Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

Thứ sáu - 06/01/2023 10:03
(CTTĐTBP) - Ngày 5/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 45/UBND-NC yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật để tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL. Đồng thời, tham gia nghiên cứu đóng góp, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực này, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội ngay từ khi đề xuất chính sách và tiến hành soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, coi đây là khâu quan trọng để gắn kết chặt chẽ công tác xâỵ dựng văn bản quy phạm pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật nhằm đảm bảo pháp luật đi vào đi vào cuộc sống, thiết thực, khả thi.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 44-CT/TƯ ngày 30/7/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL.

Hàng năm, căn cứ theo kế hoạch, chương trình của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; chương trình, nhiệm vụ thường xuyên của ngành, đơn vị mình. Chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường công tác PBGDPL, đảm bảo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân đến tận cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đổi mới đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, đảm bảo hình thức, nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng; phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người dân thuận lợi trong việc tiếp cận, tìm hiểu pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện chuyển đổi số và sử dụng mạng xã hội, mạng viễn thông trong công tác PBGDPL; chú trọng khai thác, sử dụng thông tin được đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL của bộ, ngành, trung ương và tỉnh để tuyên truyền, PBGDPL. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và truyền thông tăng cường PBGDPL, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đăng tải tài liệu, các hoạt động PBGDPL... trên Cổng/Trang/Chuyên mục PBGDPL và các trang mạng xã hội: Zalo, Facebook... nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin chính sách, pháp luật của tổ chức và cá nhân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; chú trọng xây dựng, phát triển, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác PBGDPL; khuyến khích, khai thác đa dạng hóa nguồn lực xã hội phục vụ nhiệm vụ PBGDPL. Tăng cường công tác kiểm tra trong công tác PBGDPL; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả và quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác PBGDPL; khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tích cực tham gia công tác PBGDPL. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác PBGDPL tại địa phương; thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng PBGDPL cấp huyện theo đúng quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời ban hành Quy chế hoạt động, quyết định phân công trách nhiệm cho các ủy viên Hội đồng gắn với từng địa bàn phụ trách; định kỳ tổ chức họp Hội đồng; thường xuyên kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyên viên pháp luật.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp phát huy vai trò của cơ quan Thường trực của Hội đồng cấp huyện trong việc tư vấn, tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác PBGDPL; nhân rộng các mô hình về PBGDPL tại địa phương. Tổ chức làm điểm, xây dựng mô hình điểm đối với công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn, nông thôn mới nâng cao, mô hình kiểu mẫu.

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương; thường xuyên chỉ đạo cho các phòng ban có liên quan và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ trong quá trình đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đảm bảo 100% cấp xã tổ chức đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, không để xảy ra trường hợp UBND cấp xã không tổ chức đánh giá.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để cân đối ngân sách và bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tham mưu Chủ tịch Hội đồng ban hành Chương trình, Kế hoạch PBGDPL hàng năm; tăng cường kiểm tra về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; đề xuất định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất tổ chức họp Hội đồng phối hợp PBGDPL để kịp thời đánh giá những kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng trong việc tư vấn cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về PBGDPL./.

Tác giả bài viết: Thanh Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới ban hành

Phúc đáp xin mua vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Phúc đáp xin mua vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Ngày ban hành: 16/01/2023

Phúc đáp công văn số 93/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo

Phúc đáp công văn số 93/BVĐK-KD xin chủ trương mua thuốc để thực hiện kỹ thuật chạy thận nhân tạo

Ngày ban hành: 16/01/2023

Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả

Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả

Ngày ban hành: 06/01/2023

Công văn V/v phối hợp trao quà hỗ trợ người DTTS khó khăn có điều kiện đón Tết Nguyên đán năm 2023

Công văn V/v phối hợp trao quà hỗ trợ người DTTS khó khăn có điều kiện đón Tết Nguyên đán năm 2023

Ngày ban hành: 04/01/2023

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

Ngày ban hành: 03/01/2023

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

Ngày ban hành: 29/12/2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

Ngày ban hành: 29/12/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 23/12/2022

Phúc đáp mua thuốc Methadone tại Tờ trình số 1508/TTr-KSBT ngày 14/12/2022 của TT KSBT

Phúc đáp mua thuốc Methadone tại Tờ trình số 1508/TTr-KSBT ngày 14/12/2022 của TT KSBT

Ngày ban hành: 22/12/2022

Phúc đáp mua sinh phẩm xét nghiệm tại Tờ trình số 1512/TTr-KSBT ngày 15/12/2022 của TT KSBT

Phúc đáp mua sinh phẩm xét nghiệm tại Tờ trình số 1512/TTr-KSBT ngày 15/12/2022 của TT KSBT

Ngày ban hành: 22/12/2022

Phúc đáp xin mua hóa chất xét nghiệm, VTYT ngoài danh mục trúng thầu

Phúc đáp xin mua hóa chất xét nghiệm, VTYT ngoài danh mục trúng thầu

Ngày ban hành: 22/12/2022

Phúc đáp Tờ trình số 166/TTr-TTYT xin chủ trương mua VTYT, hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp Tờ trình số 166/TTr-TTYT xin chủ trương mua VTYT, hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 19/12/2022

báo cáo công khai tài chính

báo cáo công khai tài chính

Ngày ban hành: 14/12/2022

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Phúc đáp xin mua VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Ngày ban hành: 14/12/2022

Báo cáo tình hình thực hiện các gói thầu

Báo cáo tình hình thực hiện các gói thầu

Ngày ban hành: 13/12/2022

Phúc đáp công văn số 1924/BVĐK-KD xin chủ trương mua Oxy lỏng phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp công văn số 1924/BVĐK-KD xin chủ trương mua Oxy lỏng phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 12/12/2022

Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và pháo nổ

Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và pháo nổ

Ngày ban hành: 09/12/2022

báo cáo tài chính

báo cáo tài chính

Ngày ban hành: 04/12/2022

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày ban hành: 03/12/2022

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Ngày ban hành: 03/12/2022

KẾ HOẠCH Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

KẾ HOẠCH Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Ngày ban hành: 03/12/2022

KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

Ngày ban hành: 03/12/2022

kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 03/12/2022

BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày ban hành: 03/12/2022

quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Ngày ban hành: 02/12/2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 29/11/2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch Tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 29/11/2022

Nghị Quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Nghị Quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Ngày ban hành: 24/11/2022

Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc S’tiêng để tuyên dương

Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc S’tiêng để tuyên dương

Ngày ban hành: 23/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua Bông y tế

Phúc đáp xin chủ trương mua Bông y tế

Ngày ban hành: 18/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua Hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương mua Hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 18/11/2022

Công văn về việc phối hợp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong năm 2021

Công văn về việc phối hợp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong trong năm 2021

Ngày ban hành: 17/11/2022

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 16/11/2022

Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn

Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn

Ngày ban hành: 09/11/2022

V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp

V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của Bộ Tư pháp

Ngày ban hành: 08/11/2022

V/v giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Hoàng Kim Vinh

V/v giải quyết hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của VPCC Hoàng Kim Vinh

Ngày ban hành: 08/11/2022

Quyết đinh 2073/QĐ-UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1)

Quyết đinh 2073/QĐ-UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1)

Ngày ban hành: 08/11/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua thuốc phục vụ cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 31/10/2022

Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Ngày ban hành: 28/10/2022

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 27/10/2022

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo mua sắm hóa chất xét nghiệm

Ngày ban hành: 27/10/2022

Phúc đáp xin chủ trương mua cồn 70 độ phục vụ công tác điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua cồn 70 độ phục vụ công tác điều trị

Ngày ban hành: 26/10/2022

Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Ngày ban hành: 17/10/2022

Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử tại cơ quan Ban Dân tộc

Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử tại cơ quan Ban Dân tộc

Ngày ban hành: 14/10/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc

Ngày ban hành: 14/10/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua vật tư y tế phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 14/10/2022

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Thuận chủ trương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Ngày ban hành: 14/10/2022

Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 14/10/2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2045

Ngày ban hành: 13/10/2022

Đôn đốc sử dung, điều tiết thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022

Đôn đốc sử dung, điều tiết thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022

Ngày ban hành: 12/10/2022

Việc làm Bình Phước
Công báo Bình Phước
Address
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập486
  • Hôm nay135,996
  • Tháng hiện tại135,996
  • Tổng lượt truy cập171,697,831
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây