Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản Trung ương

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 NGHỊ ĐỊNH 27/2019/NĐ-CP 19/03/2019 HƯỚNG DẪN LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
52 QUYẾT ĐỊNH 537/QĐ-BTP 19/03/2019 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP
53 THÔNG TƯ 02/2019/TT-BTC 19/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TÀI CHÍNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
54 NGHỊ QUYẾT 16/NQ-CP 19/03/2019 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 02 NĂM 2019
55 THÔNG TƯ 44/2018/TT-BYT 19/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ KÊ ĐƠN THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU VÀ KÊ ĐƠN KẾT HỢP THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU VỚI THUỐC HÓA DƯỢC DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
56 THÔNG TƯ 28/2018/TT-BLĐTBXH 19/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG; MẪU VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
57 THÔNG TƯ 05/2019/TT-BGTVT 19/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THÔNG TIN DUYÊN HẢI DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
58 NGHỊ ĐỊNH 24/2019/NĐ-CP 19/03/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 19/2011/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT NUÔI CON NUÔI
59 THÔNG TƯ 01/2019/TT-BLĐTBXH 19/03/2019 VỀ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT DO HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THỰC HIỆN DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
60 NGHỊ QUYẾT 02/2019/NQ-HĐTP 19/03/2019 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 150 VỀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI VÀ ĐIỀU 151 VỀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
61 NGHỊ ĐỊNH 10/2019/NĐ-CP 19/03/2019 VỀ THỰC HIỆN QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
62 NGHỊ ĐỊNH 13/2019/NĐ-CP 19/03/2019 VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
63 THÔNG TƯ 02/2019/TT-BKHĐT 19/03/2019 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH
64 NGHỊ ĐỊNH 14/2019/NĐ-CP 19/03/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 108/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
65 HƯỚNG DẪN 20/HD-VKSTC 19/03/2019 THỰC HIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ NĂM 2019 DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
66 THÔNG TƯ 03/2019/TT-BGTVT 19/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH
67 THÔNG TƯ 34/2018/TT-BNNPTNT 19/03/2019 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 33/2014/TT-BNNPTNT VÀ 20/2017/TT-BNNPTNT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH
68 NGHỊ ĐỊNH 20/2019/NĐ-CP 19/03/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 140/2016/NĐ-CP VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
69 NGHỊ ĐỊNH 22/2019/NĐ-CP 19/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
70 QUY ĐỊNH 11-QĐI/TW 19/03/2019 VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG VIỆC TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN VÀ XỬ LÝ NHỮNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DÂN DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
71 THÔNG TƯ 42/2018/TT-BYT 19/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO BỔ SUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ VĂN BẰNG CỬ NHÂN Y KHOA DO NƯỚC NGOÀI CẤP DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
72 THÔNG TƯ 43/2018/TT-BYT 19/03/2019 HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA SỰ CỐ Y KHOA TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
73 THÔNG TƯ 01/2019/TT-BVHTTDL 19/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO THỂ DỤC, THỂ THAO QUẦN CHÚNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH
74 THÔNG TƯ 46/2018/TT-BYT 19/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
75 THÔNG TƯ 51/2018/TT-NHNN 18/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CHẤP THUẬN VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
76 THÔNG TƯ 53/2018/TT-NHNN 18/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG DO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH
77 THÔNG TƯ 01/2019/TT-BQP 18/03/2019 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA NGÀNH THI HÀNH ÁN QUÂN ĐỘI DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH
78 NGHỊ QUYẾT 629/2019/UBTVQH14 25/02/2019 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH
79 QUYẾT ĐỊNH 04/2019/QĐ-TTG 15/02/2019 VỀ THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
80 NGHỊ ĐỊNH 163/2018/NĐ-CP 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
81 THÔNG TƯ 03/2019/TT-BTC 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN KINH PHÍ, NỘI DUNG VÀ MỨC CHI TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
82 THÔNG TƯ 26/2018/TT-BNNPTNT 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GIỐNG THỦY SẢN, THỨC ĂN THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH
83 NGHỊ ĐỊNH 05/2019/NĐ-CP 15/02/2019 VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
84 THÔNG TƯ 126/2018/TT-BTC 15/02/2019 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025" DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
85 THÔNG TƯ 07/2018/TT-BKHĐT 15/02/2019 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ DO BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH
86 NGHỊ ĐỊNH 02/2019/NĐ-CP 15/02/2019 Huấn luyện và diễn tập về phòng thủ dân sự tại địa phương
87 THÔNG TƯ 35/2018/TT-BLĐTBXH 15/02/2019 QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
88 NGHỊ ĐỊNH 08/2019/NĐ-CP 15/02/2019 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
89 NGHỊ ĐỊNH 11/2019/NĐ-CP 15/02/2019 SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH CÓ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU NỘP BẢN SAO GIẤY TỜ CÓ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
90 THÔNG TƯ 136/2018/TT-BTC 28/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU, CHI BẰNG TIỀN MẶT QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
91 THÔNG TƯ 31/2018/TT-BLĐTBXH 28/01/2019 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
92 NGHỊ ĐỊNH 04/2019/NĐ-CP 28/01/2019 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ
93 THÔNG TƯ 13/2018/TT-BXD 28/01/2019 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH
94 NGHỊ QUYẾT 39-NQ/TW 28/01/2019 VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC CỦA NỀN KINH TẾ DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
95 THÔNG TƯ 25/2018/TT-BLĐTBXH 28/01/2019 HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY CÔNG LẬP DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH
96 THÔNG TƯ 38/2018/TT-BYT 28/01/2019 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH Y TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH
97 THÔNG TƯ 170/2018/TT-BQP 28/01/2019 HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 102/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ KHÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIẾN, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ ĐANG ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI
98 NGHỊ QUYẾT 162/NQ-CP 21/01/2019 VỀ HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2018
99 QUYẾT ĐỊNH 01/QĐ-TANDTC 21/01/2019 VỀ QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TÒA ÁN NHÂN DÂN DO CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH
100 NGHỊ QUYẾT 37-NQ/TW 21/01/2019 VỀ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay511,855
  • Tháng hiện tại14,863,096
  • Tổng lượt truy cập280,798,784
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây