Lịch Làm việc tuần thứ 44-2023

Lịch Làm việc tuần thứ 44-2023

Số kí hiệu 44
Ngày ban hành 29/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Người ký khác

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ NỘI VỤ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    LỊCH LÀM VIỆC
                 Tuần 44 năm 2023 (từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2023) 
THỨ HAI – Ngày 30/10
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở.
- 08 giờ 00: dự Trao Quyết định nghỉ hưu đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
- 09 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở: báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh. (Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
2) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
3) 10 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước (theo thư mời 369/GM-CTTL ngày 26/10/2023).
Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước.
CHIỀU 1) 14 giờ 00:  Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở chủ trì hội ý Ban Giám đốc về công việc tuần thứ 43.
Địa điểm: Tại phòng họp Sở Nội vụ.
THỨ BA – Ngày 31/10
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của tỉnh năm 2023 (theo Công văn số 1495-CV/TU ngày 25/10/2023.)
Địa điểm: Hội trường lầu 8, Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc SởĐồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở: tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Ban văn hóa - xã hội - HĐND tỉnh về thực hiện các TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Công số 48/HĐND-VHXH ngày 26/10/2023).
Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo chuẩn bị nội dung và cùng dự).
2) 15 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở: Làm việc với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước về công tác cán bộ (Phòng CCVC & TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.
3) Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - Ngày 01/11
SÁNG 1) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp UBND tỉnh thông qua điều chỉnh dự toán thu - chi NSNN và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (Theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Địa điểm: tại phòng họp G, UBND tỉnh.
2) 08 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở dự họp tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ thống nhất nội dung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và trình HĐND tỉnh giao biên chế của tỉnh năm 2024 (Phòng CCVC & TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
3) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở: dự khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính danh cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã theo Quyết định số 565/QĐ-SNV ngày 10/10/2023 của Sở Nội vụ. (Phòng XDCQ, CTTN, CCHC & VTLT phối với Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ

4) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về Đất đai, Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) (cả ngày).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước (theo Thông báo số 286-TB/BTCTU ngày 27/10/2023).
5) 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở dự làm việc với Báo Quân đội nhân dân (theo Thư mời số 124-GM/BTGTU ngày 27/10/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy (Phòng CCVC&TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa – Giám đốc Sở dự họp về việc rà soát lại các tiêu chuẩn phân loại đô thị loại IV đối với thị xã Bình Long, thị xã Chơn Thành dự kiến hình thành sau sắp xếp (theo Thư mời số 63/GM-SXD ngày 27/10/2023).
Địa điểm: Sở Xây dựng (Phòng XDCQ,CTTN,CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự).
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở dự họp kiểm điểm theo kết luận của Đoàn kiểm tra về rà soát hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ (theo Thư mời số 26/GM-PTTH&BBP ngày 26/10/2023 của  Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước).
Địa điểm: Tại phòng họp A, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
THỨ NĂM - Ngày 02/11
SÁNG 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 07 giờ 30: Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về Đất đai Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1) (cả ngày).
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước (theo Thông báo số 286-TB/BTCTU ngày 27/10/2023).
Địa điểm: Trường Chính trị 
CHIỀU 1) 14 giờ 00: Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở: Làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ để trao đổi, thống nhất một số nội dung về hồ sơ công tác cán bộ và quy trình thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử các chức danh diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quản lý thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đồng chí Đặng Thanh Hoàng - Trưởng phòng CCVC &TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
2) 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: Dự họp về phương án tiền lương của viên chức tại Trung tâm quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng (theo Thư mời số 3375/SXD-TTQH ngày 30/10/2023 của Sở Xây dụng; Phòng CCVC & TCBM chuẩn bị nội dung và cùng dự).
Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng. 
THỨ SÁU - Ngày 03/11
SÁNG Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở và các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
CHIỀU 1) Đồng chí Trần Thanh Hòa - Giám đốc Sở đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Giám đốc Sở: Làm việc tại trụ sở.
2) 14 giờ 00:  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở:  giảng chuyên đề thực tế Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính  Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (Lớp 1: Đối tượng tập huấn: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã theo Quyết định số 565/QĐ-SNV ngày 10/10/2023 của Sở Nội vụ).
Địa điểm:Hội trường Sở Nội vụ. 
 3) 16 giờ 30: :  Đồng chí Huỳnh Thị Bé Năm - Phó Giám đốc Sở:  bế giảng Lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (Lớp 1: Đối tượng tập huấn: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã theo Quyết định số 565/QĐ-SNV ngày 10/10/2023 của Sở Nội vụ).
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ. 

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Sở Nội vụ"

Các văn bản cùng người ký "khác"

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,180
  • Hôm nay30,585
  • Tháng hiện tại1,024,253
  • Tổng lượt truy cập363,030,056
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây