Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024 của ngành Công Thương Bình Phước

Thứ hai - 22/04/2024 09:18 167
Thực hiện Công văn số 545/SKHĐT-THQH ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024.
Sở Công Thương báo cáo như sau:
I. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
1. Công tác triển khai

- Trên cơ sở quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngay từ đầu năm Ban Lãnh đạo Sở đã quán triệt, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch hành động của Ngành; Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra trong lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương năm 2024.
- Xây dựng và triển khai thực hiện nội dung: Kế hoạch công tác năm 2024 của Sở; Kế hoạch ngành Công Thương thực hiện Chương trình hành động số 43/CTr-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 43/CTr-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
- Sở Công Thương được giao 20 nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 43/CTr-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
- Trong 03 tháng đầu năm 2024 đang triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ theo kế hoạch đăng ký.
(Có phụ lục kết quả kèm theo)
II. Về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2024
1. Thực hiện các chỉ tiêu tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2024
- Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp toàn tỉnh (IIP): Tháng 3 ước tăng 22,92% so tháng trước và tăng 8,12% so với cùng kỳ năm 2023; Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 ước tăng 12,46% so với cùng kỳ năm 2023.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: tháng 3 ước đạt 7.090,01 tỷ đồng giảm 0,06% so với tháng trước, tăng 14,63% so với cùng kỳ, ước thực hiện 3 tháng đầu năm đạt 21.146,48 tỷ đồng tăng 13,53% so vơi cùng kỳ và đạt 28,38% kế hoạch năm.
- Kim ngạch xuất khẩu ước tháng 3 đạt 404,60 triệu USD, tăng 84,6% so với tháng trước và tăng 5,89% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước 3 tháng đầu năm đạt 1.033,10 triệu USD, tăng 10,68% so với cùng kỳ, đạt 22,66% so với kế hoạch năm.
- Kim ngạch nhập khẩu ước tháng 3 đạt 231,4 triệu USD, tăng 34,46% so với tháng trước và tăng 19,22% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước 3 tháng đầu năm đạt 594,5 triệu USD, tăng 26,54% so với cùng kỳ và đạt 20,79% so với kế hoạch năm.
(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)
2. Công tác quản lý Nhà nước Ngành
2.1. Quản lý công nghiệp
- Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND, HĐND tỉnh: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước” năm 2024 (UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 08/3/2024 triển khai thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước” năm 2024); Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Phước” năm 2024; Rà soát lại báo cáo rà soát chồng lấn, khó khăn vướng mắc, kiến nghị triển khai thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi tại Công văn số 460/VPUBND-TH ngày 28/02/2024 của Văn phòng UBND tỉnh; giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên Boxit và Giải quyết tồn tại.
- Rà soát, báo cáo nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Tiến Hưng 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài; 08 cụm công nghiệp, những khó khăn vướng mắc và một số đề xuất, kiến nghị; Báo cáo kết quả thực hiện theo Thông báo số 1865-TB/TU ngày 19/12/2023 của Tỉnh ủy; Phối hợp triển khai xúc tiến đầu tư về công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến điều, gỗ và chế biến thực phẩm, Cụm công nghiệp; Phúc đáp hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp Phú Riềng; hồ sơ đề nghị bổ sung ngành nghề vào 4 CCN của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Phương.
- Tham mưu điều chỉnh quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp; Rà soát nội dung thực hiện các Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 để tham mưu nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị các phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng kinh tế nghiêm túc trong công tác báo cáo định kỳ đối với các lĩnh vực liên quan hoạt động của ngành.
- Triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024; Phối hợp cung cấp số liệu báo cáo điều tra Năng lực sản xuất một số sản phẩm công nghiệp; Phối hợp triển khai xúc tiến đầu tư về công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến điều, gỗ và chế biến thực phẩm, Cụm công nghiệp.
2.2. Quản lý năng lượng
- Trình UBND tỉnh: Kế hoạch và phương án cung cấp điện 22KV năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2023; Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo bảo vệ công trình lưới điện cao áp năm 2024; Kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo cung ứng điện tỉnh Bình và Ban chỉ đạo bảo vệ công trình lưới điện cao áp năm 2024; Kế hoạch hưởng ứng giờ trái đất năm 2024; Kế hoạch phòng chống thiên tai và kế hoạch kiểm tra công tác an toàn đập, an toàn phía hạ du đối với các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa lũ năm 2024; phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập hồ chứa, công trình thủy điện Đak Glun;
- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bình Phước và các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cao chất lượng lưới điện từ 22KV trở xuống, nguồn điện trên địa bàn nhằm phục vụ sinh hoạt, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Tổng Công ty truyền tải quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình Phước và các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng phân phối, truyền tải điện gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với quy hoạch điện lực quốc gia, quy hoạch tỉnh; trọng tâm là xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các trạm biến áp và đường dây điện 500kV, 220kV và 110kV.
- Cung cấp hồ sơ dự án, tài liệu liên quan đến nhu cầu sử dụng đất của các tuyến đường dây đấu nối trạm biến áp 110kV qua đất quốc phòng; Xác nhận lắp máy 2 của TBA 110kV Becamex phù hợp với quy hoạch 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ; Điều chỉnh vị trí đường đi trên bản đồ địa chính liên quan đến dự án xây dựng Trạm biến áp 500kV và đường dây đấu nối tại phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành.
- Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; Báo cáo, giải trình việc chậm tham mưu tham mưu UBND tỉnh phê duyệt công bố danh mục đầu tư hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024 theo Chương trình làm việc của UBND tỉnh.
- Tiếp tục tham gia kiểm tra thực tế và thẩm định mức độ hoàn thành tiêu chí số 4 và số 7 đối với các xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2024  năm 2023.
- Tiếp tục theo dõi và tham mưu Giám đốc giải quyết những khó khăn, vướng mắc đến công tác GPMB các công trình điện, phòng chống thiên tai đối với các đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh (nếu có).
2.3. Quản lý Thương mại
- Tiếp tục chủ động hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong triển khai Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh.
- Tham mưu trình UBND tỉnh: Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Kế hoạch hoạt động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế năm 2024; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống thương mại, thương mại điện tử và thương mại biên giới năm 2024; Kế hoạch triển khai thực hiện Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024.
- Xây dựng Chương trình làm việc năm 2024 của Ban quản lý cửa khẩu chính Hoàng Diệu, Lộc Thịnh; Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế.
- Đề nghị các phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý hoạt động tại điểm bán hàng bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Đề nghị các Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp phân phối đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu và treo băng rôn điểm bán hàng bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; Báo cáo công tác đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa; kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn về Luật Bảo vệ người tiêu dùng và các văn bản pháp luật liên quan đến cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách tại địa phương, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn.
- Tập trung nghiên cứu tham mưu các giải pháp phát triển đồng bộ hạ tầng thương mại dịch vụ, trọng tâm là thu hút đầu tư các dự án trung tâm thương mại. Chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố kêu gọi đầu tư, nâng cấp hệ thống các chợ theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu giao lưu thương mại trong tỉnh. Tham mưu triển khai phương án phát triển hệ thống các kho xăng dầu, khí hóa lỏng, logistic theo quy hoạch.
- Tham mưu văn bản xin điều chỉnh thời gian tham mưu nội dung Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2024; Văn bản đề nghị UBND huyện thị cung cấp thông tin kết nối và nhu cầu kết nối sản phẩm OCOP; Văn bản đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố cập nhật, bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại tỉnh vào quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất tại địa phương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Đăng ký nhu cầu đào tạo, tiếp cận nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại điện tử.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày quyền của người tiêu dùng thế giới “ngày 15 tháng 3”.
2.4. Công tác thanh tra chuyên ngành
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch: Phòng, chống tham nhung năm 2024; Rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; Tuyên truyền ph biến pháp luật năm 2024; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024; Pháp chế năm 2024; Điều hành và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” tại Sở Công Thương năm 2024.
- Tham mưu trình UBND tỉnh: Xin chủ trương ban hành văn bản QPPL về sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến công; Điều chỉnh thời gian thanh tra hoạt động điện lực đối với Công ty Điện lực Bình Phước năm 2024.
- Đề nghị Công ty Điện lực Bình Phước báo cáo kết quả khắc phục sau thanh tra theo Kết luận 01/KL-SCT.
- Phối hợp với Phòng QLNL báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước đã được phân cấp về lĩnh vực điện lực trong năm 2023.
- Thực hiện công tác chuẩn bị về thanh tra hoạt động điện lực đối với Công ty Điện lực Bình Phước: Quyết định thanh tra, Kế hoạch tiến hành thanh tra, Đề cương thanh tra, Đề cương báo cáo thanh tra.
- Báo cáo: Công tác thanh tra quý I năm 2024; Về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về lĩnh vực điện lực; Công tác chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023; Kết quả công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2023 của công chức Sở Công Thương.
- Góp ý danh mục văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đã hệ thống hóa, kỳ 2019-2023 và đề xuất sửa đổi bổ sung văn bản QPPL năm 2024.
- Sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3 năm 2024.
- Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).
2.5. Công tác nội bộ
- Xây dựng Kế hoạch: Công tác của Sở Công Thương năm 2024; Cải cách hành chính nhà nước năm 2024; Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2024; Chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2024; Cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Công Thương; văn thư, lưu trữ năm 2024; Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh; duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2024; Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024; Đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2024; Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024; thu thập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan năm 2024; Triển khai phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2024; Truyền thông hổ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024; Điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại Sở Công Thương năm 2024.
- Báo cáo: Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2024; Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Kết quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quý I/2024; Kết quả tuyển tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương năm 2023; Kết quả thực hiện Cải cách hành chính Quý I/2024; Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023.
- Thông báo Công bố công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Công Thương; Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
- Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Quyết định: Danh mục hồ sơ và bảng thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ của Sở Công Thương năm 2024; Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2024 của cơ quan Sở Công Thương; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Công Thương; Kiện toàn Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn, nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương; Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức được xếp lương theo ngạch thanh tra; Quyết định về Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024.
- Rà soát Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương (theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn 1293/BCT-PC ngày 29/02/2024 và Công văn số 762/UBND-TH ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh).
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ - Hành chính công tỉnh thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý (Từ ngày 01/01/2024 – 20/3/2024): Đã tiếp nhận 7.232 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân. Trong đó: Đã giải quyết 7.228 hồ sơ; Đang giải quyết 04 hồ sơ.
II. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024
1. Tiếp tục chủ động thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong triển khai Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh.
2. Tiếp tục thực hiện: Kế hoạch công tác năm 2024 của Sở; Chương trình hành động số 43/CTr-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.
3. Trình UBND tỉnh: Quyết định sửa đi Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Phước; Đề án Trung tâm điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Bình Phước; Xin chủ trương xây dựng Đề án Trung tâm điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Bình Phước; Xin chủ trương UBND tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh có các cửa hàng, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.
4. Xây dựng Kế hoạch: Dân vận chính quyền; Thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024; Đi học tập kinh nghiệm về quản lý cửa khẩu tại các tỉnh có đường biên giới giáp với Campuchia; Kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước trước và trong mùa mưa lũ năm 2024.
5. Thanh tra các đơn vị hoạt động tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát các công trình điện; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực đối với Công ty Điện lực Bình Phước.
6. Thanh tra Sở phối hợp Trung tâm Khuyến công  & TVPTCN xây dựng ban hành văn bản QPPL về sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến công sau khi có chủ trương UBND tỉnh.
7. Xây dựng điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 Sở Công Thương.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,159
  • Hôm nay88,455
  • Tháng hiện tại3,856,276
  • Tổng lượt truy cập410,598,130
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây