Lịch phổ biến thông tin năm 2018 của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Thứ năm - 12/04/2018 14:04 276 0
LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN NĂM 2018 CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC
           
Stt Tên thông tin thống kê Mức độ hoàn chình Thời gian phổ biến Hình thức phổ biến Đơn vị liện hệ
A B 1 2 3 4
I Công bố định kỳ hàng tháng        
1 Ấn phẩm        
  Báo cáo tình hình KTXH tháng 1/2018 Ước tính 29/1/2018 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình KTXH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018 Ước tính 28/2/2018 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình KTXH tháng 4 và 4 tháng năm 2018 Ước tính 29/4/2018 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình KTXH tháng 5 và 5 tháng năm 2018 Ước tính 29/5/2018 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình KTXH tháng 7 và 7 tháng năm 2018 Ước tính 29/7/2019 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình KTXH tháng 8 và 8 tháng năm 2018 Ước tính 29/8/2020 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình KTXH tháng 10 và 10 tháng năm 2018 Ước tính 29/10/2021 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2018 Ước tính 29/11/2022 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
2 Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã        
  Thu và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng Ước tính Ngày 29 tháng báo cáo
(riêng tháng 2 là ngày 28)
Website Phòng TK Tổng hợp
  Chi và cơ cấu chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng Ước tính Ngày 29 tháng báo cáo Website Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng Chính thức Ngày 29 tháng báo cáo Website Phòng TK Tổng hợp
  Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng Ước tính Ngày 29 tháng báo cáo Website Phòng TK Tổng hợp
  Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp hàng tháng Ước tính Ngày 29 tháng báo cáo Website Phòng TK Tổng hợp
  Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đo địa phương quản lý hàng tháng Ước tính Ngày 29 tháng báo cáo Website Phòng TK Tổng hợp
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng Ước tính Ngày 29 tháng báo cáo Website Phòng TK Tổng hợp
  Kết quả hoạt động vận tải hành khách tháng Ước tính Ngày 29 tháng báo cáo Website Phòng TK Tổng hợp
  Kết quả hoạt động vận tải hành hóa tháng Ước tính Ngày 29 tháng báo cáo Website Phòng TK Tổng hợp
II Công bố định kỳ hàng quý        
1 Ấn phẩm        
  Báo cáo tình hình KTXH tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2017 Ước tính 29/3/2018 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng năm 2018 Ước tính 29/6/2019 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Báo cáo tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng năm 2018 Ước tính 29/9/2020 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
2 Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã        
  Thu và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Ước tính " Website Phòng TK Tổng hợp
  Chi và cơ cấu chi ngân sách Nhà nước địa phương  Ước tính " Website Phòng TK Tổng hợp
  Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn phân theo nguồn vốn Ước tính " Website Phòng TK Tổng hợp
  Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành  Ước tính " Website Phòng TK Tổng hợp
  Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 2010  Ước tính " Website Phòng TK Tổng hợp
  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành Ước tính " Website Phòng TK Tổng hợp
  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 Ước tính " Website Phòng TK Tổng hợp
  Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp  Ước tính " Website Phòng TK Tổng hợp
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa  Ước tính " Website Phòng TK Tổng hợp
  Kết quả hoạt động vận tải hành khách  Ước tính " Website Phòng TK Tổng hợp
  Kết quả hoạt động vận tải hành hóa  Ước tính " Website Phòng TK Tổng hợp
III Công bố định kỳ hàng năm        
1 Ấn phẩm        
  Báo cáo tình hình KTXH tháng 12 và cả năm 2018 Ước tính 29/12/2018 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
  Niên giám thống kê năm 2017 Ước tính Ngày 30/6 và 01/8/2018 Website và ấn phẩm Phòng TK Tổng hợp
2 Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã        
2.1 Đất đai, dân số và khí hậu        
  Danh mục đơn vị hành chính năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số giờ nắng, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí và lượng mưa các tháng trong năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Diện tích đất và cơ cấu đất có đến 31/12/2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Dân số, Mật độ dân số năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Tỷ suất sinh thô năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Tỷ suất chết thô năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
2.2 Lao động, việc làm và bình đẳng giới        
  Lực lượng lao động năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số lao động đang làm việc năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
2.3 Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính và sự nghiệp        
  Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số doanh nghiệp, lao động, vốn sản xuất kinh doanh, doanh thu thuần SXKD của doanh nghiệp có đến 31/12/2016 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp có đến 31/12/2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp có đến 31/12/2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
2.4 Đầu tư và Xây dựng        
  Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2016 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển so với tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số dự án và vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới năm 20167 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 2010 năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
2.5 Tài khoản quốc gia - Ngân sách nhà nước và Bảo hiểm        
  Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn  năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (tính bằng VNĐ, USD)  năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
2.6 Nông, lâm nghiệp và thủy sản        
  Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo giá so sánh 2010 năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo giá hiện hành năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Một số chỉ tiêu chủ yếu của trang trại năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm cả năm 2016 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số lượng và sản phẩm chăn nuôi thời điểm 1/10/2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Diện tích rừng hiện có năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Diện tích rừng trồng được chăm sóc năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng gỗ và lâm sản khác năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Sản lượng thuỷ sản năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
2.7 Công nghiệp        
  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
2.8 Thương mại - Dịch vụ        
  Tổng mức bán lẻ hàng hoá năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Trị giá xuất khẩu hàng hóa năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Trị giá nhập khẩu hàng hóa năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Doanh thu dịch vụ du lịch năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số lượt khách du lịch năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Năng lực hiện có của các cơ sở lưu trú năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số thuê bao điện thoại và internet năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
2.9 Giáo dục        
  Số trường, lớp, phòng học mầm non đầu năm 2017 - 2018 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số giáo viên, học sinh mầm non đầu năm 2017 - 2018 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số trường, lớp, phòng học phổ thông đầu năm 2017 - 2018 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số giáo viên, học sinh phổ thông đầu năm 2017 - 2018 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số học sinh phổ thông bình quân 1 giáo viên đầu năm 2017 - 2018 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số học sinh phổ thông bình quân 1 lớp học đầu năm 2017 - 2018 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học năm 2017-2018 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số học viên theo học lớp xoá mù chữ, bổ túc văn hoá năm 2017-2018 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số trường, số giáo viên và học sinh của giáo dục trung cấp chuyên nghiệp năm 2017-2018 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số trường, số giáo viên và học sinh của giáo dục cao đẳng năm 2017-2018 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
2.10 Y tế, Văn hóa và Thể thao        
  Số cơ sở y tế, số giường bệnh năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số nhân lực y tế năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có nhân viên hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Tỷ lệ xã/ phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số vụ, số người bị ngộ độc thực phẩm và số người chết do ngộ độc thực phẩm năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số người có HIV, số bệnh nhân AIDS, số người chết do AIDS năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số phụ nữ mang thai từ 15-25 tuổi có HIV năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số thư viện, tài liệu, báo/tạp chí, ấn phẩm khác trong thư viện năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số lượng và tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá năm 2017 Sơ bộ Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
2.11 Mức sống dân cư an toàn xã hội        
  Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân nhân khẩu 1 tháng năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
  Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông năm 2017 Chính thức Ngày 30/6/2018 Website Phòng TK Tổng hợp
IV Công bố không thường xuyên        
  Các thông tin hoạt động của Cục Thống kê Thông tin   Website Phòng TK Tổng hợp
           

Tác giả bài viết: Cục Thống kê Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây