Phát huy, khuyến khích tính sáng tạo của các tổ chức và cá nhân, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và phấn đấu năm 2025, cơ bản hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh, trong đó các hoạt động của chính quyền cơ bản diễn ra trên không gian mạng, hoàn thiện nền tảng dữ liệu số; quản lý và đảm bảo an ninh, an toàn các giao dịch trên không gian mạng.
2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và đạt hiệu quả.
- Cán bộ, công chức, viên chức phải coi việc thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng, luôn song hành trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của đơn vị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số tại đơn vị.
- Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào, việc tổ chức thực hiện phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng năm.
- Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025” được thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2025. Việc bình xét, lựa chọn và đề nghị khen thưởng phải được thực hiện từ cơ sở và đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và kịp thời.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THI ĐUA
1. Phạm vi
Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” được triển khai trong phạm vi toàn cơ quan.
2. Đối tượng thi đua
- Tập thể: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
3. Thời gian triển khai
Giai đoạn 2022 – 2025
4. Nội dung thi đua
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể về chuyển đổi số; nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, xây dựng cơ chế chính sách thuộc phạm vi quản lý của ngành nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy Chính phủ số, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế số phát triển xã hội số.
- Tích cực tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nguời dân và doanh nghiệp.
- Ưu tiên đảm bảo các nguồn lực để thực hiện các hoạt động chuyển đổi số.
- Tích cực xây dựng và tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện các thông tin xuyên tạc, giả mạo trên không gian mạng; tăng cường đảm bảo an ninh thông tin và an toàn dữ liệu, phòng, chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền điện tử.

III. CHỈ TIÊU THI ĐUA
- 100% các dịch vụ công của ngành đủ điều kiện được nâng cấp lên mức độ 4.
- 90% hồ sơ công việc được xử lý và lưu trữ trên mội trường mạng (trừ hồ sơ thuộc bí mật nhà nước).
- 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.
- Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.
- 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.
- 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của Sở được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.
- 100% văn bản trao đổi giữa Sở và các đơn vị trực thuộc, giữa Sở và các cơ quan nhà nước khác được thực hiện dưới dang điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.
- 100% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khái thác dữ liệu và công nghệ số.
IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến công chức, viên chức và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và triển khai nội dung phong trào thi đua bằng các hình thức khác nhau như: Trên Trang thông tin điện tử của Sở, trên phần mềm quản lý văn bản của cơ quan, qua các cuộc họp giao ban định kỳ, các buổi sinh hoạt pháp luật của cơ quan... nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và công chức, viên chức của cơ quan về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số.
Xây dựng lề lối, phương thức làm việc, ứng dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc tại cơ quan, sử dụng dữ liệu số triệt để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ quan và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Tiếp tục rà soát, cập nhật kịp thời, sửa đổi bộ TTHC, quy trình giải quyết TTHC của ngành. Hoàn thiện nâng cấp 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hướng tới mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số đã đề ra.
Công bố, công khai việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo việc kết nối, tích hợp vào cơ sở dữ liệu của Cổng dịch vụ công tỉnh (dichvucong.bmhphuoc.gov.vn), hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng đầy đủ cơ sơ dữ liệu về lao động, việc làm, đào tạo nghề, công khai minh bạch công tác thanh tra, kiểm tra để người dân và doanh nghiệp có thể truy cập tra cứu thông tin trên môi trường điện tử.
Thường xuyên rà soát, đánh giá hiện trạng các trang thiết bị văn phòng để kịp thời sửa chữa, trang bị mới đảm bảo hoạt động hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc.
Hàng năm nâng cấp trang thông tin điện tử (website) của Sở nhằm nâng cao tính bảo mật và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hoạt động cung cấp thông tin của Ngành trên môi trường mạng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở về chất lượng, hiệu quả, tiến độ mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, số hóa dữ liệu ngành của đơn vị mình. Tổ chức phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, được mọi công chức, viên chức, người lao động tự giác, tích cực hưởng ứng và phải được kiểm tra, đánh giá cụ thể, chính xác những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua để nhân rộng.
2. Giao Văn phòng Sở chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; tham mưu Ban Giám đốc Sở để tiến hành tổng kết và biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.
 

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây